Roky 1941 - 1944 Rok 1945 Rok 1946 Rok 1947 Rok 1948 Rok 1949 Rok 1950

1950

Reorganizace MNV

MNV byly v tomto roce ve všech obcích znova jmenovány nové místní národní výbory. V Bezkově se konala ustavující schůze nového MNV.
Předsedou byl zvolen Antonín Šťáva, cestář č. 73, místopředsedou a zemědělským referentem byl zvolen Jan Dovrtěl, rolník č. 32, finančním referentem Karel Molík, dělník č. 57, školským, tělovýchovným, zdravotním a referentem sociální péče Alois Ochman, hospodářským, vyživovacím a technickým referentem Antonín Švéda ml. č. 15. Tito tvoří radu MNV.

Členy plena se poprvé staly i ženy a to Valášková Marie, v domácnosti č. 17, Kliková Marie, v domácnosti č. 31.

Kino

Už v r. 1949 se zabývalo MNV myšlenkou získat pro Bezkov promítací přístroj na 16 mm zvukové filmy. Zjara v r. 1950 bylo čilo u Habrova hostince. Byla stavěna dobrovolnými brigádníky kabina. Pak v sále vytrhána podlaha. Hlína ze sálu byla vyvážena tak dlouho, až se snížila o 1 m a až sál získal předepsanou výšku 4 m. Pak byla Neužilem Karlem z Citonic položena nová podlaha a byly zřízeny 3 schody, po nichž se sestupuje do sálu. Vedoucím kina byl určen František Pokorný, poštovní úředník, č. 76.První představení bylo slavnostní. Byl přítomen osvětový inspektor Jindřich Ševčík ze Znojma. Bylo to koncem srpna 1950. První film, který byl promítán, byl film „Divá Bára“. Sál byl přeplněn.

Celkový nálkad činil 240 000 Kčs. Zaplatil je jako investici Krajský národní výbor v Brně. Sedadel je 196. Jsou sklápěcí a stála 74 381 Kčs. Promítací přístroj stál 142 569 Kčs.

23.9. byl promítán „Příběh opravdového člověka“. 2.10. „Na širém moři kamarád“. Montáž přístroje stála 1611 Kčs.

Obřadní síň

Podle zákona č. 268 ze dne 7.12.1949 sb. Byly zřízeny matriční obvody a vedení matrik převzal od církví stát. Ustanovil placené matrikáře a při matričních obvodech dal zříditi sňatkové síně. V r. 1950 byla zřízena sňatková síň i v Bezkově. Kancelář kampeličky se po dohodě na náklad obce přestěhovala z vlastní budovy do vily p. Jana Molíka, č. 75, kde byla nová kancelář vymalována na obecní náklad. V uvolněné místnosti se přikročilo k zřízení sňatkové síně nákladem 76 000 Kčs. Bylo to vedeno jako řádná investice MNV, kterou proplácel Krajský národní výbor.

Do sňatkové síně zakoupeno: 1 květovaný koberec 3x4 m, 2 kokosové běhouny, 1 plyšový běhoun, 2 modrá křesla, rudé plátno na stěnu, lisovaný státní znak, 2 záclony, 1 kamna „Club“, 1 stůl, 10 židlí a 4 květinové stolky a podium pro předsedu MNV při obřadu. Obraz prezidenta Gottwalda a 2 obrazy od znojemského malíř Růžičky a to „Znojemský hrad“ a „kaplička v Granicích“ Dále 1 reproduktor od místního rozhlasu, aby hosté slyšeli vysílání obecního rozhlasu. Dále bylo zakoupeno 16 desek, šestiramenný lustr. Stuha se státním znakem pro předsedu MNV byla darována okresem. Mimo to byla pořízena nová modřínová skříň pro matriky, jež sem byly svezeny z farních úřadů z Mašovic a Citonic. Matrikářem se stal František Šťáva, obecní tajemník

Oddlužení

Krajské zřízení, uzákoněné na sklonku 1948 a realizované v r. 1949 vedlo k zapojení obecního hospodaření na státní hospodaření. Obecní rozpočty se staly součástí státního rozpočtu. Přestal rozdíl mezi chudými a bohatými obcemi. A především zůstal rozdíl mezi zadluženými a majetnými obcemi. Stát převzal všechny závazky, dluhy, ale převzal i všechna aktiva.

Škola měla ještě z r. 1946 dluh. Tenkrát si vypůjčila 30 000 Kčs. V době oddlužení obnášel tento dluh 22 390 Kčs. Tento dluh byl převzat státem. Obec Bezkov měla ještě jiné dluhy. V r. 1927 se zde stavěla silnice. V r. 1932 byla provedena elektrifikace obce. Oba dluhy obec splácela a v době oddlužení už oba tyto dluhy byly vyplaceny. Stát tedy převzal pouze ve zdejší obci pouze dluh školy.

Místní školní rada

Krajské zřízení změnilo i školskou organizaci. Zemská školní rada v Brně byla zrušena. Místo ní začal pracovat Krajský národný výbor - 4. referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu. Místní školní rada přestala fungovat dnem 1. ledna 1950. Od r. 1945 byla bez větších změn a v r. 1949 měla toto složení: Předseda Jan Pár, rolník č. 30, Antonín Mahr, rolník č. 24, Antonín Šťáva, cestář č. 72, Josef Brechta, rolník č. 11. Nikdo místní školní radu nerozpouštěl.

Škola

Školní děti sehrály divadelní hru Joži Kulturní Mettlerové - Toucové „Slavný mistr Kopřiva“. Hráli v pátek 3.3 pro žáky okolních škol. Účast byla mimořádně velká. Sál byl naplněn do posledního místa. Při vstupném 5 Kčs vylo vybráno 1756,20 Kčs. 5.3. bylo toto divadlo sehráno večer pro dospělé a při vstupném 15 Kčs, 10 Kčs bylo vybráno 1855 Kčs. Čistý zisk byl uložen v místní kampeličce.

VŘSR

5.11. provedli žáci národní školy kulturní vložku při oslavě výročí velké říjnové revoluce. Tuto společnou oslavu organizoval místní akční výbor národní fronty.

Hospodářské zápisy

Dle měrnice ONV a okresního vedení KSČ měly být žně v r. 1950 společnými žněmi. Už na májové přehlídce 1. května byla propagována alegorickými vozy jednotná zemědělská družstva JZD. Bylo propagováno rozorání mezí a výhody společné práce. Aby se rolníci přesvědčili o výhodách společné práce, měli o žních v r. 1950 společnou prací se přesvědčit o jejich výhodách. V Bezkově byly utvořeny pracovní skupiny ze dvou, tří, čtyř zemědělských podniků a ty pracovaly společně. V Bezkově byly skupiny dostatečně pružné, nebrzdily iniciativu a při dobré pracovní morálce byly žně zvládnuty včas. V Horním Břečkově byly uspořádány dožínky. Ty byly filmovány pro zvukový týdeník. Na těchto dožínkách byl průběh společných žní hodnocen. Zástupi obce Bezkova přinesli z Dožínek Diplom.

Škůdci v zemědělství

Na okrese znojemském se na několika místech vyskytly brouci i larvy mandelinky bramborové.

Po velkém množství chroustů v r. 1948 se očekávala velká záplava v r. 1950. V květnu poletovala celá mračna tohoto škůdce. Několikrát létalo nad Bezkovem letadlo. Kroužilo v kruhu nad Smohami a Hájem a rozprašovalo DDT.

Založení JZD 1. typu

Na podzim v r. 1950 bylo i v Bezkově založeno JZD prvního typu. Předsedou byl zvolen Josef valášek, rolník č. 77, jednatelem Alois Ochman.

Obyvatelstvo

V r. 1950 se zde narodily 4 děti a 5 osob zemřelo. Obec pocítila ztrátu Josefa Pára, obětavého, vždy usměvavého a ochotného skladníka zdejšího hospodářského družstva. Mezi těmito byl i Josef Bruckner, který byl vydán jako oddaný člen strany pro službu ve sborech státní bezpečnosti. (Říká se, že byl pro StB nepohodlný a tak byl na jednom cvičení „nechtěně“ zastřelen. - pozn. web)

Mimo obec zemřel i řídící učitel Josef Svoboda, skoro 80tiletý. Bývalý zdejší učitel, který zde žil a působil po 28 let. Za obec se s ním na brněnském hřbitově rozloučil Alois Ochman.

Plat kostelníka

Podle nového způsobu hospodaření v r. 1950 nebyl uznán kostelník za obecního zaměstnance. MNV rozhodlo, že si jej musí vydržovat věřící sami, že náklad má nésti náboženská obec.