Rok 1931 Rok 1932 Rok 1933 Rok 1934 Rok 1935 Rok 1936 Rok 1937 Rok 1938 Rok 1939 Rok 1940

1935

V roce 1935 stalo se několik událostí významu celostátního, které však stejně prožívala vesnice jako města. Především to byl rok, ve kterém dožil se náš tatíček Masaryk 85 let. 7.3. byla ve škole žákovská besídka, načež pořádán lampiónový průvod ku hranici , kterou na Hátech u křižovatky silnic Podmolí Lukov zapálili hasiči. U hranice pronesl proslov řídící učitel Bohumil Čech, poselství zemské jednoty hasičské přečetl Josef Brechta a žáci hromadně zarecitovali báseň „Muži náš velký“.

Pod Masarykovou lípou před školou dovezeny z lomu u Znojma dva kameny; na horní vyryta písmena T.G.M. 1935.

Dne 14.12. vzdal se pan president svého úřadu pro nemoc a řekl státníkům, že „se na nás bude ještě dívat, jak to povedem“. Jako dárek při loučení navrhl, aby za nástupce byl zvolen pan ministr zahraničních věcí a spolubojovník v osvobozovacím zápase Dr. Erward Beneš. Bylo nám smutno, když jsme se tak náhle dověděli, že našeho pana presidenta opouštějí síly. Občané vyslovovali své obavy, jak bude s republikou, když ji nebude říditi tak osvědčený vůdce.

17. prosince vyslechli jsme z radia zprávu o zvolení Dr. Edwarda Beneše presidentem republiky s velikým uspokojením. Členové sněmoven poslechli rady zkušeného velikého státníka a udělali jistě dobře.

20. května konaly se volby do senátu a poslanecké sněmovny a 26. května zemského a okresního zastupitelstva. Volilo se v obou hostincích. V č. 7 do poslanecké sněmovny, v č. 41 do senátu. Dostavilo se k volbě 96% voličů od 21 let.

Pro volbu do poslanecké sněmovny ze 189 platných hlasů bylo dáno straně Republikánské 101 hlas, straně Lidové 64 hlasy, Živnostenské 13 hlasů, Národně socialistické 4 hlasy, Fašistické 3 hlasy, Komunistické 2 hlasy a Bund der Landwirte 1 hlas.

Pro volbu do senátu ze 161 platných hlasů bylo dáno straně Republlikánské 87 hlasů, Lidové 56 hlasů, Živnostenské 9 hlasů, Fašistické 4 hlasy, Národně - socialistické 3 hlasy a komunistické 1 hlas.

Do zemského a okresního zastupitelstva volilo 171 voličů a 166 voličů. Z toho dostala strana Republikánská 98 a 87 hlasů, lidová strana 66 a 64 hlasů, Živnostenská 10 a 10 hlasů, Národně socialistická 4 a 4 hlasy, Křesť. soc. něm. 1 a 1 hlas, fašisté 1 a 0 hlas.

Agitace předvolební byla velmi slušná a průběh volby hladký. Zástupcem dohledávacího úřadu jmenován Bohumil Čech, říd. učitel.

16.6. vzdal se dosavadní starosta p. František Klika č. 13 svého úřadu. Starostou zvolen p. František Mrňa č. 5.

Obec byla nucena zakoupiti nedobytnou pokladnu.

V  Květnu očkováno bylo 15 školních dětí a 7 dětí mladších proti záškrtu.

V září žádala okresní péče o mládež o uhrazení schodku tohoto očkování v obnosu 25 Kč. Obecní zastupitelstvo na schůzi dne 18. května tento obnos vyplatiti odmítlo.

Polovina ceny pozemků na silnici byla letos vyplacena majitelům.

Spořitelní a záloženský spolek postavil na záhradě spolkového domu skladiště obilí za 27 000 Kč, obrácené průčelím k severu a pronajal je na 10 let „Zadruze“ ve Znojmě za roční nájemné 1500 Kč. Správcem skladu je Jan Molík, starosta Spoř. a zál. spolku, který za každých 100 kg koupeného obilí dostane 50 h a účetním p. Josef Pár za 300 K měsíčního platu. V tomto roce přijato bylo 4600 q obilí, hlavně pšenic a žita. Správce ručí za sklad a jako kauci podepsal směnku na 50 000 Kč.