Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1926

Dne 17. ledna konaly se ve škole volby do honebního výboru. Volební komise byla takto složena: p. Josef Brechta, starosta, Jan Kučera, Auer Josef, Havlík František a Meduna Jindřich.

Za členy honebního výboru byli zvoleni:
Brechta Josef, rolník - 102 hlasy
Komínek František, rolník - 102
Šťáva Tomáš, rolník - 102
Pár Josef, rolník - 101
Kučera Jan, rolník - 101
Meduna Jindřich, domkář - 96
Fraj Jan, domkář č. 37 - 102
Za náhradníky:
Hammer Antonín, rolník - 93
Klempa František, domkář - 99
Auer Josef, rolník č. 47 - 88

Dne 17. ledna konala se valná hromada hasičů v hostinci paní Márové.
Za starostu byl opětovně zvolen p. Josef Pár
Za náčelníka - p. Molík Jan č. 32
Za prvního podnáčelníka - p. Fraj Josef č. 9
Za druhého - p. Fraj Jan č. 37
Za četaře - p. Auer Josef č. 47
Za jednatele - p. Šťáva Karel
Za pokladníka - p. Šťáva Jiří
Za revirory účtu - p. František Švéda a p. Antonín Valášek
Vzdělavatelem sboru uvolnil se býti správce školy, p. Josef Svoboda. Antonín Švéda zvolen za zbrojmistra. Činnýni členy spolku byli: Brechta Josef, samar. stráž, Bruckner Antonín, Coufal František, Kučera Jan, sam. stráž, Klempa František, Lendler František, Stehlík Václav, Šťáva Antonín a Valášek Josef.

Dne 10. ledna nápadný počet školních dítek naráz onemocněl kašlem. Z toho dva žáci onemocněli zápalem plic a chřipkou a třetí dítko, nechodící do školy dostalo také zápal plic. Na zápal plic onemocněl František Šalamoun a Výskotová Marie s Havlíkovou Annou (7 leté).

Dne 22. ledna zemřel náhle psotníkem 8miletý žák František Klempa z čís 12. Byl to hoch hodný. Za veliké účasti všech občanů byl pochován v neděli odpoledne.

Dne 24. ledna uspořádali hasiči v hostinci p. Jana Auera ples.

Dne 26. ledna před 20. hodinou byla na severní obloze viditelná bleděrudá záře, která se z počátku jevila jako záře požáru. Mašovičtí hasiči a četní občané běželi k naší vesnici, myslíce, že u nás hoří. Druhý den přinesly noviny zprávu, že to byla severní záře.

Dne 28. února přednášel v hotinci p. Auera Dr. Štěncl z Brna o chovu hříbat. K přednášce dostavili se občané z celého okolí. Přišli také rolníci i z Lukova, Břečkova a Štítar.

Dne 9. března darovala omladina z hostince p. Jana Auera hasičskému sboru divadenní jeviště v ceně 1600 Kč.

Dne 15. května postaveno bylo v obci první krystalové „Radio“ v domě p. Kateřiny Klikové, čís. 46. Zanedlouho potom její synové Matouš a Jaroslav Klika pořídili třílampovku. V téže době zařídili krystalové „Radio“ p. Molík Karel, Fraj Jakub č. 51 a Brechta Josef č. 11.

Při valné hromadě záloženského a spořitelního spolku s omezeným ručením byl zvolen za odtoupivšího starostu p. Josefa Brechtu za starostu Raiffeisenovky p. Jan Molík č. 32. Za místostarostu zvolen p. Josef Pár čís. 30. Spolek tento zakoupil pro členy železný talířový válec a přispěl obci na zakoupení zvonů částkou 3000 Kč. Válec zakoupen za 2000 Kč.

Letošního roku započato s následujícími stavbami: Dům i hopodářskými stavbami započal stavěti p. Karel Molík čís. 27. Domek si postavil p. Antonín Havlík, výměnek při domě čís. 24 p. Frant. Már. Pan Jakub Fraj čís. 51 rozšířil svou stodolu směrem k p. Auerovi.

Z jara usnesli se podílníci zdejší honitby, že své podíly po tři léta podstoupí obci na zakoupení zvonů do naší kaple. Z peněz těchto odkoupeny od firmy Matyášek z Brna dva zvony které ze Znojma dne 11. září přivezl p. Jan Kučera.

Letošní rok byl mokrý. Když nikdy, tedy letos se odsvědčila pranostika lidu: „Medardova kápě, 40 dní kape.“ Kapalo od jara až přes celé pšeničné žně. Jestli se jeden den vyjasnilo, již druhý den pršelo. Seno se klidilo za deště. O žních nebylo lépe. Ještě bylo dobře, že jsme nebyli ušetřeni krupobití a povodně. Následkem stálých dešťů ubylo i zvěře na poli i v lese. Za to bylo hojně trávy, jařin a ovoce. Obilí na slámu bylo tolik, že nebylo v obci ani jediné stodoly, která by nebyla plná. Nejen rolníci, ale i domkáři neměli dosti povřísel a museli po pšeničných žních přidělávat povřísla. Rolníci po pšeničných žních mlátili, aby měli kam dáti oves a jiné plodiny. Jetel a otavu klidili za pěkného počasí. Letošní žně byly následkem studeného a deštivého počasí značně zpožděny. Ani jedné neděle a svátku nebylo, o kterém by se nebylo pracovalo. Luštěnin však se urodilo velmi málo. Na to uhodilo velké sucho, po které se i podzimní setí značně opozdilo. Selo se ještě ku konci měsíce října. Brambor se urodilo v naší obci velice málo. Za to bylo hojně ovoce jak jadernatého, tak i peckovitého. I zelí byl nadbytek.

Dne 26. září konala se slavnost posvěcení nových zvonů. Za zvuků hudby ubíral se průvod církevní k domu p. starosty Josefa Brechty, odkud na ověnčeném a okrášleném voze zvony vezl rolnický syn Josef Valášek, který v té době u p. starosty sloužil. Před kaplí měl důst. p. P. Karel Holický k přítomným případný proslov a zároveň i dík. Poté zvony vysvětil. Větší zvon váží 251 kg a dle obrazu na něm vyrytého nazývá se Maria, menší zvon váží 183 kg a sluje sv. Cyril a Metoděj. Oba zvony byly koupeny za 13407,60 Kč. Po vysvěcení začalo se s jejich vytahováním. Při vytahování na věž koncertovala kapela p. Přibyla z Pavlic. Po zavěšení rozhlaholil se jeden zvon a po druhém a konečně vyzváněno všem ve válce padlým.

Třetí zvon, nyní nazývaný umíráček, který nám zůstal ve válce, byl ulit v r. 1824 od zvonaře ve Znojmě Jana Floridy. Váží 34 kg. Před svěcením zvonů byla kaple uvnitř opravena malířem p. Bedřichem ze Znojma a zvenčí olíčena nákladem 1276 Kč 63 h.

Dne 10. října slaveno posvícení v obou hostincích. V hostinci u p. Auera vybráno na vstupném a za rozmarýn 2500 Kč. U p. Márové 2320 K. Co se o těchto dnech prokouří, propije atd. Není to věčná škoda tohoto národního majetku?

Dne 18. října zemřela p. Valburka Šťávová, stařenka 76 roků stará. Pocházela ze „Mlýnků“ u Citonic, samoty, která náleží obci Milíčovic.

Dne 24. října napadl první sníh, který ihned roztál. Předtím bylo několik mrazivých dnů. Poslední dny v říjnu byly teplé. Dne 31. října ukazoval teploměr 15°R.

Dne 28. října ve svátek „Svobody“ změřil starosta p. Josef Brechta lípu na rozcestí k Mašovicím. Lípu změřil ve výčce 130 cm nad zemí a naměřil v objemu 4,50 m. Výšku změřil dle stínu a vypočítal 23,12 m.

Měsíc listopad byl letos velice mírný a teplý. Některé dny byly jako na jaře. A teploměr ukazoval až 15°R. Po celý měsíc listopad se pilně oralo.

Dne 4. listopadu utrpěla paní Marie Havlíková těžké poranění tím, že na ní padly dveře v nedostavěné výměnce. Následkem tohoto poranění vyvinul se zápal plic, kterému dne 11. listopadu podlehla. Pozn. z roku 2008: V odstavci je chyba viz. dodatek.

V měsíci listopadu počaly se ceny životních potřeb vstoupati. Ku konci měcíce listopadu byly následující ceny ve Znojmě: Pšenice 225 - 235 Kč, žito 195 - 200 Kč, ječmen 148 - 165 Kč, Oves 125 - 135 Kč, jetel bílý 800 - 1000 Kč, jetel červený 1800 - 2000 Kč, hrách 230 - 420 Kč, čočka 200 - 375 Kč, brambor 60 - 80 Kč, seno 50 - 65 Kč, sláma kr. 27 Kč, husa 32 - 50 Kč, kachna 18 - 25 Kč, kuřata 14 - 25 Kč, holoubata 7 - 9 Kč, máslo 18 - 22 Kč, tvaroh kg 5 - 6 Kč, vejce kus 0,90 - 1 Kč, selata pár 150 - 320 Kč.

O dětském dni sebraly dítky mezi sebou 32 Kč, dospělí z celé obce 15 Kč.

Na Masarykovu ligu proti tuberkulose sebraly dítky školní mezi sebou 16,60 Kč.

Dne 26. prosince pronajal obecní výbor ve veřejné licitaci službu ponocného a obecního posla. Ponocní byli ustanoveni dva: Lendler Jan a Švéda Antonín. Každý obdrží roční odměnu 500 Kč. Obecní posel obdrží celoroční odměnu 240 Kč.

Dne 16. prosince vykonal inspekci zdejší školy pan V. Komárek, zemský školní inspektor a p. Fr. Bednář, okresní školní inspektor. Dítky pochválil a správci školy vyslovil uznání. V tomto roce koupil domkář p. Jan Mašín se svou manželkou Josefou pole od manželů Rossových z Mašovic a sice parcelu 618 za 750 Kč a parcelu 620 za 950 Kč.