Rok 1921 Rok 1922 Rok 1923 Rok 1924 Rok 1925 Rok 1926 Rok 1927 Rok 1928 Rok 1929 Rok 1930

1930

Rozhodnutím obecního zastupitelstva ze dne 7.11.1929 bylo mi svěřeno zapisování do obecní kroniky od 1.1.1930.

Dle instrukcí vydaných ministerstvem školství a národní osvěty má každý kronikář uvésti na počátku svých zápisů stručně svůj životopis.

Jmenuji se Bohumil Čech, narozen 9.6.1897. Vystudovav učitelský ústav sloužil jsem za války od 15.10.1915. Jako ruský zajatec vstoupil jsem do legií. Vrátiv se kolem Indie do vlasti 29.12.1919, učil jsem v Lipníku u Hrotovic, ve Valči, v Rakšicích, Dyjakovičkách, Dolenicích a od 1.9.1929 v Bezkově.

Zároveň se změnou ve správě školy nastala i změna římsko-katolického faráře v Mašovicích. Novým duchovním správcem ustanoven p. Jaroslav Mráz, dosavadní kooperátor ve St. Kmíně.

Rok 1930 ukázal, jak zhoubné byly mrazy mrazy v zimě 1928/29 a sucho v r. 1929, pro ovocné stromy, jichž bylo ještě nedávno tak mnoho. Švestky byly napadeny puklicí švestkovou, ořešáky pomrzly skoro všechny a ostatním stromům, od mrazů popukaným na kmeni, uškodilo sucho. Lze říci, že 3/5 stromů hlavně starších je pryč. Veliké hrušně, Václavky, jimiž byl Bezkov v okolí proslulý, jsou až na 4 všecky pryč. Největší zahrada při č. 13 je skoro bez stromů a její hospodář, který míval někdy víc jablek než brambor, nemá ovoce ani pro sebe. Švestek bývalo na prodej, povidlí sušení i slivovice dost; nyní i majitelé největších zahrad draží švestky či jak se říká „kadlátka“, rostoucí kolem silnic, kde ztráty byly nejmenší. Děti ztratily zdravou pochoutku, hospodář zdroj příjmu.

V r. 1930 zaváděna byla do vsi elektřina. 3. dubna usneslo se obecní zastupitelstvo přijmouti nabídku ZME (Západomoravské elektrárny - akc.spol.) a povolilo zakoupiti 30 kusů akcií ZME za 9000 K, dále za 36100 Kč 5% dílčích úpisů v norm. hodnotě 38000 K při kursu 95 a dáti jako zálohu na stavbu transformační stanice a místní rozvodní sítě. Peníz 97000 K. Za tím účelem rozhodnuto vypůjčiti z místního Spořitelního a záloženského spolku celkem 139100 K, čímž vzrostly dluhy obce u tohoto spolku na 347000 Kč.

Místní rozvodní síť byla dostavěna a elektřinou napuštěna dne 17.6.1931. Elektrické osvětlení zavedeno hned prvním rokem do víc než poloviny obytných domů. Motory byly kupovány ještě před dokončením prací na místní síti a bylo jich neoficielně sčítaných hned prvním rokem v činnosti 18.

V dubnu pořízeno nové razítko obecní. Na počest 80tých narozenin váženého a milovaného našeho pana presidenta Tomáše Garigue Masaryka konána ve škole veřejná slavnostní schůze obecního zastupitelstva, při níž věnováno 100 K na zakoupení Masarykových knih do obecní knihovny a 500 K na pomůcky pro školu. Slavnostní řečník, správce školy Bohumil Čech, promluvil na théma: „Veliký syn Československého národa T.G.Masaryk a československá samostatnost“.

Před školou zasazena pak „Masarykova lípa“ p. Starostou obce Josefem Brechtou, předsedou mšr Josefem Párem, náčelníkem hasičského sboru Františkem Švédou, předsedou Spoř. a zál. spolku Janem Molíkem, místostarostou obce Františkem Klikou a správcem školy. Při tom pronesena hesla: Zapusť hluboko kořeny do české půdy, nenech se nikdy a nikým z ní vyrvati a uč nás lásce k vlasti. Připomínej budoucím slavnou dobu, v níž žijeme. Buď košatá, uč nás svornosti a pospolitosti, neboť nesvorností veliké věci hynou. Jako včeličky po nepatrných částkách z tvých květů nastřádají si zásob, tak ať spořiví občané nastřádají hospodářskou sílu národa, potřebnou k národnímu bytí. Dávej včelám med, unaveným chládek; nikdo ti neublíží. Připomínej dětem, které kolem tebe budou chodit do školy, jak nadaný chudý chlapec svojí pílí a vytrvalostí dokončil osvobození národa. Aby byla ves ozdobena, podniknuta akce společného zakoupení praporů. Pořízeno jich 32.

Dle stavu dne 27. května 1930 bylo provedeno sčítání zemědělských závodů a hospodářského zvířectva.
Z celkové výměry obce 606 ha 48 a obhospodařovaly zemědělské závody v místě 477 ha 25 a, přespolní hospodáři 102 ha 39 a
Ostatní půda nepatřila zemědělským závodům. Naši hospodáři měli půdy v Citonicích 13 ha 94 a, v Lukově 9 ha 12 a, v Mašovicích 11 ha 30 a, v Milíčovicích 2 ha 35 a, v Podmolí 19 a.
Závodů do velikosti 50 a bylo 8, od 50 a do 1 ha 9, od 1 ha do 2 ha 8, od 2 ha do 5 ha 7, od 5 ha do 10 ha 8, od 10 ha do 20 ha 12, od 20 ha do 30 ha 7, od 30 ha do 50 ha 2.
Místní hospodáři obhospodařovali orné půdy 463,57 ha, luk 27,20 ha, zahrad 7,88 ha, pastvin 3,15 ha, lesů 7,77 ha, okrasných zahrad 0,11 ha,zastavěné plochy 3,79 ha, neplodné půdy 1,35 ha. Vodní plochy bylo 0,06 ha.

Kolik se čeho pěstovalo? (všechno v hektarech) Pšenice ozimá 82,63; žito ozimé 44,05; žito jarní 0,2; ječmen jarní 11,36; oves 120,2; fazole 0,01; hrách na zrno 11,35; čočka na zrno 10,44;, vikev zimní 0,19; vikev jarní na zrno 1,71; brambory rané 1,85; brambory pozdní 42,88; krmná řepa 13,17; na semeno 0,02; okurky 0,30; jetel dvousečný červený 37,57; jednoseč bílý 1,26; vojtěška 11,04; vičenec 1,22; kukuřice na zelené krmení 0,30; úhor 33,39.
Koní napočítáno 70, skotu 216, bravu skopového 3, bravu vepřového 539, bravu kozího 87, slepic 1163, hus 330, kačen 69.

7. září vzdal se p. František Klika č. 13 členství v obecním zastupitelstvu. Na jeho místo povolán náhradník p. Antonín Hammer. Náměstkem starosty zvolen p. Fraj Josef.

1. prosince bylo sčítání lidu. Napočítáno bylo 387 lidí, z toho 138 mužského, 149 ženského pohlaví, všichni Češi, nikdo starší 6ti let není analfabetou.

Stavba silnice pokračovala pomalu. Žádostí občanů o úpravu kolem jednotlivých usedlostí na účet stavby silnic letos již nebylo.

Z výtěžků žákovských besídek zakoupena nástěnná lékárnička a opatřena potřebami pomocí nichž má býti poskytována první pomoc všem bezplatně. Vydáno bylo na vše 159 K.

Na podzim napuštěn byl mezi Bezkovem a Citonicemi po dlouhé době zase rybník v místech, kde mnoho let byla louka (180 let). Město Znojmo, jemuž rybník patří, nasadilo do něho 14 plemenných kaprů.

V roce 1930 narodili se:
Janu Šťávovi č. 29 Františka dne 29.2.
Františku Havlíkovi č. 20 Karel dne 20.4.
Antonínu Mahrovi č. 24 Karel dne 14.5.
Matouši Klikovi č. 46 František dne 15.5.
Františku Molíkovi č. 36 František 31.8.
Antonínu Fukalovi č. 10 Ladislav 4.6.

V roce 1930 zemřeli:
26.2. Jan Šťáva na záškrt (narozen 17.6.1922)
17.5. Jaroslav Havlík č. 20 na tub. Plic (narozen 28.3.1929)
17.8. Julie Růžičková na sešlost stáří (narozena 31.1.1859)
12.10 František Švéda č. 48 na rozedmu plic (narozen 25-2-1855)