Roky 1941 - 1944 Rok 1945 Rok 1946 Rok 1947 Rok 1948 Rok 1949 Rok 1950

1946

Volby

Rok 1946 byl rokem voleb do Ústavodárného národního shromáždění. Volby byly provedeny v neděli 26. května 1946. Volební místnost: třída zdejší školy. Ve voličských seznamech bylo zapsáno 100 mužů a 102 ženy, celkem 202 osoby ve věku od 18 let nahoru. K volbě se dostavilo celkem 97 mužů a 97 žen, celkem 194 osoby. Na základě voličského průkazu volil mimo to 1 muž. Bylo tedy odevzdáno 195 hlasů, z nichž 1 byl neplatný. Výsledny voleb ve zdejší obci.
Komunisté - 57 hlasů
Lidová strana - 97 hlasů
Soc. dem. str. - 12 hlasů
Nár. socialisté - 25 hlasů
Prázdné lístky - 3 hlasy

Reorganizace MNV

Na základě těchto volebních výsledků bylo reorganizováno celé MNV i všechny jeho komise a to na ustavující schůzi, konané 25. června 1946. KSČ dostala 4 mandáty, Lidová a nár. soc. 7 mandátů, Soc. dem. 1 mandát, celkem 12 členů.
Za předsedu MNV byl zvolen František Kučera, rolník č. 6. Odstupující předseda Franišek Lendler mu předal funkci ihned. Za místopřredsedu byl zvolen Antonín Šťáva, cestář č. 73.
Radu MNV tvořili: František Kučera, předseda, František Šťáva, místopředseda a dodatečně byli zvoleni: František Klempa, malozemědělec č. 52, Bedřich Kuřítka, rolník č. 43

Činnost MNV

17. listopadu rozhodovala rada o přistoupení k újezdu měšťanské školy ve Znojmě. MNV rozhodlo, že k újezdu nepřistoupí. Musela by obec pravidelně přispívat na rozpočet újezdní měšťanské školy. Žádala, aby žáci z Bezkova byli dále přijímáni a že školné budeme platit podle počtu našich žáků. Za žáka 300 Kčs. Rodiče mají platit sami. Pouze za děti sociálně slabých rodičů bude platit příspěvek MNV ze svých vlastních prostředků. Všechny tyto starosti odpadly, když 1.9.1948 vstoupil v platnost nový školský zákon o jednotné škole.

Kulturní podniky

Místní osvětová rada MRO pořádala v národní škole v pěti týdnech po sobě „Besedy o umění“. Vedl ji učitel Alois Ochman. Průměrná účast byla 25 osob na 1 večeru. 7. března bylo vzpomenuto narozenin T.G. Masaryka. Nejdříve byla zapálena Masarykova vatra na neplodné půdě u rozcestí silnic do Podmolí a do Lukova. Pak byl program v sále u Habrů. Bylo vybráno na dobrovolných příspěvcích 1500 Kčs. Tento obnos byl zaslán akci „Budujeme Slezko“. Peníze byly použity na odčinění škod, vzniklých v době obchvatného manévru při osvobozování Ostravy.

Ochotníci se svým režisérem Josefem Párem sehráli 2 divadelní představení. „Tatínku, nestyď se!“ a „Poslední muž“ od F.X.Svobody. Bezkovká divadla byla velmi četně navštívena nejen bezkovskými občany, nýbrž i návštěvníky z okolí. Velký sál u Habrů se zdál malým. 5.5. sehráli žáci národní školy v Bezkově na oslavu „Dne osvobození“ hru Joži Mettlerové-Toucové „Pro květinu Míru“. Čistý zisk 2500 Kčs uložen na zřízení školního vodovodu. 20.12. sehrála opět školní mládež hru Fr. Weniga „Vánoční země“. Čistý zisk 1920 Kčs opět na vodovod. Dále provedla školní mládež program při oslavě 28. října. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 1080,40 Kčs. Obnos byl věnován místní obecní knihovně. Při této oslavě promluvil o významu knihy okresní knihovní inspektor Koval.

Škola

Na schůzi 19. května se usneslo MŠR, že dá zbourat staré záchody, poněvadž čpavek prkenným stropem volně pronikal a rozežral vazbu tak, že se střecha bortila. Dále chtěl zasypat starou žumpu, postavenou z cihel, které pouštěly vlhkost do třídy. Zeď od žumpy byla vlhká do výše 180 cm. Měla býti postavena nová žumpa betonová a dobře uvnitř isolovaná. Okna ve třídě měla být zazděna a prolomena nová směrem k jihu, do dvora. Plán přestavby zhotovil architekt Josef Růžička, Znojmo, Starý Šaldorf 3. Dodal železné pruty do betonového stropu, jednu železnou traversu nad okna ve třídě a vzal od nás 5493 Kčs. Stavbu provedli zdejší zedníci Frantiek Lendler č. 68 a Jiří Šťáva č. 22. Pomáhal jim Antonín Švéda ml. č. 15, materiál jsme si obstarávali ve vlastní režii. Modřínová okna do třídy a troje nové dveře zhotovil zdejší truhlář Antonín Molík č. 69. Vazbu zhotovil tesař z Citonic Neužil Karel. Krytinu pokrývač ze Žerůtek Podsedník. Celkový náklad 48 174,20 Kčs

Místní školní rada dodatečně schválila úpravu bytu. Velký pokoj od chodby a směrem k hlavnímu vchodu umístěný tzv. Salon byl rozpůlen. Pan neužil prořízl podlahu. Byla postavena přepážka s dvěřmi. Byly získány dva menší pokole. Účel opravy. Školní byt byl velmi studený a v zimě se velká ložnice vůbec nedala vytopit obyčejnými pokojovými kamny. Obě nové místnosti se dají snadno vytopit s menší spotřebou paliva.

S opravou bylo započato 12. srpna. Třída byla stěží hotova do 1. září. Umývána byla v noci. Školní rok byl zahájen včas. Třída zůstala po celý rok nevymalována, aby „zrcadla“ mohla vyschnout. Zednické práce trvaly do konce září. Úprava dvoru a truhlářské práce do 28. října. Záchody byly dány do provozu začátkem října. Do té doby chodili žáci na latrínu zřízenou na školní zahradě.

Občané umožnili tuto opravu školní budovy tím, že se vzdali honebného na 9 let a tím darovali škole 16 270 Kčs. MNV povolilo výpůjčku z místní raiffeisenky ve výši 30 000 Kčs. Obec zvýšila příspěvek škole na 9700 Kčs v r. 1946 a pro rok 1947 na 15 000 Kčs, aby mohl být dluh vyplacen asi do 4 let. Potřebné dřevo na vazbu povolil MNV bezplatně z obecního lesa. Dovoz obstarali ochotně místní rolníci zdarma.

Hospodářské zápisy

Zima byla mírná, jaro velmi suché. Podzim byl dost vlhký. Zvlášť bohatý byl tento rok na zeleninu. Povedly se hlavně okurky, hrozny a ovoce. Okurek se ve zdejším okrese urodilo tolik, že nemohly být všechny ani vykoupeny a zpracovány. Také meruněk a třešní i ostatního ovoce přišlo dost nazmar.

Včelařství v úpadku

Racionelně hospodařící rolníci přestali pěstovat medonosné jeteloviny. Včely hubily nosema apis a ojediněle i nebezpečná acarinosa. Cena medu byla asi 90 Kčs za 1 kg.

Scelování pozemků

Scelování pozemků probíhalo od r. 1942 a v r. 1946 došlo k důležité události. Na podzim po žních začali rolníci hospodařit po prvé na nových celcích. Každý podmítal a oral nové celky. Hospodařil-li dříve např na 23 kusech, začal podzimkem v r. 1946 hospodařit na 3 nebo 4 větších celcích. Scelování nijak tímto přechodem na nové celky nekončí. Je to úprava, která se vleče celá desetiletí.

Pohyb obyvatelů

V r. 1946 nebyl uzavřen v Bezkově ani 1 sňatek. Narodilo se 5 dětí, 4 osoby zemřely. Přistěhoval se z Pavlic Pokorný František, poštovní úředník. Bydlí ve vlastním domku č. 76.

V Mašovicích 30. srpna zemřel farář Jaroslav Mráz. Zdejší obyvatelé se s ním v hojném počtu rozloučili na hřbitově v Mašovicích, kde byl pohřben.

Činnost knihovny

3.11. bylo po prvé půjčováno. Celkem do konce roku 9x. Počet vydaných legitimací 53, počet výpůjček 303, průměr na 1 čtenáře 6. Z počtu 303 připadá na zábavné 199, na poučné 12, na knihy pro mládež 92.