Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1928

Na nový rok začalo přituhovati a dostavila se řada nepřetržitých mrazů, jež potrvaly až do února s výjimkou 4 dnů, kdy teplota vystoupila nad 0°C. V lednu napadlo velice mnoho sněhu.

16. ledna zamřel Antonín Komínek.

19. února nastaly kruté mrazy a 21. února byly vánice s prudkými vichry.

Dnem 13. února byla zastavena řada vlaků. Doprava vázne. Vlaky přimrzají ke kolejím. Jak noviny sdělují, již po 153 let nebylo takových mrazů a takové zimy jako letošní, vlaky mají velké zpoždění. Část železničních zřízenců onemocněla chřipkou.

Letošní mrazy nás přesvědčily, že vlašský ořech u nás dosud nezdomácněl. Letošní mrazy spálily jeho život. Většina velkých vlašských ořechů v naší vsi pomrzla. Mnohé stromy zůstaly dlouho nevykáceny. Někteří hospodáři zúmyslně ponechali holé stromy, doufajíce, že snad přece vyraší. Je podivno, že tak dlouhá léta rostl ořech v našich vsích a dosud nezdomácněl. Na slívy, jabloně a hrušky nepůsobily letošní mrazy tak katastrofálně. Jsou již zvyklejší silnějším mrazům, tedy ani letošní mráz nezničil do kořenů. Zůstaly bez větší újmy s popraskanou kůrou. Zasetý ozim byl chráněn značnou vrstvou před vyhynutím a plísní sněžnou. Sněhová vrstva zabránila zániku nadzemních částí ozimu, který o zmrzlé půdě nastává vysušením suchými mrazivými větry.

Po zimě, kdy napadlo mnoho sněhu, přišly dni slunné se severním aneb východním větrem. Následkem toho ve dne tálo, v noci silně mrzlo, přičemž sníh zvolna mizel, aniž způsobila voda vážných škod.

Letošní květen byl velice chladný. První dni květnové byly pěkné. Teplota byla kolem 20°C. 2. května stoupla teplota na chráněných místech až na 29-30°C. Dne 3. května nastalo ochlazování. Dne 12. května v noci silně mrzlo. Chladna trvala 6 dní. Potom se počasí zlepšilo. Mezi 24 a 26. květnem přišlo nové ochlazení.

Dne 18. června zemřela Alžběta Máhrová.

Počasí v červnu bylo velice nepříznivé. Velký počet západních a severozápadních větrů způsobil časté deště a oblačno. Největší chladna připadla v první třetině měsíce. Dne 3. a 6. června byla nejnižší teplota +4°C. Největší teplota byla 10. června přes 30°C. Dne 17. a 18. června klesla hluboko teplota, takže v některých oblastech byl dokonce mráz. Dne 26. června byla jižní Morava navštívena prudkou vichřicí. Ve zdejší obci se snesl vydatný déšť.

Dne 4. července zamřela žákyně zdejší školy Božena Švédová, dcerka zdejšího kováře.

Dne 15. července zemřel zdejší hrobař Jan Lendler.

Celý červenec panovala velká parna. Ranní teplota byla 16-17°C. Rovněž noci byly velmi teplé. Celý měsíc nepršelo. Všechno bylo vyprahlé. Obilí suchem předčasně uzrálo a to téměř všechno současně.

Dne 23. srpna byl vydán zákon o soutavě drobných mincí. Halířové platby pěti nedělitelné se zaokrouhlí a zbytky na 1 neb 2 halíře se vůbec nedbá, za 3 neb 4 haléře se platí celých 5 haléřů.

V roce 1928 bylo pokračováno ve stavbě silnice přes vesnici. Stavba pokračovala velmi pomalu, poněvadž bylo nutno překonávati různé potíže k dosažení patřičné výše silnice. Domy poblíže kaple po pravé straně nové silnice směrem ze vsi ke hřbitovu bylo nutno opatřiti značně vysokou terasou.

Sucha v měsíci září dále trvala. Vše bylo vyschlé, vody ve studních ubývalo a někteří lidé museli čerpat vodu ze školní studně. Dne 20. září strhla se bouře a značně napršelo. Vydatný déšť usnadnil práce polní, hlavně dobývání brambor a setí. V noci 26. září se velmi značně ochladilo, takže byl dokonce slabý mrazík.

Dne 25. listopadu po krátké nemoci zemřela žákyně zdejší školy Marie Mrňová, dcerka rolníka.

Dne 18. prosince zemřela v naší obci M. Jeřábková.

Počátkem roku 1928 se nemoc pana faráře Josefa Holického stupňovala, takže nemohl zastávati svého úřadu. Zastupoval ho nejprve p. František Šemych z Prahy a později Lukovský p. farář. Když se choroba páně farářova nelepšila, odebral se P. Holický do kláštera do Prahy a novým farářem se stal P. František Šrámek. V měsíci listopadu sebraly děti mezi sebou a po vesnici 67 Kč na dětský den.

Dne 2. prosince 1929 byly provedeny volby do okresního a zemkého zastupitelstva.

Pro volbu do okresního zastupitelstva byly odevzdány následující hlasovací lístky:
Republikánská strana - 80
Deutsche Gewerkepartei - 1
Komunistická strana - 1
Živnostenská strana - 6
Deutsche Nazionalpartei - 2
Soc. demokratická strana - 3
Lidová strana - 57

Pro volbu do zemského zastupitelstva byly odevzdány násldující hlasovací lístky:
Soc.-demokratická strana - 3
Republikánská strana - 78
Komunistická strana - 1
Lidová strana - 63
Živnostenská strana - 5
Nár. socialistická strana - 3