Rok 1931 Rok 1932 Rok 1933 Rok 1934 Rok 1935 Rok 1936 Rok 1937 Rok 1938 Rok 1939 Rok 1940

1932

Hospodářská krise se stupňuje. Rolník dostává za svou práci téměř ničeho, neboť výnos z hospodářství nedosahuje ani úroků, které by dostal, kdyby svůj majetek prodal a peníze uložil do peněžního ústavu. Cena obilí klesla. Pšenice stojí 115 K, žito 93 K a oves se prodával čas i pod 60 K za 1 q. Hovězí dobytek možno koupit za 25 Kč a vepře 3 - 4 Kč za 1 kg živé váhy. Za to průmyslové výrobky jsou poměrně drahé. Za 1 l mléka dostane výrobce 80 h, ale hospodářské stroje na ceně neklesly. Rolník následkem toho nemůže investovat, nedostane-li peněz, nemůže je ani vydat, nemůže ani zaměstnati tolik bezzemků. Ve vsi se objevila nezaměstnanost. Nezaměstnaní, kteří mají jen zcela malý nemovitý majetek, nebo jsou nemajetni, dostávají od státu malou pomoc - lístky, za které si mohou u kupce nakoupiti potravin v ceně 10 Kč. Svobodný dostane 1 lístek týdně, ženatý dva. Stát nemá peněz, je nucen snížiti zaměstnancům platy. Toto snížení u mne činí 17%. Jak málo je peněz, to cítí nejlépe Spořitelní a záloženský spolek. Vklady se zmenšily o čtvrtinu a dlužníci někteří neplatí ani úroků. Je potřebí vymáhati úroky a splátky a nějaké nejisté pohledávky dokonce vypovídati. V okolních vesnicích dochází dokonce k nucenému prodeji statků; v Bezkově naštěstí není prodáno nic. Obecní rozpočet na r. 1933 vykazuje nekrytý schodek 36 685 K. Je podána žádost o příspěvek z vyrovnávacího fondu u téže výši.

Poštovní úřad je zřízen v Citonicích. Obec podává stížnost proti tomu a domáhá se zřízení poštovního úřadu v místě jako přirozném středisku (25.2.)

6.3. stala se obec členem Národohospodářského svazu západní Moravy, který se stará o místní hospodářské potřeby kraje.

V měsíci březnu dává obec vypracovat regulační stavební plán obce. Západně od školy před řadou domů č. 45, 46, 48 a 51 je připravována ulice 12 m a Háty až k silnici rozděleny na stavební parcely přímkami od severu k jihu. První staveniště, 10 m vzdálené od školy koupil p. Jan Molík z. č. 32 a postavil na něm vilu nákladem asi 150 000 Kč. Na východním konci obce na staveništi vedle domku Antonína Šťávy postavil si domek Jan Havlík, který až dosud bydlel v obecním domě č. 25. severně silnice Citonice Podmolí - Lukov postavil Domek výměnkář z č. 23 p. František Mrňa.

Do obecního bytu po Janu Havlíkovi nastěhoval se Josef Výskot. Platí z 1 světnice 80 K ročně.

Obec byla zákonitými ustanoveními nucena, aby pořídila plán lesního hospodářství na 10 let.

Okresním úřadem byl obci navržen konsolidační finanční plán. Vypůjčit 30 000 K, omezit ještě některá vydání a uvésti rozpočet na rok 1933 do rovnováhy. Plán tento by pomohl obci z nesnází pouze na jeden rok, a pak by byla situace tím horší. Proto byl zamítnut.

Dnem 22.10. byla pensionována p. učitelka ročních prací Jakubína Kněžíčková a na její místo ustanovena výpomocně p. Františka Ambrozková z Pustiměře u Vyškova.

Na konci roku (21 - 27.12.) nalepilo se na stromy tolik jinovatky, že se mnohé stromy, hlavně jihovýchodní okraje lesů, pod tíhou zlámaly. Na několika místech bylo telefonní a telegrafní vedení přerušeno.

Radiových přijímačů bylo na konci roku v obci 9.

První zřízená koupelna v obci zřízena v domě p. Jana Molíka č. 75. Má elektrický ohřívač vody a samozásobovací vodárničku s elektrickým pohonem.

V obci zahynuli 4 vepři na červenku. Chovatelé nechali vepřový dobytek hromadně očkovat.

V roce 1932 narodili se:
Janu Šťávovi č. 59 Ludmila
Františku Klikovi č. 31 Marie
Václavu Stehlíkovi č. 18 Marie
Antonínu Šťávovi č. 72 Marie

V téže době zemřeli:
2.5. Marie Motáčková č. 21 na rakovinu žaludku (narozena 25.1.1879)
3.10. Jan Šťáva č. 69 na rakovinu žaludku (Narozen 20.6.1872)