Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1959

Změny v počtu obyvatelstva

Celkový počet obyvatel ke konci tohoto roku byl 267 osob. Z tohoto množství bylo 101 mužů, 104 žen a 62 dětí. Co se týče zaměstnání, bylo rozvrstvení následující: 85 v průmyslovém zemědělství, 32 v průmyslu, 16 jiná zaměstnání, 38 v domácnosti, 34 důchodci. Během roku dochází ke 3 úmrtím. Zemřel Havlík Jan č. 74, Habrová Františka č. 41, Coufalová Antonie č. 3. Všichni starší lidé. Nově narozených dětí bylo 5. Jsou to Valášek Antonín č. 17, Pelechová Marie č. 1, Párová Jitka č. 30, Kliková Marie č. 18 a Polák Zdeněk č. 24. Z naší vesnice se odstěhoval Svoboda Karel č. 36 do Mašovic a Foltýn Zdeněk č. 63 do Ostravy. Oba se odstěhovali s rodinami. Nově přistěhovaných občanů nebylo. Pouze Dikovský Jindřich se přistěhoval přechodně. Během roku byly uzavřeny 2 sňatky. Fraj Jan č. 2, který se odstěhoval do Mašovic a Pár Jan č. 30, který se usídlil doma.

Zemědělství

Letošní rok zastihuje již celou vesnici v JZD. Do družstva vstupuje během roku i poslední soukromě hospodařící rolník Auer Josef č. 54. JZD obhospodařuje celkem 437,91 ha zemědělské půdy.

Již od počátku nastává obrat v přístupu družstevníků k práci. Pracovní úsilí se zlepšuje, což přináší ovoce v celoročním vyúčtování. Od výroční schůze, nastupuje jako předseda JZD Dikovský Jindřich, který zastával funkci předsedy v Krhovicích a který byl do našeho družstva jako do úpadkového dosazen ONV.

Kanceláře JZD se opět stěhují. Od Kliky Jaroslava č. 13 k Brechtům na č. 4.

Hospodaření během roku se značně zlepšilo. Družstevníci se chopili práce a výsledek se dostavil. Plánovaná pracovní jednotka v penězích 11 Kčs byla překročena, takže bylo vypláceno 13 Kčs mimo naturálií. Hodnota naturálií činila 3,92 Kčs. Nakonec i sami družstevníci dokázali, že dovedou zvládnout těžké úkoly, když se najde dobrá vůle.

Každý člen družstva obdržel záhumenku, která činila 0,50 ha, na níž pěstoval produkty dle vlastní potřeby. Nejčastěji ječmen a brambory. Z hospodářských zvířat mohl chovat: 1 krávu nebo 2 kozy nebo 1 kozu a 1 ovci, 2 prasata, 10 husí, 10 králíků, 10 včelstev. Tento stav domácích zvířat však nebyl dodržován.

Rostlinná výroba byla nucena se vypořádat některými překážkami, které se vyskytly. Bylo to hlavně počasí a nepřipravenost strojů. Na počátku roku se rozhodla KSČ a vláda republiky o předání strojů z STS do JZD. Toto byla značná posila pro družstvo. Po zjištění stavu v živočišné výrobě bylo rozhodnuto, aby se započalo s výstavbou samokrmušky pro vepřový dobytek. K tomuto účelu byla vybrána stodola Kučery Františka č. 6 a Jana Auera č. 7, které byly adaptovány. Dále dochází ke stavbě nové porodny pro prasnice. Tato byla postavena na stavebním středisku vedle kravína. Z velké části byla postavena, avšak dokončena byla až v příštím roce.

Masové organizace

Masové organizace pracují téměř ve všech složkách beze změn. Požárníci uspořádali v letních měsících okrskové cvičení, kterého se zúčastnily okolní sbory.

Škola

Národní škola je jednotřídní s pěti postupnými ročníky. Počet žáků je 21. Z toho 17 chlapců a 4 děvčata. Během letošních prázdnin byla obnovena fasáda školní budovy, dále oprava a doplnění okapových rour a zavedení elektřiny do hospodářské budovy na půdu a před vchod.

Kulturní poměry

V lednu letošního roku dochází k uzavření kina. Během roku bylo uspořádáno několik přednášek rázu zemědělského, lékařského, vědeckého i politického. Po ukončení žní uspořádalo JZD dožínkovou slavnost. Na tuto bylo připraveno dostatek jídla, byly napečeny koláče, zabito prase, zastřelen srnec a zakoupeno 100 l vína. Po zhodnocení práce a předání čestných uznání dobrým pracovníkům uspořádal patronální závod Vkus módní přehlídku v odívání a Svazarm letecké odpoledne modelářů. K zábavě a tanci hrála hudba vojenského útvaru Brno.

Výstavba obce

Krajské vodohospodářské družstvo provedlo opravu potoka přes vesnici. Byla znovu provedena regulace, která byla značně poškozena. U Švédových na č. 15 byl postaven nový betonový mostek.

Počasí

Letošní rok začal mírnou zimou. Během jara nastává suché období, které je v červenci vystřídáno silnými dešti. Po nich následuje téměř tříměsíční sucho. Podzim byl opět deštivý. Mrazy se dostavily až později. Několikrát během zimy napadl sníh, avšak vždy brzy roztál.