Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1923

Dne 7. ledna 1923 sehráli žáci měšťanských škol a reálného gymnasia v hostinci p. Jana Klempy dětské divadlo „Strýček Lakota“ a „Lhavá princezna“.

Dne 4. února sehrála omladina v hostinci pana Jana Klempy divadelní kousek „Zmatek nad zmatek“. Ačkoliv všichni tito ochotníci hráli poprvé, byla souhra celkem dobrá. Čistý výnos věnovali na pořízení nového jeviště.

Dne 4. a 5. července konala se slavnost 25ti letého založení školy a zároveň i 25ti letého působení prvního učitele.

V předvečer slavnosti dostavila se místní školní rada a obecní zastupitelstvo do školí budovy a přednesli správci školy gratulaci a zároveň i čestný dar obce, příbor na kávu z čínského stříbra s věnováním. Večer o 8. hod sehrály školní dítky v hostinci p. Jana Klempy divadlo „Pohádku o Českém srdci“. Před divadelním představením zahájil správce školy slavnost proslovem a přednáškou o vývoji školy a podal přehled žáků za 25 let. Dne 5. července byla sloužena mše svatá za všechny živé i mrtvé žáky i učitele zdejší školy. O 2. hod. odpoledne seřadil se slavnostní průvod před školní budovou a sice dle školních ročníků od 1921 až do 1898, každý ročník měl svou tabulku. Z tribuny postavené před školou o významu školy slavnostní řečník p. odborný učitel a městský rada Pipek, důst. p. rada Josef Zika promluvil o působení učitele a p. lesní asistent Karel Pezel promluvil za bývalé žáky zdejší školy.

Dojemně promluvil o škole i o učiteli p. předseda místní školní rady Josef Pár. Ku konci své řeči přečetl dopisy okresního školního výboru a p. inspektora Stanislava Maráka.

Po řeči p. předsedy vystupuje na tribunu správce školy a dojat vděkem občanů a všech svých žáků děkuje jim za všechnu lásku a praví, že jestli vždy konal své povinnosti, že to nebylo jeho zásluhou, nýbrž školy, dobrých učitelů a vzorných představených inspektorů Frant. Charváta a Stanislava Maráka. Za zvuků hudby průvod se hnul na výletiště k hájovně. Tam předvedly dítky různé reje se zpěvy a tělocvičná cvičení. Na konec zatančily „Besedu“. Pak nastala volná zábava dětí i dospělých. Dítky byly na náklad obce poděleny uzenkami a houskami. Slavnost vynesla 1415 Kč, které se upotřebí na zakoupení školních pomůcek.

Na památku svého 25tiletého působení při zdejší škole založil správce školy fond manželů Svobodových částkou 500 Kč, které mají býti uloženy tak dlouho, až vzrostou na 1000 Kč. Úroky pak z této vzrostlé jistiny mají býti každoročně v den 28. října rozděleny mezi chudé žáky. Zvětší-li se fond nějakými dary na 1000 Kč, mohou úroky z něho býti dříve rozděleny.

Letošní jaro bylo studené a časté deště se studenými větry byly příčinou, že se žně opozdily o 14 dní. Úroda byla nadprostřední. Slámy nadbytek.

Od 1. září počala při zdejší škole vyučovati ženským ruč. Pracem sl. Jakubína Kněžíčková, defin. učitelka v Olbramkostele.

Od 1. září zavedena do škol obecných i občanských občanská nauka a ruční práce pro chlapce jako samostatné předměty. Děvčata 7. a 8. školního roku seznámí se s vařením.

Dne 22. září uspořádali studující VII. třídy reálného gymnasia ve Znojmě za vedení svého spolužáka p. Jos. Klempy, zdejšího rodáka studentský večírek, který vynesl 83,80 h, které věnovali chudým dítkám na školní potřeby.

Dne 16. září se konaly obecní volby. Přičiněním některých rozvážných občanů byla k volbám sestavena jedna kandidátní listina.

Do obecního zastupitelstva byli zvoleni: p. Josef Brechta, František klika, Jan Molík č. 32, Hammer Antonín, Molík Karel, Auer Josef, Fraj Josef č. 9, Kučera Jan, František Lendler, František Klempa, Jindřich Meduna a František Havlík.

Za starostu zvolen opětně p. Jos. Brechta, za náměstka p. Frant. Klika, za prvního radního p. Josef Fraj č. 9, za druhého radního p. Frant. Lendler.

Na podzim pořídila omladina v hostinci p. Jana Auera nové kulisy do 2 pokojů nákladem 800 Kč.