Rok 1931 Rok 1932 Rok 1933 Rok 1934 Rok 1935 Rok 1936 Rok 1937 Rok 1938 Rok 1939 Rok 1940

1934

Dne 24.5. zvolen byl opět presidentem republiky všemi v obci uznávaný a milovaný Tomáš Garrigue Masaryk. Nemůžeme si ani představit, že bychom mohli míti jiného presidenta. Děti uctívají jeho osobnost a připomínají si jeho zásluhy 7.3. a 28.10. na školních besídkách, velcí děkují mu za vůdcovskou práci při veřejných projevech.

Rok byl zase spíše suchý než mokrý. V zimě nebylo mnoho sněhu, z jara pršelo až do května. Obilí bylo dobré; zrno výborné jakosti jako vždy za sucha. Pícnin bylo málo, neboť otava vůbec - až na malé výjimky se neklidila.

Hospodářské poměry se nezlepšily. Když se dražilo dřevo v obecním lese, nesměl na úvěr kupovat ten, kdo obci nezaplatil za minulá léta, nepřivedl-li si majetného ručitele. Většina spoluobčanů je zadlužena.

Největší starostí správy obce je zabezpečiti obecní finance. Vinu na zadlužení obce lze dáti průtahům se stavbou silnice a drahým úpravám ve vsi, které se ukázaly nutné teprve během stavby. O postavení silnice se rozhodovalo v době dostatku peněz na venkově. Byly doby, že se za koně platilo ne tisíci, ale desetitisíci. V Bezkově, kde od r. 1913 je plemenná stanice hřebců se pěstují čistokrevní koně víc, než kde jinde. Zvláště, když počali dovážeti na stanici hřebce originální, importované přímo z Belgie stoupl počet koní - skoro vesměs čistokrevných plemenných klisen - neúměrně ke katastrální výměře obce. Čtyři z rolníků zabývali se dohazováním a prodejem koní po živnostensku, ostatní skoro všichni prodávali hříbata a příležitostně si zaobchodovali též. Hlavně z let 1918 a 1919, ale i několika pozdějších byla u hospodářů zásoba peněz. Stavba rozpočtena na 270 000 K. Z toho obnosu měla polovinu zaplatiti obec, polovinu okres. 135 000 K připadajících na obec mohlo býti vybráno v přirážkách za 6 let.

Hned potom, kdy bylo o silnici rozhodnuto s konečnou platností, nastal poklesy cen hospodářských plodin a dobytka a stoupaly ceny průmyslových výrobků. Venkov pociťoval nedostatek. Zákon omezující finanční samosprávu obcí, nedovoloval vybírati přirážky v libovolné výši a brzy rolníci nebyli ani mohli platit veliké přirážky i kdyby zákonného omezení nebylo.

Nepředvídaných prací, které zdražily stavbu bylo mnoho. Především bylo nutno spolu se silnicí hlavní upravit i přípojky a cesty vedoucí vesnicí. Dělaly se tarasy zajišťující některé budovy po nutné odkopávce, schodky, mostky a spádnice, vyplácelo se odškodné za znemožnění výjezdu apod. Nemáme dosud přesného vyúčtování, ale rozpočet původní dle slov p. cestmistra Doležala byl překročen o více než 150 000 Kč.

Průtahy se stavbou také obci velmi škodí. Obec se zavázala, že opatří úvěrem peníze na celou stavbu a svolila, aby jí okres vyplatil svůj díl tj. polovinu nákladu teprve do tří let po provedené kolaudaci. Ač práce začala v r. 1927, tedy před sedmi lety, není ještě kolaudace provedena jen proto, že okres nemá peněz a oddaloval jednak práci, jednak přijetí silnice do vlastní správy.

Proto v lednu tohoto roku podává obec žádost o kolaudaci, když před tím (i potom) byla tato žádost přednesena několikrát.

V únoru byla ustavena nová místní školní rada. Poněvadž v ní má býti dvakrát tolik zástupců občanstva, než je zástupců učitelstva, jsou zvolenu za občanstvo pouze dva náhradníci. Předsedou je p. Antonín Mahr č. 24, místopředsedou p. František Klempa č. 52, pokladníkem a jednatelem řídící učitel.

V březnu až květnu vedou se jednání s majiteli pozemků, přes něž vede nová silnice. Usneseno vyplatiti za 1 m2 po 1 Kč. Poněvadž obec nemá peněz na vyplacení za celou zastavěnou výměru, vyplatí se majitelům jen polovina obnosu a druhá polovina bude dána později, jakmile to obecní pokladna dovolí.

Chalupu č. 34 koupil od p. Josefa Pára č. 30 p. Emil Kilhof, obchodník s dobytkem za 6000 Kč. Pro Karla Výskota povolen byl obecním zastupitelstvem potřebný peníz na opravu isolační místnosti na světničku k obývání.

Havlíku Janovi č. 74 prodává se za chalupou do roviny s ostatními sousedy kus pastviny na zahrádku po 1 Kč za 1 m2.

V obecním zastupitelstvu byl 7. listopadu zamítnut návrh na zvýšení obecních dávek na nejvyšší přípustnou míru.

V prosinci prodala obec 10 a 8 m2 pastviště na stavbu Josefu Valáškovi a 31 m2 Antonínu Havlíkovi č. 70 na rozšíření domku.

V září odstěhoval se rychle a nečekaně jediný Němec, který hospodařil jako nájemník na domě č. 43. Prodal všechny zásoby a skromný inventář a ačkoliv nájemná lhůta neprošla, odstěhoval se do Německé Konice. Nezaplacené nájemné bylo hrazeno z kauce, kterou Konrád Bach složil při pronajmutí statku (15 000 Kč).

V prosinci vzpomenuto ve škole a spolcích 100leté výročí národní hymny. Děti byly ve Znojmě na Filmu „Fidlovačka“.

Do Prahy odstěhoval se Josef Molík, bývalý obuvnický mistr. Po převratu koupil chalupu č. 29 a dluh, který mu na ní zůstal, nemohl splatiti. Když ručitelé poznali, že cena domku není o mnoho větší než dluhy na něm váznoucí, došlo k prodeji. Domek koupila Raiffeisenka za 16 000 Kč a důkladně opravila pro své účely. Byla zřízena kancelář, čekárna, skladiště a světnička se zvláštním vchodem.

V prázdninách dána do školy nová okna a nová fasáda.

Opravdovou pomocí venkovu bylo zřízení obilního monopolu. Zákonem jsou stanoveny pevné ceny obilí v každém měsíci roku a různí se dle hektolitrové váhy. Čím větší hektolitrovou váhu obilí má, tím je cena vyšší. Kupovat obilí smí jen obilní společnost tj. ten, kdo má od ní oprávnění, stojí pod jejím dozorem. Ceny nesmějí býti zvyšovány, spekulace jaká se s obilím dělá dosud, je zdá se, vyloučena. Rolník, který na spekulaci vždy prodělal, ví, co dostane, porozumí jakosti obilí a naučí se kalkulovat.

V roce se narodili
Karlu Výskotovi č. 34 Karel
Františku Výskotovi č. 25 Marie
Josefu Výskotovi č. 34 Jaroslav
Janu Fraiovi č. 37 Jaroslav
Františku Havlíkovi č. 20 Jaroslav
Antonínu Coufalovi č. 3 Karel dne 29.10 (druhý den zemřel.)
Janu Freiovi č. 2 Jan dne 30.12.

V téže době zemřeli.
1.5. Michael Molík č. 35 na rakovinu jícnu (narozen 24.11.1866)
15.6. Marie Eliášová č. 64 (narozena 18.9.1905)
30.10. Karel Coufal č. 3, předčasně narozen 29.10.
31.11 Marie Výskotová č. 49 na psotník (narozena 13.4.1934)
19.2. Marie Tunková č. 25 na TBC (narozena 23.6.1933)