Historie školy Historie kaple Hřbitov Kříže Památná lípa Rybníček Most u Bradových

Hřbitov

O postavení hřbitova v Bezkově se jednalo již za starostování p. Josefa Pára staršího. Obec si přála, aby hřbitov byl postaven na obecním pozemku u silnice proti tehdejší myslivně. Proti tomuto místu činil velkostatek námitky a tehdejší úřady dle výslovné odpovědi p. Pára stranily velkostatku a proto ze stavby sešlo. V roce 1908 za starostování p. Antonína Komínka usneslo se obecní zastupitelstvo postaviti nový hřbitov. Nejprve vyjednáváno s Františkem Komínkem, rolníkem č. 8, aby postoupil pozemek u kříže k Mašovicím. Jelikož mnoho žádal, počalo se vyjednávati s majiteli polí u lípy. Při komisionelním vyjednáváním bylo místo u lípy úřady schváleno. Tu však někteří sousedé podali proti tomuto místu námitky, které okresní hejtmanství uznalo a doporučilo vyhledati místo jiné. Tu vyhlédnuto nynější místo a hřbitov dle rozpočtu vystaven nákladem asi 4000 Kč.

Stavba zadána p. staviteli Ladislavu Všetečkovi ze Znojma, který plán zednického mistra Stohla opravil a úhlednou zeď kolem hřbitova postavil. Se stavbou započato bylo v létě r. 1909 a také hřbitov toho roku dokončen. Hlavní kříž daroval p. Josef Molík, rolník č.32., bránu zhotovil A.Mahr, zámečník ze Znojma. Rozdělení hřbitova se stalo dle návrhu mého, jenže k lítosti hrobař pořádek v roce 1924 porušil. Hřbitov byl vysvěcen dne 19. 12. 1909. První na hřbitově pohřbena byla pí. Marie Molíková, rolnice z čís.27. v únoru 1910.

Prvním hrobařem se stal Jan Lendler, který návodem mým počal hroby obkládati drnem dle městského způsobu. Dokavad nebylo u nás hřbitova, tedy před pohřbem se sešli sousedé v domě smutku, kde se nad zemřelým modlili litanie. Pak po rozloučení s domácími naložila se mrtvola na vůz a vezla do Mašovic. U lípy se vůz zastavil, vykonala se krátká modlitba a kostelník prosil přítomné, aby zemřelému odpustili jeho provinění. Odpověď zněla: Odpusť mu Pán Bůh.

Obec dostala na postavení hřbitova subvenci od zemského výboru obnos 500 Kč.