Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1951

MNV

Na schůzi MNV 26. července 1951 předal úřad dosavadní předseda Antonín Šťáva, cestář č. 73 novému předsedovi Antonínu Švédovi č. 15.

Změnila se organizace schůzí. Dříve bylo těžiště práce v plenu, nyní bylo v radě. Dříve bývala schůze jednou za měsíc. V tomto roce nejméně jednou týdně. Dalším nápadným rysem je délka zápisů a množství bodů programu. Dříve nebyly výjimkou schůze s jedním bodem programu. Nejmenším počten v r. 1951 je asi 8 bodů. Kdo tu zasáhl? Strana a ONV. Okresní národní výbor posílal čtvrtletně dopředu program schůzí rady i pléna. Předem určoval program. Kontroluje všechno v obci a referenti podávají stále zprávy o dění ze svého oboru, sleduje se politická situace. Hodnotí se práce organizací, referentů, újezdních tajemníků, průběh jarních prací, žní, hubení plevele, hubení krys atd. Hovory s občany se konají každé čtvrtletí.

Inseminace

Po ruském vzoru byla u nás zavedena v r. 1951 inseminace. Oba obecní býci byli dáni v srpnu na jatky a začátkem září začali svou práci inseminační technici ze Znojma z inseminační stanie.

Výměnkáři

V tomto roce přestali být výměnkáři samostatně hospodařícími zemědělci. Rada MNV rozhodla, že výměnek si musí každý mladý hospodář připsat na sebe. Vyhli se tím totiž mnozí třídním důsledkům třídně prováděného rozpisu, který větší výměry postihuje většími dodávkami a dále to mělo vliv při určování vesnických boháčů v r. 1952.

Ladem ležící půda

Ladem ležící půda nesmí být. MNV se musí starat o to, aby každý kus pole byl obhospodařován. V Bezkově leželo ladem celkem 11,55 ha. Ve třech schůzích je rada rozdělovala do nuceného nájmu a vždycky narazila na protesty a nespokojenost.

Škola

O prázdninách v červenci 1951 byl ve škole zřízen kabinet. Poslední okno vpravo od vchodu bylo probouráno. Staré nahrazeno novým modřínovým. Současně bylo vyměněno prostřední okno bytu. Nová okna se otevírají ven, protože u starých oken, dovnitř otevíraných při dešti zatékalo dovnitř. V novém kabinetě byly uskladněny pomůcky, které byly dříve schovány za záclonami ukryté.

Firma Jakub Lengal z Višňové dodala novou listovou tabuli. Objednána byla před rokem, dodána však až po zahájení školního roku.

50 let staré střešní tašky byly ručně vyrobené a měly své za sebou. Střechu bylo nutno opravovat každého půl roku. Proto bylo přikročeno k řešení nové střešní krytiny. KNV nám po několika žádostech uvolnil v prosinci 1951 2 miliony Kčs z přebytků. Nebylo však lehké z této částky získat potřebné finance. Po několika intervencích bylo pokrývání zahájeno 10. června 1952. Práce trvala asi týden. Účet zněl 26 069 Kčs. Staré křidlice byly zájemcům prodány za cenu 80 h za kus.

Neštěstí na školní zahradě

22. března 1951 se utopila v basénu ve školní zahradě dva a půl roku stará Ludmila Ochmanová. Bylo to zrovna na zelený čtvrtek. Pohřeb měla na Bílou sobotu v Citonicích. 27. března byla baséna na zahradě zavezena hlínou, vyházenou ze silničního příkopu.

Nemoc ředitele školy

V prosinci 1951 onemocněl na nervy Alois Ochman a 27.12. nastoupil na léčení ve znojemské nemocnici. Jeho stav se zhoršil a nastoupil léčení v lázních Jeseníku, odkud se vrátil 27.3.1952. Na zdejší škole už nenastoupil. Začal vyučovat od 1.5.1952 v Dobšicích a po prázdninách ve Vranově a to jako učitel ze zdravotních důvodů. Vystěhoval se do Vranova začátkem prosince 1952

Hospodářské zápisy

Úroda nebyla uspokojivá, jaro bylo suché. Pak nastaly deště a rozmohly se plevele. Podobně jako loni byla i letos prováděna pátrací služba po mandelince. Obec splnila jako celek dodávky na 100%.

Tresty na svobodě.

V r. 1951 se objevuje ve zdejší obci série soudů a bylo vyneseno 5 rozsudků k trestům na svobodě. Jan Pár, rolník č. 30, 5 měsíců za hanobení republiky. Ludvík Habr, hostinský č. 41, 18 měsíců pro hospodářský delikt, Jakub Šťáva, rolník č. 10, 4 měsíce pro urážku žňového referenta, Jaroslav Klika, rolník č. 13, 6 měsíců za neplnění dodávek, Antonín Klika, rolník č. 47, 10 let za protistátní činnost.

Regulace potoka

Bezkovem protéká jeden pramen Gránického potoka. Na zdejší mapě má jméno Behna. V r. 1951 bylo přikročeno k jeho regulaci. Bylo na něj zajištěno 1 080 000 Kčs. Z tohoto obnosu bylo vyčerpáno pouze 695 000  Kčs, vlivem nedostatku pracovních sil. Zbytek peněz propadl.

Vodní nádrž

Z akce 5M (5 miliard od státu ročně na zvelebení měst a obcí) bylo na stavbu vodní nádrže zajištěno 53 100 Kčs. Vyčerpáno bylo 27 372 Kčs.

Dláždění uličky

Ulička z obecní cesty od Stehlíka V. a Valáška k potoku a mostu přes něj měla býti vydlážděna. V r. 1951 byly zakoupeny v rámci akce 5M dlaždička za 25 827 Kčs. Byly uskladněny a zaplaceny. Ještě v r. 1954 nebyla vydlážděna. Dělníci odjíždějí do města do podniků, kde jsou zaměstnáni. Pro místní akce menší není pracovních sil.