Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1958

Změny v počtu obyvatel

Stav obyvatelstva nezaznamenává v letošním roce žádných větších změn. Dochází k úmrtí Jana Kučery č. 6, Jana Motáčka č. 21 a Marie Freiové č. 51. Všechny tyto osoby zemřely stářím. Během roku se narodilo sedm dětí z toho 6 chlapců a 2 děvčata. Z naší vesnice se odstěhoval Štancl Jaroslav, který bydlel u rodičů, do Podmolí. Nikdo se nepřistěhoval. Byly uzavřeny tři sňatky. A sice: Kučerová Františka č. 6 provdala se do Citonic, Molíková Věra č. 57 se provdala na Hradiště u Znojma a Molíková Milena č. 57 se odstěhovala do Znojma.

Zemědělství

V letošním roce hospodaří již celá vesnice, mimo Auera Josefa č. 54, v socialistickém sektoru. JZD obhospodařuje 428 ha půdy (bez záhumenek), z toho orná půda činí 387 ha. Roztříštěnost mezi členy JZD se nikterak nemírní, naopak stupňuje, což činí značné potíže při hospodaření a odráží se to i ve výsledcích.

Během roku byla vyplácena členům záloha na PJ 7 Kčs. Od měsíce září výplaty činěny nebyly. V naturáliích obdržel každý družstevník na jednu odpracovanou PJ (pracovní jednotku) 1 kg pšenice a půl kila žita. Sníženou hodnotou PJ se do značné míry zhoršila finanční otázka některých družstevníků, zvláště těch, kteří mají větší počet dětí. Několik družstevníků žádalo o uvolnění z JZD přes zimní měsíce, aby si mohli zajistit nějakou prozatímní práci a tím získat větší výdělek. Toto bylo umožněno pouze Františku Škrdlovi, který má 4 děti. Takováto situace v JZD nastat nemusela, kdyby bylo od všech členů správné pochopení pro společné hospodaření a kdyby mezi jednotlivými družstevníky odpadla osobní zášť, která je u nás velmi rozšířená. O poměru členů k družstvu hovoří rovněž návštěva na schůzích jak členských, tak i představenstva. Tyto musely býti často odloženy, poněvadž se nesešla ani polovina členů, přesto, že program často vyžadoval okamžitého a naléhavého řešení.

Během sklizní přijížděly na pomoc brigády z města. Při sklizni obilí poskytli pomoc zvláště vojáci, při sbírání brambor školní mládež a pracující ze závodů.

I v letošním roce pokračovalo družstvo ve výstavbě hospodářských objektů. Nejvýznamnější stavbou, která byla v letošním roce dokončena, byl nový kravín. Svod krav do tohoto kravína byl proveden dne 7.6.1958. Avšak v obsazování pracovních sil v kravíně nebylo nikterak ulehčeno. Ani v novém kravíně nechtěl nikdo dojit ani krmit. Často tuto práci musel dělat sám zootechnik a předseda. Nedostatkem kravína bylo, že doposud nebyl zapojen vodovod. Jelikož dobytek nemohl býti bez vody, musela se tato dovážeti koňmi buď z vesnice, nebo od studánky ze Smoh.

Na zahradě Jaroslava Kliky č. 13 byla postavena odchovna kuřat. Materiál na tuto stavbu byl získán z domu Šťávy Jana č. 59, který jej prodal i se stodolou JZD. Obytné budovy byly zbourány a ze získaného materiálu byla postavena zmíněná odchovna.

V tomto roce dochází k uvolnění č. 71, kde byly kanceláře JZD, které se přestěhovaly na č. 13. Do tohoto domu se nastěhoval Josef Cejpek s rodinou. Na druhé polovině tohoto domu byla zřízena poradna pro matky a děti.

Komunistická strana Československa

KSČ je zastoupena ve zdejší obci místní organizaci KSČ. Je vedoucí složkou a schvaluje funkcionáře MNV, JZD a všech masových organizací. Rovněž hodnotí práci učitele. Během roku řeší vzniklé úkoly. Pravidelně kontroluje chod JZD a pomáhá řešit zemědělskou otázku.

Škola

Škola zůstává nadále jednotřídní s počtem žáků 18. Z toho je 12 chlapců a (8) 6 dívek. Jeví se úbytek dívek. V letošním roce nedochází k žádné změně, ani k žádným větším opravám.

Hmotná úroveň obyvatelstva

Přesto, že JZD vyplácelo velmi málo na pracovní jednotku, objevují se další 3 televizory a dokonce i první osobní auto, které si zakoupil Stanislav Meduna č. 23. (Škoda 1201 sedan - pozn. web.)

Myslivost

Zajímavostí, která se v posledních dvou letech vyskytla, je objevení nového druhu ptáků. Je to tzv. hrdlička balkánská, která v minulých letech byla pozorována v některých částech našeho okresu, kde se značně rozmnožila.

Počasí

Letošní rok začal mírnou zimou, téměř bez sněhu. Dále následovalo suché jaro. Deště přišly poměrně pozdě, čím byla snížena do značné míry úroda. Léto bylo poměrně deštivé. Podzim byl suchý a poměrně dlouho hezký. Později začaly deště. Začátek zimy byl bez mrazů a poměrně deštivý.