Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1925

Dne 3. ledna by velice teplý den. Měsíc leden byl velice mírný, skoro teplý. Divoké husy se vracely v hejnech z jihu na sever. Stromy však byly obsypány jinovatkou, která mnoho škod na stromech nadělala.

Dne 2. února napadl v tomto roce první poprašek sněhu.

Dne 29. ledna ustavila se místní školní rada následovně:
p. Josef Pár, rolník, předseda
p. Jakub Klempa, rolník, místopředseda
členové místní školní rady:
p. Josef Svoboda, správce školy
sl. Akubína Kněžíčková, ind. učitelka
p. Šťáva Jan, domkář
Jan Kučera, rolník

Za náhradníky zvoleni jsou: p. Frant. Stehlík, rolník, Frant. Komínek, rolník a Michael Molík, truhlář

Dne 9. února 1925 zemřela nejstarší občanka ve vesnici p. Alžběta Frajová v č. 37 v stáří 88 let. Narodila se v Příměticích v r. 1836.

Dne 13. února vypukl ve škole záškrt. Z toho důvodu byla škola uzavřena.

Dne 16. února mezi 8 - 10 hod. večerní byl rolník Habr z Lukova na cestě Z Citonic do Mašovic, asi 15 minut od Veskova úkladně zavražděn. Vraždu spáchal Frant. Matula z Mašovic a studnař z Dunajovic Haas. Celý kraj byl touto vraždou rozrušen, neboť po celou dobu mého působení se v těchto vesnicích nic takového nestalo.

Dne 15. března odvedl p. Jan Fraj, domkář č. 21 správě školy 92 Kč pro chudé dítky na školní potřeby jako čistý výtěžek z dřevařského plesu, pořádaného v hostinci p. Auera.

Dne 15. března přednášel p. odbor. Učitel Bohumil Pipek ze Znojma o p. presidentovi. Přednáška se velice líbila.

Dne 17. března byl silný mráz. Teplota klesla na 8° pod bod mrazu.

Dne 25. března přednášel správce školy o obecní kronice.

Dne 29. března ustavila se za přítomnosti zmocněnce okresního školního výboru p. Josefa Nováka, řídícího učitele z Citonic nově zvolená místní školní rada a složila v jeho ruce slib.

Dne 26. dubna v 7 hodin večer přihnala se od severozápadu první bouřka s krupobitím. Kroupy padaly velmi hustě ve velikosti lískových oříšků. Krupobití trvalo jen 3 minuty, ale sráželo mnoho květu.

V r. 1924 postavil si p. Frant. Švéda, kovářský mistr, nákladem 15 000 Kč novou dílnu při domku č. 48 za to, že svou kovárnu dal dětem svého bratra Antonína Švédy.

Na začátku roku 1925 prodal p. Ondřej Mahr, hostinský, svému synovi p. Karlu Máhrovi nedokončenou novostavbu s polnostmi za 40 000 Kč.

Pan Karel Mahr prodal svůj domek čís. 37 panu Janu Frajovi, domkáři čís. 21, který svůj domek čís. 21 prodal p. Motáčkovi Janovi, kovářskému mistru.

V měsíci červnu začali se stavbou nových domků p. Šebestián Havlík a p. Jan Šťáva.

Paní Kateřina Kliková, vdova č. 46, počala v měšíci červnu se stavbou domu a hospodářských stavení pro syna Jaroslava v rozbořeném čísle 28.

Měsíc květen a červen byl velice studený a květen zvlášť deštivý.

Dne 27. června večer začaly sokolské slavnosti ve Znojmě. Dne 28. června byl sokolstvem odevzdán pěšímu pluku č. 24, nový plukovní prapor na námětí „Svobody“. O 11. hod. bylo slavnostní otevření a odevzdání „Sokolovny“. Odpoledne bylo cvičení dorostu. Dne 29. června za deště se konal slet sokolský a cvičení. Účast byla veliká.

Dne 5. července sehrály školní dítky v hostinci p. Jana Auera divadelní kus „Kněžna Kazi“. Čitý výnos 126 Kč byl věnován fondu chudých dítek.

Dne 12. července měli hasiči výlet. Při něm bylo cvičeno se sekerami. Výletu se poprvé zúčastnil nově založený český hasičský sbor ve Znojmě.

Dne 14. července odstěhoval se z farnosti do Mostu důst. pán Josef Zika, komtur a farář v Mašovicích. Farářem po něm se stal důstojný pán Karel Holický, který téhož dne úřad nastoupil.

V měsíci srpnu navštívil zdejší občan, pan František Klika č. 13 výstavu v Kroměříži.

Premie na koně obdrželi letošního roku: Meduna Jindřch, Brechta Josef a Molík Jan č. 32

Dne 5. září střelil p. Antonín Švéda v potoku ve vsi vydru.

Dne 10. listopadu v „Dětském dni“ sebráno bylo pouze 14 Kč. Školní dítky sebraly mezi sebou 16,90 Kč.

Dne 11. listopadu zemřel v nemocnici ve Znojmě p. Ondřej Mahr, hostinský a zdejší rodák, otravou krve. Otravu si přihodil tím, že při skládání otýpek se píchl do ruky.

Dne 15. listopadu konaly se po druhé volby do Národního shromáždění. Oprávněných voličů do sněmovny poslanců bylo: 85 mužů a 92 žen. Pro jednotlivé politické strany byly odevzdány následující hlasovací lístky:
Českoslov. sociální demokracie - 1
Strana živnostníků - 7
Strana práce - 1
Národní socialisté - 1
Republikáni - 76
Lidová - 79
Židovská - 1

Oprávněných voličů do senátu bylo 152, z nichž bylo 73 mužů a 79 žen. K volbě se dostavilo 71 mužů a 74 žen. Pro jednotlivé politické skupiny byly odevzdány tyto hlasy:
Lidová strana - 69
Republikáni - 68
Živnostníci - 6
Českoslov. národní soialisté - 1
Strana práce - 1

Dne 28. října daroval školnímu fondu pro podporu chudých dítek p. Josef Svoboda, správce školy 100 Kč.

Dne 20. listopadu byl p. Kovářem z Jackova založen místní odbor dorostu republikánské strany venkova. Do odboru vstoupili následující: Josef Brechta, Klika František, Brechta Bohumil, Fraj Josef č. 51, Výskot Josef, Pár Jan, Pár Josef, Valášek Josef, Tunka Karel, Šťáva Jakub, Heneš Antonín, Brechtová Marie, Kliková Marie. Za předsedu zvolen byl Josef Brechta, jednatelem František Klika a pokladníkem Josef Fraj.

Dne 31. prosince byl vykonán dle stavu téhož dne soupis domácích zvířat. V obci bylo napočteno: 83 koně, 3 ovce, 312 vepřů, 260 ks hovězího dobytka, 76 koz, 142 králíků, 1216 slepic, 10 krocanů, 58 hus, 3 kachny.

V polovici měsíce listopadu onmocněly čtyři dítky spálou a sice: Klempa František, Klempová Božena a Františka z čísla 12, Auer Josef z č. 54.

V polovici měsíce prosince uhodily kruté mrazy. Teplota klesala na 12°R pod nulou. O vánocích pak bylo mírné teplo.

Na úrodu byl rok 1925 dosti dobrým. Většina roku byla chladná. Žně se opozdily.

Průměrné ceny plodin ku konci roku byl následující:
1q pšenice - 180 Kč
1q žita - 135 Kč
1q ječmene - 175 Kč
1q ovsa - 140 Kč
1q hrachu - 200 Kč
1q čočky - 400 - 500 Kč
1q jetele červeného - 1400 Kč
1q skaláku - 500 Kč

Hovězí dobytek se prodával po 6 Kč za kg živé váhy, vepřový po 8 Kč, selata po 8 - 13 K, Litr mléka byl za 1.20 Kč