Roky 1911 - 1913 Rok 1914 Rok 1915 Rok 1916 Rok 1917 Rok 1918 Rok 1919 Rok 1920

1911

Ku konci léta vyskytlo se vevzdejší obci mnoho polních hrabošů, kteří na poli rolníkům dělali velkou škodu. Na některých polích zela celá prázdná místa. Hromadným zasypáváním strychninového ovsa byli tito škůdcové zničeni.

Dne 2. prosince 1911 byl pořádán v škole první dětský den, který vynesl 20,14 Kč.

Dne 25. prosince sehrály školní dítky divadelní hru sv. Mikuláš.

1912

Dne 5. června 1912 věnoval p. Václav Horáček, soukromník a státní občan americký se svou manželkou Marií Horáčkovou školní mládeži nový školní prapor, který p. Václav Horáček vlastnoručně z těžkého amerického hedvábí zhotovil. Obraz zůstal z původního praporu.

V roce tomto byla v naší obci veliká úroda obilí i ovoce. Veškeré stodoly byly plny tak, že část obilí musela zůstati na poli tak dlouho, až mlácením ve stodolách obilí ubylo. V tomto roce pořídil si rolník p. Josef Brechta první benzinový motor ku mlácení.

V tomto roce na jaře počala se stavěti silnice z Bezkova do Mašovic. Započato se stavbou v Mašovicích i v Bezkově. Stavba byla dokončena v r. 1913.

1913

V měsíci květnu započal zednický mistr p. František Pokorný z Mašovic s opravou zdejší kaple.