Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1960

Změny v počtu obyvatelstva

V letošním roce nedochází k žádným větším změnám. Během letošního roku zemřel Emanuel Plot č. 75 po několikaleté nemoci a Eleonora Tunková č. 25, která byla v současné době nejstarší občankou obce. Dovršila stáří 96 let. Počet narozených dětí činí 4 a sice: Marie Medunová č. 23, Jaromíra Havlíková č. 70, Jitka Koníčková č. 62 a Marie Iranová č. 10. Z vesnice se odstěhoval Výskot Jan s rodinou. Přistěhoval se Dohnal Miloš s rodinou na č. 36. Sňatky uzavřeli: Antonín Šťáva č. 73, který se odstěhoval do Lukova, Dále se provdala Marie Šťávová č. 10 za Vladimíra Irana, kteří bydlí na č. 10.

Zemědělství

Počet členů v JZD je 91, z toho stále pracujících je 73.

Zlepšení hospodaření se odráží ve výši pracovní jednotky. Plánovaná pracovní jednotka 16 Kčs byla dodržena a plně vyplacena. Mimo to každý člen družstva obdržel 2 kg obilí jako naturálie na 1 PJ.

MNV

Dne 12. června 1960 probíhají v celé vlasti volby do místních národních výborů, okresních národních výborů, krajských národních výborů a národního shromáždění.

Jelikož dochází k novému zřízení celé republiky, byla rozdělena na 9 krajů. V letošním roce přichází v platnost i nová ústava republiky. Je to ústava socialistická, odpovídající veškerému dění našeho lidu.

V letošním roce došlo ke zrušení matričního obvodu v Bezkově a tím i ke zrušení oddací síně. Z této byla udělána zasedací síň MNV, v níž se konají jak schůze pléna MNV, tak schůze KSČ a ostatních masových složek.

Výstavba obce

Mezi nejvýznamnější akce ve výstavbě obce bylo vybudování památníku osvobození. Tento byl postaven na trojúhelníku při vjezdu do vesnice od Citonic. Byl vybudován nákladem 5835 Kčs a bylo při jeho budování odpracováno 1230 brigádnických hodin.

V létě provedla Správa státních silnic úpravu silnice přes vesnici. Byl proveden koberec z asfaltu, takže i touto cestou získal celková vzhled obce a mimo to ubylo bláta. Škoda, že toto je nanášeno na kolech traktorů a povozů z blátivých cest ústících na hlavní. Úprava silnice byla provedena od památníku až na křižovatku k Milíčovicím.

Dále bylo vysázeno 500 kusů topolů a 400 kusů vrb. Tyt byly vysázeny kolem potoka od vodní nádrže proti proudu k Podmolí, dále pode vsí kolem potoka pod Skalkou.

KSČ

Počet členů KSČ v tomto roce byl 21 a počet kandidátů činí 5. Na schůzích KSČ jsou schvalováni funkcionáři MNV, JZD i ostatních složek. Dále KSČ schvaluje veškerou činnost a řídí práci všech orgánů a organizací. Také jejich práci hodnotí a za jejich činnost nese odpovědnost. Je hybnou pákou celé vesnice.

Škola

Národní škola zůstává jednotřídní se čtyřmi postupnými ročníky pro školní rok 1960-61. Stav Žáků je 19, z toho 14 chlapců a 5 děvčat. Nejvýznamnějším činem v tomto roce bylo rozhodnutí strany a vlády o poskytování školních pomůcek a potřeb žákům zdarma. Dne 1. září při zahájení vyučování měli žáci vše potřebné připraveno na lavicích. Úhradu na potřeby a pomůcky hradí stát.

Kulturní poměry

V tomto roce nebylo možno pro poruchu promítacího stroje promítat filmy ani příležitostně a tak kino zůstává uzavřeno.

Činnost osvětové besedy se stále více zaměřuje na propagaci zemědělské výroby. K tomuto používá rozhlasu, nástěnných novin fotonovin. Tyto byly umožněny vydávat teprve tehdy, když JZD zakoupilo fotografický aparát a zařízenou fotokomoru. Během roku dochází k několika významným oslavám, které jsou novotou. Tak byly veřejně oslaveny narozeniny nejstarší občanky Bezkova paní Eleonory Tunkové, která se dožila 96 let. Dále bylo provedeno přivítání malých občánků

Obchod a hostinec

V letošním roce převzala Jednota budovy patřící p. Habrovi. V obchodě došlo opět k vystřídání vedoucí. I nová vedoucí dojíždí ze Znojma. Obchod je většinou otevřen pouze dopoledne.

Počasí

Zima začala v letošním roce poměrně s malým množstvím sněhu a mírnými mrazy. Takto se udržela. Jaro bylo bez jakýchkoli změn a výkyvů. Léto se vyznačuje častými a hojnými dešti.

Dne 19. června se přihnalo kolem 3. hodiny odpolední silné krupobití. Zničilo velkou část úrody, asi 80% a mnoho fasád na domech. Zasáhlo téměř celý katastr. Kroupy ležely na některých místech v okolí ještě druhý den. V srpnu a sice dne 5. se snesla nad vesnicí silná bouře, která stála nad vesnicí téměř 45 minut a stále docházelo k silným výbojům. Na několika místech uhodilo bez následků. Jeden z blesků byl sveden po elektrickém vedení do budovy školy, kde bylo poškozeno elektrické vedení. V jiných budovách byly výboje blesků spatřeny, hlavně z elektrických zástrček. Vše se minulo bez nebezpečí. Byla to jedna z nejsilnějších bouří za poslední léta. Začátek podzimu byl bez deště. Tyto přišly ve značné míře až ke konci. Konec roku byl bez mrazů a sněhu. Na podzim se projevilo značné mokro na některých pozemcích. Toto nemá období již asi 25 roků. Zvláště zamokřeny byly pozemky Příčné u Behen, padělky, Díly. Na těchto se to projevilo již ve žních.