Historie školy Historie kaple Hřbitov Kříže Památná lípa Rybníček Most u Bradových

Historie školy

První zmínka o stavbě školy v Bezkově děje se v německé úřední listině ze dne 11. května 1864, č.3164 vydané politickým úřadem ve Znojmě. Z této listiny se dále dovídáme, že občané bezkovští v čele s Martinem Molíkem, žádali o povolení stavby školy v Bezkově a z této doby se zachoval i plán školní budovy v Bezkově. Dle tradice bylo i stavivo připraveno. Proč ku stavbě nedošlo, se neví. Staří občané vykládají, že povstaly o školu spory mezi občany, a dřevo ku stavbě školy na Hátech se prodalo.

Zájem o stavbu školy pak utuchl až do roku 1893, kdy počet dítek školu v Mašovicích navštěvujících stoupl přes sto. Poněvadž úřady školní stačily na rozšíření školy, svolána byla místní školní rada mašovická i zástupcové obce bezkovské, aby se uradili o rozšíření školy mašovické. Při jednání tomto vyjádřili se zástupcové obce Bezkova ústy svého zasloužilého starosty p. Pára, že by si občané bezkovští vystavěli na svůj vlastní náklad školu a zároveň žádali o své vyškolení z obvodu školy Mašovic. Obec bezkovská ihned žádala o zřízení samostatné školy. Jelikož toho roku byl průměrný počet dítek z Bezkova 22, byla žádost zemskou školní radou zamítnuta. Po dlouhém vyjednávání jak se školními úřady, tak i s obcí mašovickou podařilo se neúnavnému starostovi p. Párovi, že zemská školní rada výnosem ze 15. října 1897 povolila, aby počátkem školního roku 1898 byla v Bezkově zřízena školní expositura. (Dle tradice vyučovalo se v Bezkově za učitele Čecha exkurendo v tak zvané pastoušce č.25.) Hned na jaře r. 1898 obec bezkovská zadala stavbu školy mistru z Libiendorfu, p. Machovi, který stavbu školy do konce srpna provedl.

Náklad na stavbu školy obnášel přes 7 000 zlatých a uhražen byl 10 letou obecní přirážkou. Dne 4. září byla školní budova důstojným p. farářem z Mašovic Janem Čapkem za účastenství mnoha přespolních hostů vysvěcena.

Prvním učitelem při této školní exposituře jmenován ku žádosti obce Josef Svoboda, rodilý r. 1870 v Louce na Moravě, dosavadní podučitel v Únanově.

Jelikož ve školním roce 1898/99 tříletý průměrný počet žáků obnášel 50 dítek, zažádala obec bezkovská, aby počátkem školního roku 1899/00 byla vyškolena z Mašovic a školní expositura proměněna byla ve školní samostatnou.

Zemská školní rada uznala důvody obce a výnosem ze dne 23. 6. 1899, č. 7118 obec Bezkov ze škol. obvodu mašovického vyškolilo a v Bezkově samostatnou školu povolila.

Dne 25. srpna 1899 byla poprve zvolena místní školní rada, která sestávala z těchto členů: p. Jindřicha Molíka, předsedy, Josefa Svobody, správce školy, místopředsedy, důstoj. p. Jana Čapka, faráře, Jos. Molíka, pololáníka č.32, Antonína Valáška, pololáníka.

Výnosem zemské školní rady ze dne 20. října 1899, č.14.197 zavedeno při zdejší škole vyučování ženským ruč. pracím od 1. ledna 1900 v jedné skupině po 4 hodinách týdně. První industriální učitelkou byla ustanovena pí. Marie Cidlíková, choť správce školy z Citonic. Roční renumerace za toto vyučování činila 80 zl. Učitelka tato působila při zdejší škole až do 15.července 1919. Po ní stala se ind. učitelkou slečna Anna Konecká, rodem z Třebíče, která působila při zdejší škole od 1. 9. 1919 až do 30. 8. 1920. Od 1. 9. 1920 nastoupila ind. učitelka slečna Julie Havlíková, rodem z Únanova, která při zdejší škole působila do 31. srpna 1922. Od 1. 9. 1922 stala se ind. učitelkou slečna Žofie Pavelková, která působila do 28. února 1923. Od 1. 3. 1923 do konce roku vyučovala výpomocná slečna Štěpánka Švanigová. Začátkem školního roku 1923/24 byla zdejší škole přidělena slečna Jakubína Kněžíčková, která dosud zde působí.(L.P.1925)

Jako učitelé náboženství působili při zdejší škole následující důstojní pánové, faráři v Mašovicích: důstoj. p. Jan Čapek od 1. 10. 1898 do 16. 7. 1903, důstoj. p. Karel Burián od 1. 9. 1903 až do 31. 1. 1914, od 1. 2. 1914 do 18. 3. 1914 důstoj. p. Josef Šimon. Od 19. 3. 1914 až do konce roku škol. 1913/14 důstoj. p. František Dolák. Od 16. 9. 1914 až do dnešní doby důstoj. p. Josef Zika.