Rok 1931 Rok 1932 Rok 1933 Rok 1934 Rok 1935 Rok 1936 Rok 1937 Rok 1938 Rok 1939 Rok 1940

1931

Rok 1931 se vyznačoval stupňováním hospodářské krise. Ceny obilí klesaly, dobytek platil málo, odbyt selat, jejichž chov si každý zavedl před r. 1929 byl špatný. Za sele dostávali rolníci kolem 45  K, zatímco režijní náklady činily 60 K.

1.3.1931 schválilo obecní zastupitelstvo výpůjčku 7000 K na opravu kostela v Mašovicích.

Obecní dluh je tak veliký, že není možno počítati s jeho splácením z normálních obecních příjmů. Obecní hospodářství omezuje vydání na nejmenší míru, cesty nejsou spravovány vůbec a přece sotva lze zaplatiti úroky. Proto byl podán v obecním zastupitelstvu návrh na zavedení obecních dávek z piva a vína, z hry v karty a kuželky, ze zvěropolicejní prohlídky masa, z místa a z psů. Výnos všech těchto dávek odhadnut byl sice jen asi na 3000 K ročně, ale zavedením těchto dávek sledován jiný cíl. Vybírání dávek je totiž podmínkou, aby obec mohla dostati příděl z vyrovnávacího fondu zemského, do něhož přispívají všechny obce, aby příděly z něho mohly být zachráněny, obce špatně situované tj. předlužené před finančním úpadkem. Obec zadlužená nesmí vybírati na úhradu rozpočtového shodku větší přirážky než 250% z daně domovní a činžovní a 350% z ostatních daní. Tak předepisuje zákon o omezení finanční samosprávy obcí. Schodky neuhrazené v těchto mezích mají být zaplacen z vyrovnávacího fondu, ale jen tehdy, jestliže obec vyčerpala všechny možnosti zaopatřiti úhradu sama, tedy i z výnosu dávek. Návrh na zavedení dávek v obecním zastupitelstvu neprošel (1.3.)

Jaro a léto je ve znamení stavby místní sítě. Skladiště materiálu zřízeno v hasičské zbrojírně naproti kapli: Rolníci dovážejí a rozvážejí sloupy a někteří místní dělníci dostali zaměstnání při stavbě. Rozvodná síť dána pod napětí dne 17. června a do konce roku svítilo se ve 62% domácností a elektrických motorů všeho druhu bylo 23. Zavedení elektřiny do školy schváleno a povoleno usnesením místní školní rady 19.4.1931 a obecního zastupitelstva 21.4.1931. Instalaci do kaple zaplatil p. Matouš Klika, rolník č. 46 a rovněž se zavázal, že on a jeho nástupcové budou platiti nájemné z elektroměru, aby obci nevzniklo vydání. Pan Jan Molík daroval do kaple pěkný koberec. Na ulicích zřízeno osvětlení (12 světel) a rozsvěcování a zhasínání vydraženo na 50 Kč ročně.

3. července povoleno p. Karlu Výskotovi prodati vedle č. 22 místo na postavení trafiky a za pomoci některých rolníků budka postavena. 8. listopadu prodáno stavební místo Janu Havlíkovi po 1 Kč za 1 m2 vedle domku Antonína Šťávy, zedníka, který si v tomto roce postavil chalupu nákladem 17 000 K. Stavební místo dostal zdarma, jelikož to byla zmolina a za to se zavázal se zříditi a udržovati pod stavením kanál.

Volby do obcí vypsány byly okresním úřadem na den 27. září. Podány byly dvě kandidátky. Jelikož žádná skupina nepodala žádosti o volby dle poměrového zastoupení a kandidátka se čtyřmi kandidáty dostala většinu hlasů, navrhli tito čtyři (Molík Jan, Pár Josef, Klika Matouš, Fraj Jan č. 37) ostatní členy obecního zastupitelstva. Zvoleni byli: Starostou František Klika č. 13, náměstkem Matouš Klika č. 46, členy obecního zastupitelstva Josef Auer, Antonín Hammer, Ferdinand Havlík, František Klempa, František Lendler, Jan Molík, František Mrňa, Karel Mahr, Josef Pár a Jiří Šťáva.

Po svém ustanovení zavedlo toto nové obecní zastupitelstvo obecní dávky z lihových nápojů, ze hry v karty a kuželky, z místa (dřevo složené na obecním pozemku), z prohlídky masa a z psů.

Do místní školní rady zůstávají: Josef Pár, Antonín Hammer, Jan Kučera a Jan Fraj č. 37. Okresním školním inspektorem ustanoven místo p. Ferdinanda Bednáře, odcházejícího k zemské školní radě do Brna p. Vojtěch Hřivna, okresní školní inspektor z Jihlavy.

V roce 1931 prvně v obci vzpomenuto padlých ve válce o 12. hodině na Bílou sobotu a prvně slaven den maminek. Na škole zavedeno vyučování němčině 2 hodiny v týdnu. Marii Havlíkové, žákyni školy povolen bezplatný pobyt v léčebném ústavu v Šumperku. Má tuberkulosu kosti. Pro chudé děti zřízeno při škole stravování mlékem, 1/3 l denně pro 8 dětí.

V podzimním období 1931 podnikl zemský výbor akci na vysazování stroků ovocných. Každému, kdo se odhodlal vysázeti nově zahradu, poskytnuta byla subvence 6 Kč na 1 stromek. Bylo nutno podati žádost a přiložiti jednoduchý plánek. Výhoda tato využita byla obcí, která vysadila 36 jabloní do 4 řad na Rybník vedle usedlosti č. 28 a ještě 6 rolníky. Stromky dodal p. Ležák z Fryšavy.

V roce 1931 se narodili:
Bohumíru Hejlovi č. 64 Teresie
Janu Havlíkovi č. 25 Anděla
Ferdinandu Havlíkovi č.45 Marie
Karlu Výskotovi č. 34 Marie
Františku Havlíkovi č. 20 Božena

V této době zemřeli:
26.1. Eduard Tunka č. 25 na tuberkulosu plic (narozen 15.3.1853)
28.1. Jan Auer č. 54 na mrtvici (narozen 23.12.1859)
11.2. František Komínek č. 31 na moz. mrtvici (narozen 12.2.1882)
8.3. Klára Komínková č. 31 na rakovinu žaludku (narozena 7.3.1856)
4.4. Antonín Heneš č. 55 na úbytě míchy (narozen 15.7.1871)
29.8. Jan Fraj č. 43 na moz. mrtvici (narozen 28.10.1869)
Více zemřelých než narozených.