Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1956

Změny počtu obyvatelstva

V tomto roce nebylo žádných větších změn v počtu obyvatelstva, takže zůstává téměř stejný. Bylo celkem 5 úmrtí. Z nich Stehlíková Marie č. 18, Molíková Terezie č. 28, Molíková Františka č. 36 a Pohl Jan č. 44 zemřeli stářím. Jedině Šťáva Jakub č. 10 zemřel poměrně náhle za několik dní po převodu do nemocnice. Počet narozených dětí činí 2 (Štymáková Alena a Štancl Jaroslav)

Odstěhoval se Molík František č. 36, kterému zemřela manželka, ke svému synovi. Pole i domek přenechal k dispozici místnímu JZD. Do tohoto domku se přistěhoval Bárta František, který pracoval v JZD. Dále se odstěhpoval Molík Jan č. 75 do Znojma. Tento dům občany nazýván „vila“ byl prodán p. Plotovi Emanuelu z Podmolí, který se sem s manželkou, dvěma dětmi a p. Faltiskem nastěhoval. Dále se přistěhoval p. Polák Jaroslav s manželkou a dítětem, který bydlel v podnájmu na č. 24. vedl místní prodejnu Jednoty.

Během roku bylo uzavřeno několik sňatků. Stanislav Meduna č. 23 si vzal Valáškovu Helenu č. 77. Tito se přestěhovali k Medunům. Dále uzavřela sňatek Kliková Věra č. 31, která se provdala do Mašovic a její sestra Kliková Marie, která si vzala za manžela důstojníka čs. armády a rovněž se odstěhovala. Mimo to uzavřela sňatek Bartošková Marie č.  72, která si vzala za manžela Foldýna Zdeňka. Tito se nastěhovali do podnájmu k p. Mahrovi na č. 63.

Zemědělství

Tento rok byl nástupem do 2. pětiletky. Jejím úkolem je rozšíření a dokončení socializace vesnice. A dosažení větších výnosů. Byly stanoveny i ukazatele v dodávkách na 1 ha pro naši vesnici.

Pro naši obec je tento rok prvním rokem, v němž začíná JZD svoji práci. Než přistoupím k vlastní práci JZD, chtěl bych se zmínit o celkové náladě mezi zemědělci. Založením JZD se obec rozdělila na dva tábory: družstevníků a nedružstevníků. Mezi těmito dochází k častým potyčkám. JZD bylo nuceno vyměnit některým soukromě hospodařícím rolníkům pozemky. Toto a podobné věci byly příčinou k hádkám. Mnozí občané na sebe navzájem nemluví a raději se vyhnou, jen aby se nedostali do styku. A v tomto ovzduší plném nevraživosti činí nově založené JZD první kroky ke své práci. Začátkem roku a sice 3. ledna je konána členská schůze, na níž jsou schváleni noví zemědělci, kteří podali přihlášku do JZD.

Na schůzích, které se konaly v lednu a v únoru byl projednán svod slepic. Bylo stanoveno, že členové dodají na 2 ha členské půdy 3 slepice.Aby tyto mohly býti společně ustájeny, bylo k tomuto účelu oploceno místo zvané „Rybník“ a kurníky byly upraveny z hospodářských budov na č. 1. Toto bylo pouze provisorní opatření. Rovněž byly vykonány i přípravy ke svodu dobytka, který byl prozatímně ustájen ve stájích družstevníků.

Výstavba JZD

Do plánu na letošní rok byla zařazena výstavba kravína a drůbežárny, dále pak nákup traktoru a vlečky. Se stavbou kravína bylo na jaře letošního roku započato na místě, které bylo navrženo některými členy JZD a schváleno komisí z ONV a KNV. Stavba byla založena na trati „Díly u vsi“ u silnice k Milíčovicím. Jelikož se jedná o pozemky dobré bonity a poměrně hodně mokré, bylo vzneseno mnoho námitek proti započetí stavby na tomto místě. Celou otázku řešilo několik komisí, které rozhodly, aby stavba kravína byla uskutečněna na místě již dříve plánovaném, kde má býti v budoucnu provedena výstavba výrobního střediska. Místo, na němž má státi kravín muselo býti odvodněno, čímž se zvýšily i celkové náklady. Pracovní skupiny, které vysílal Agrostavební projekt ze Znojma se několikrát vyměnily, takže výstavba pokračovala velmi pozvolna. Ke konci roku byly vykopány a vyzděny základy. Ve výstavbě bylo pokračováno až příští rok.

Drůbežárna na 250 kusů byla započata za zahradou Kliky Jaroslava č. 13. Tuto prováděla místní stavební skupina. Drůbežárna byla dokončena v červnu a ihned do ní byly převedeny mladé nosnice.

Hovězí a vepřový dobytek byl ustájen prozatímně ve stájích družstevníků. Některé z nich byly k tomuto účelu upraveny.

Osevní plochy

Celková výměra společně obhospodařované půdy činila 316,03 ha. Na tento počet ha bylo 61 členů. Mezi těmito jsou zahrnuty i staré osoby.

Veškerá příprava půdy byla zadána STS, která rovněž prováděla i sklizeň obilí.

Pobočka státního hřebčince

Na návrh některých družstevníků byla znovu zřízena pobočka státního hřebčince v Tlumačově. Tak přišli po několika letech hřebci opět do Bezkova. Byli ustájeni na č. 13 a k obsluze byl ustanoven Klika František č. 13.

Výsledky hospodaření

V letošním roce bylo na pracovní jednotku vypláceno 14 Kčs a v naturáliích 1 kg pšenice, 0,5 kg žita a 30 dkg ječmene. Při výplatách během roku byla vyplácena poloviční hodnota PJ. Teprve po celoroční bilanci byly vypláceny doplatky.

Soukromý sektor

Počet soukromě hospodařících zemědělců v obci je 12. S rodinnými příslušníky je to 32 pracovníků, kteří obhospodařují 154,66 ha zemědělské půdy.

Výstavba obce

Ve výstavbě obce byly dány do programu v tomto roce tyto akce: stavba čekárny, oprava studní a cest aj. Stavba čekárny byla uskutečněna v akci Z. To je akce, kdy je částečně hrazena penězi a částečně musí být hrazena určitá hodnota buď v materiálu nebo odpracovanými hodinami zdarma. Poměr je 40% hrazeno a 60% odpracováno. Takto tedy započata stavba čekárny na „Hátech“. Stavba nebyla tento rok dokončena.

V tomto roce byly opraveny studny u č. 15, č. 37 a u č. 45. Dále byl proveden nátěr plechové části kostelní věže. Toto si vyžádalo nákladu 3000 Kčs. Kolem hřbitova byla opravena a nastříkána zeď. Tato oprava stála 3000 Kčs.

U Valáškových č. 17, kolem č. 16 byla vydlážděna ulička pálenými kostkami, které byly zakoupeny v dřívějších letech.

Škola

Škola zůstává i nadále jenotřídní. Celkový počet žáků je 20. Z toho je 11 chlapců a 9 dívek.

Během roku se snaží žáci o pomoc vlasti, což se projevuje sběrem odpadových surovin, léčivých bylin apod. JZD pomáhají při sběru mandelinky bramborové.

Co se týče oprav ve školní budově, byla dokončena výměna oken v bytě a proveden nátěr dveří ve školním bytě.

Doprava

V letošním roce byly silniční správou opraveny silnice ve směru Citonice, Mašovice, Podmolí. Na těchto silnicích byla položena vrstva asfaltu se směsí, která povrch silnic značně zlepšila. Tím se zmenšila i prašnost. Jízda po nich je mnohem pohodlnější.

Obchod a hostinec

Obchod je umístěn stále ve stejné budově, přestože je proti tomu dosti námitek pro nevhodnost. V obchodě i v hospodě dochází k několika změnám na místě vedoucího. Tím se stalo, že obchod byl na nějaký čas zavřen. Občané si museli i pro sebemenší nákupy do sousedních vesnic.

Hmotná úroveň obyvatelstva

Do značné míry se rozrostl nákup domácích potřeb, hlavně pračky, radia, jízdní kola, motorky a jiné spotřební zboží.

V tomto roce se objevil v naší obci první televisní přijímač, jehož majitelem byl p. Frei Josef č. 78. Tato novinka přilákala hodně zvědavců, kteří s obdivem nahlíželi programu ať filmovému, divadelnímu či sportovnímu, který byl vysílán ze stanice Vídeň. V našem kraji nebylo možno poslouchat žádnou českou stanici, která vysílala.

Palčivou otázkou je bytová výstavba a bytové řešení. Poněvadž u lidí vzrůstají stále větší nároky na lepší bydlení. V posledních letech nedochází ke stavbě nových domků. Pouze staré jsou opravovány.

Počasí.

Zima se v tomto roce značně opozdila. Vánoce byly teplé. Teprve v druhé polovině ledna udeřily náhlé mrazy, které dosáhly počátkem února až -25°C. Tyto způsobily značné školy na ovocných stromech. Pomrzlo velmi mnoho švestek a značná část ořechů. I jiné druhy ovocných stromů byly zničeny a poškozeny, avšak již menší mírou. Léto bylo poměrně chladné. V letošním roce byla naše vesnice zachvácena průtrží mračen, která však nenadělala vážnějších škod.