Roky 1911 - 1913 Rok 1914 Rok 1915 Rok 1916 Rok 1917 Rok 1918 Rok 1919 Rok 1920

1918

Na 8. válečnou půjšku upsáno bylo 29 000 K. Obec upsala 7000 K.

V roce tomto bylo ve zdejší obci mnoho pšenice snětivé.

Od 1. dubna do 15. července vyučováno opětně exkurendo v Citonicích, poněvadž tamější učitel měl pro nemoc dovolenou. V měsíci květnu a červnu proveden soupis osevních ploch.

Jaro bylo suché. O žních neustále pršelo. Úroda byla průměrná. Ceny v 5. roce války dosáhly závratné výše: 1 jednoroční hříbě 6000 - 12 000 K, kůň 10 000 - 12 000 K, kráva za maximální cenu 1200 - 1500 K, pár selátek 600 - 1200 K, papírová zástěra 9 K, školní houba 12 K, oblek 1600 K, husa hladová 100 K.

Na obilí byly maximální ceny od 50 - 70 Kč za 1 q.

Dne 4. října počal padati první sníh. V té době bylo ještě mnoho bramborů na poli a nebylo ani zaseto.

Dne 6. října 1918 po čtyřleté přestávce bylo opětně slaveno v obci obvyklé posvícení.

Dne 8. října vypukla v obci epidemie chřipky (španělská), která se jevila různým způsobem. Krvácením z nosu, vrhnutím atd. Celé rodiny onemocněly. Škola byla zavřena od 12. října až do 5. listopadu.

Dne 28. října 1918 rozlétla se naší vískou radostná zpráva, že Rakousko - Uhersko přistoupilo na podmínky příměří. Druhý den přišla však do naší vísky ještě radostnější zpráva, že téhož dne, tj. 28. října 1918 prohlásil Národní výbor v Praze Československý stát a veškerou vládu přijal do svých rukou. Tím dnem počalo se v našem novém státě i vojenskými úřady úřadovati česky. Všude nastal veliký ples a jásot, že náš národ po tak dlouhé porobě vymanil se z rukou našich nepřátel. Naše víska tuto radostnou událost oslavila tichým, ale důstojným způsobem dne 3. listopadu 1918 v sále p. Ondřeje Mahra. Starosta obce p. Josef Pár svolal na ten den obyvatelstvo do zmíněného sálu a krátce mu oznámil tuto radostnou novinu. Správce školy pak promluvil o významu našeho československého státu, o nehynoucích zásluhách českých legionářů, o zasloužilých mužích, kteří na vybudování našeho státu pracovali a o povinnostech občanů k mladému státu. Po řeči zazněním národní hymny provoláváním sláv a doslovem p. starosty byla tato tichá, ale významná slavnost ukončena.

Dne 14. listopadu 1918 byl náš československý stát národním shromážděním prohlášen za republiku. Prvním presidentem zvolen p. Tomáš Masaryk, profesor na universitě v Praze, který v obě války pracoval v cizině na vybudování samostatného Československého státu.

Dne 11. prosince skládalo učitelstvo okresu znojemského slib československé republice v besedním domě ve Znojmě do rukou předsedy okresního Národního výboru Dr. Viléma Velebry.

Dne 21. prosince po dlouhé době do své vlasti náš první president, tatíček Masaryk, který byl v Praze s královskou poctou uvítán.

V měsíci prosinci ustanovila se v naší obci místní agrární organisace. Předsedou zvolen p. Josef Pár, jednatelem Jan Klempa, hostinský, pokladníkem Josef Brechta. K organisaci přistoupilo 56 členů.