Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1957

Změny v počtu obyvatelstva

V letošním roce dochází pouze k změnám v počtu obyvatelstva. Během roku dochází ke 2 úmrtím. Lendler František zemřel stářím. Byl to obětavý člověk, který pomáhal všude, kde bylo třeba až do posledních dnů svého života. Dále zemřela osmiletá Marie Auerová č. 7, která podlehla dětské obrně. Počet nově narozených byl tři děti (Meduna Stanislav, Foltýnová Dana, Havlíková Věra). Odstěhoval se Bárta František č. 36 do Znojma. Do naší vesnice se přistěhoval Pelech Jan na č. 1, které bylo dlouho neobydleno, se třemi dětmi a s manželkou. Na č. 36 se přistěhoval Svoboda Karel s manželkou a třemi dětmi. Poněvadž Štancl František, hajný, odchází do důchodu, přistěhoval se do hájenky Šetina Antonín s rodinou. Během roku bylo uzavřeno 5 sňatků. (Stehlíková Marie č. 18 + Klika František č. 46, Kilhofová Antonie + Pospíšil z Mašovic, Bartošková Božena + Koníček Jan, Výskotová Marie č. 50 + Cejpek Josef z Podmolí a Šalamounová Františka + Procházka Josef z Lukova). Všichni novomanželé bydlí u rodičů v místě, mimo Pospíšilových, kteří se odstěhovali do Brna.

Zemědělství

Tento rok má v zemědělství znamenat další upevňování JZD a získávání nových členů. Bohužel nelze mluvit o upevnění. Během roku nastávají mezi družstevníky další nesváry, takže jednota družstva se stále více tříští, což se projevuje zvláště na pracovní morálce, která je stále horší. Představenstvo JZD má stále velmi těžkou práci, jelikož naráží na nezájem družstevníků (Všechno je všech a tudíž ničí. - pozn.web.). Zde je právě nejlépe vidět poměr, s jakým jednotliví zemědělci vstupovali do JZD. Kdyby byli nadchnutí pro družstevní myšlenku, musela by práce vypadat jinak. Nemusely by býti dávány písemné příkazy představenstva na obsazování míst krmičů, kteří se střídali v letošním roce častěji, než v roce minulém. I do práce na poli chodí stále méně družstevníků. Mezi družstevníky se objevuje stále mnoho „nemocí“, které jim brání zúčastňovat se práce. Dokonce i členské schůze byly navštěvovány poměrně málo. Aby mohly býti konány, museli členové představenstva chodit po členech, aby se sešla nadpoloviční většina.

V představenstvu JZD dochází ke změnám funkcí. Nová volba byla provedena na výroční členské schůzi dne 22.1.1957, na které byli zvoleni následující družstvníci: Jan Auer, předseda; Antonín Mahr č. 24, místopředseda; Antonín Valášek č. 17, Jiří Šťáva č. 22, Jan Frei st., č. 2, Julie Bartošková, František Klika č. 31.

JZD

Plánovaná jednotka činila dle finančního plánu 15,33 Kčs a hodnota naturálií činila 4,71 Kčs. Toto však dodrženo nebylo. Při konečném vyúčtování bylo vyplaceno celkem 14 Kčs mimo naturálií, které činily 1 kg pšenice, 0,5 kg žita, 0,25 kg ječmene na každou odpracovanou jednotku.

Celková výměra společně obhospodařované půdy činila 432 ha včetně záhumenek. Počet členů byl 78.

V družstevní rodině dochází ke změnám. Někteří z členů podávají odhlášky. Mimo to byl ve žních letošního roku učiněn nábor do JZD u dosud soukromě hospodařících rolníků. Ten nábor se setkává s úspěchem. Ovšem nelze řící, že noví členové vstupují do JZD s plným přesvědčením pro družstevní myšlenku a z vlastního přesvědčení. Mimo JZD zůstávají pouze 2 zemědělci. Je to Auer Josef č. 54 a Havlík Ferdinand č. 45.

Noví členové při vstupu do JZD museli dát přínosy, které jim byly vyměřeny. Toto množství bylo stanoveno z 1 ha orné půdy. Proti výši těchto přímosů se někteří z nových členů ohrazovali, ale veškeré přínosy měly býti vykryty.

Na návrh ONV byl vyslán dosavadní předseda Auer Jan na roční školení předsedů, které se konalo v Brně. Jeho zástupcem byl zvolen Mahr Antonín.

Výstavba JZD

Jelikož přibývá dobytka, musely býti provedeny adaptace některých zemědělských objektů. Tyto byly provedeny na čísle 7, 9, 12, kde byl ustájen vepřový dobytek. Hovězí dobytek byl ustájen velmi nevhodně, avšak stavba nového kravína postupovala jen pozvolna kupředu. I letos se vystřídalo několik pracovních skupin. Lhůta pro odevzdání hotové stavby k 1.1.1958 nebyla opět dodržena. Největší potíží bylo nalezení studny, která by zásobovala nový kravín vodou. Bylo konáno několik pokusných vrtů na různých místech v okolí kravína i na loukách u potoka, avšak všude se narazilo pouze na povrchovou vodu. Studna pro kravín byla nalezena až pod „Skalkou“, v poměrně značné vzdálenosti. S výkopem potrubí se začalo až v příštím roce. Hledání vody opět ukázalo, že místo pro kravín nebylo zvoleno příliš vhodně. (Tohle moc hezky svědčí o výši inteligenčního kvocientu soudruhů. - pozn. web)

Již lépe pokračovala výstavba drůbežárny. Zde byl postaven nový blok pro 250 slepic a započato bylo oplocení. Tuto výstavbu prováděla místní stavební skupina. Během letošního roku byly z Bezkova staženi hřebci.

Vlastní hospodaření družstevníků

A jak vypadalo vlastní hospodaření družstevníků? Pro vlastní potřebu každý člen dostal pro svou rodinu záhumenku, která činila 50 a. Mohl chovat krávu, dvě prasata a drobné zvířectvo. Na záhumence mohl pracovat pouze v sobotu nebo v neděli. Jiný den nebyl k obdělávání záhumenek povolen. Toto nařízení se nedodržovalo, tak jako i stavy hospodářského zvířectva, které u mnohých členů byly nadměrné. Proti tomuto muselo několikrát zakročit představenstvo.

Průběh polních prací

Letošní žně, bohaté na úrodu, byly zvládnuty poměrně dobře. Pokos byl proveden většinou traktory se samovazy STS a na malé ploše i kombajny.

Sklizeň okopanin probíhala již hůře. Poměrně dobře šla práce v cukrovce, která byla rozdělena na jednotlivé záhumenky. Každý člen musel na záhumenku obdělat 1 díl řepy cukrové a 1 díl řepy krmné (asi 2,5 míry).

Řemesla

Tímto rokem zanikají u nás poslední řemeslníci, kteří provozovali svoji živnost soukromě. Švéda František č. 48 kovář, který přešel pro stáří do důchodu, předává kovárnu k užívání JZD a zůstává v ní nadále pracovat. Molík Antonín, stolař, odhlásil svoji živnost úplně, poněvadž daně, které musel platiti, byly dosti vysoké, což se mu nevyplácelo, poněvadž pracoval pouze po příchodu ze zaměstnání ze Znojma.

MNV

V letošním roce dochází k volbám na nové období 3 let do místních, okresních a krajských národních výborů. V Bezkově byl předsedou zvolen Antonín Švéda, tajemníkem Šťáva František. Do rady byli zvoleni: Švéda Antonín, Šťáva František, Valášek Antonín a Výskot Karel.

MNV se všemi (masovými) silami za spolupráce ONV soustředil na získání soukromých zemědělců do JZD, což se mu po žních podařilo.

KSČ

KSČ měla v Bezkově celkem 21 členů. Svojí práci zaměřila na získání zbývajících zemědělců do JZD, zabývala se hospodařením JZD a starala se o celkový život ve vesnici. Její členové byli zapojeni do všeho dění na vesnici.

ČSM

Československý svaz mládeže, který dosud vedla Tejralová Jiřina, se nedovedl doposud stmelit. Avšak jeho činnost se začíná projevovat v uskutečňování brigád na pomoc JZD i při výstavbě obce.

ČSPO

Československý sbor požární ochrany pracuje pod vedením Antonína Havlíka č. 70, který se stará o zlepšení situace v požárním sboru.

V tomto roce byl zvolen výbor žen. Během roku bylo schváleno několik schůzí, na kterých se však sešel malý počet žen. Ženy nejevily pro tuto práci patřičného zájmu.

Ostatní organizace

Mimo tyto spolky byly v naší vesnici ještě Svaz československo - sovětského přátelství, Svazarmu, lidová myslivecká společnost. Je to příliš mnoho spolků na tak malou vesnici, jako je naše. Téměř ve všech organizacích pracují jedni a titéž lidé. A proto se stává, že nepracují tak, jak by měli.

Výstavba obce

Ve výstavbě obce bylo pokračováno v dokončení čekárny. Přesto, že stavba pokročila kupředu, nebylo možno ji dokončiti pro nedostatečné pochopení občanů.

Dále bylo v letošním roce zakoupeno 150 kusů stromků, převážně švestek, které byly vysázeny na obecní pozemky. V Háji za hřbitovem byla opravena studna, do níž byly spuštěny skruže a přimontována pumpa. Na cesty ve vesnici byl navezen štěrk na jejich opravu. Na škole byly pořízeny bleskosvody.

Místní pobočka spořitelny

Začátkem letošního roku byly Mašovice přesunuty z místní pobočky Spořitelny do Znojma, takže místní pobočka zůstala pouze pro Bezkov. Koncem roku byla zrušena úplně a byla přesunuta do Znojma.

Obchod a hostinec

V obchodě a hostinci došlo během roku opět k vystřídání vedoucích. Obchod byl opět po několik týdnů uzavřen. Na vedoucí místo v hostinci nastoupil p. Habr, bývalý majitel. Obrat v obchodě v letošním roce činil 391 368 Kčs, v hostinci 166 101 Kčs.

Hmotná úroveň obyvatelstva

Rozšiřuje se stále koupě motorek, praček a podobných věcí. Rovněž přibyl další televizor.

Letos poprvé dostává JZD jeden poukaz na rekreaci do Vysokých Tater. Mimo to družstevníci pořádají zájezdy do divadla do Znojma a jiné zájezdy, které hradí JZD pro členy z kulturního fondu.

Škola

Škola zůstává i nadále jednotřídní. Stav žactva v letošním roce je 22 žáků. Z toho je 13 chlapců a 9 dívek. Žactvo se opět zúčastnilo pomoci JZD, sběru odpadových surovin. V tomto roce se žáci zdejší školy umístili v soutěži mladých hospodářů ve spoření na 1. místě.

Osvětová beseda

Členové OB byli nuceni provádět veškeré práce sami a zdarma, jako přinesení filmu z Citonic, úklid a otop v kinosále a dokonce i promítáním které již po řadu roků provádí s. Jan Koníček. Při tomto stavu není možno, aby kino v naší vesnici bylo udrženo.

Knihovna, kterou převzal v letošním roce p. Emanuel Plot, je stále umístěna na stejném místě. Počet čtenářů i výpůjček se udržuje na stejné výši.

Počasí

Letošní rok měl zimu celkem mírnou s časným zahájením jara. Na jaře poměrně málo pršelo. Deště, které přišly opožděně, zachránily úrodu právě včas. Úroda v letošním roce byla velmi pěkná. Léto se vyznačovalo velmi horkými dny. V chládku byla naměřena teplota až 34°C. začátek podzimu byl hezký a suchý. Později přišly deště.

Dětská obrna

O prázdninách se vyskytla v naší vesnici dětská obrna. Touto nemocí byli postiženi sourozenci Marie a Pavel Auerovi č. 7. Marie této nemoci podlehla. Jakým způsobem se v naší vesnici vyskytla, nelze říci, avšak na zdejším okrese bylo více případů.