Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1955

Obyvatelstvo

V r. 1955 bylo v naší obci k 1.1.1955 253 obyvatel. Z toho bylo 91 mužů, 97 žen a 65 dětí. Dle zaměstnání je rozvrstvení obyvatelstva následující: Zemědělství 78, průmysl 24, jiná zaměstnání 22, v domácnosti 42, důchodci 22.

Úmrtí, narození

V tomto roce byly celkem 4 úmrtí. A sice, Hamrová Žofie č. 16, Frei Jan č. 26, Štěpanovská Marie č. 40, kteří zemřeli stářím. Nejvíce překvapila náhlá smrt Pára Jana č. 30, který ve věku 45 roků zemřel zcela neočekávaně.

Počet narozených dětí byl 4. (Škrdla Miroslav, Šťáva Lubomír, Kuřítka Bedřich, Havlík Antonín). Tyto děti se všechny narodily v okresní nemocnici ve Znojmě.

Přistěhování a odstěhování

Během tohoto roku odstěhovala se z naší vesnice armáda, která uvolnila zabrané budovy, do kterých se nastěhovali ve většině případů majitelé zpět. Hostinec p. Habra převzala „Jednota“ (družstevní obchod a pohostinství), v níž na místo vedoucího nastoupil důchodce Jan Havlík. Tak byla opět po několikaleté přestávce otevřena hospoda, po které někteří občané toužili. Tento přesun armády nastal tím, že stav celé armády byl snížen o 30 000 mužů. Tím byly některé posádky, jako v místní obci zrušeny.

V tomto roce se do naší obce přistěhoval Jan Výskot, který pracoval vzdálen od domova, kde se oženil, se svojí manželkou a tchyní. Byl jim uvolněn byt na č. 30.

Sňatky

Během tohoto roku byly uzavřeny 2 sňatky. Havlík Antonín, který se oženil s Věrou Chmelíčkovou z Lukova. Bydlí u rodičů. Druhý sňatek byl Jarmily Výskotové, která si vzala Jiřího Štimáka. I tito bydlí u matky J. Výskotové.

Zemědělství, založení JZD

V naší obci, která je zemědělská, hospodaří zemědělci stále soukromě, přesto, že na zdejším okrese převládá socialistický sektor. A poněvadž úkol, který vytkla strana a vláda, získat zemědělce pro socializaci, se snažil plnit náš okres pokud možno nejlépe, zavítali v letošních žních zástupci ONV a OV KSČ do naší vesnice, aby provedli spolu se členy MNV a místní skupiny KSČ, nábor ke vstupu do JZD. Tito agitátoři navštívili všechny zemědělské usedlosti a snažili se přesvědčit zemědělce o výhodách socialistického hospodaření. Rozhovory se zemědělci trvaly i několik hodin. Často našli i zamčená vrata. Prodleli v naší vesnici několik dní, než se jim podařilo přesvědčit alespoň některé, aby podali přihlášku ke vstupu do JZD. Byly to první vlaštovky a nebylo jich mnoho. Většina zemědělců, i přesto, že byli navštíveni několikrát, odmítla. Proč nebylo možno tyto zemědělce získat pro vstup do JZD? Tradice zemědělská je v naší obci snad od založení vesnice. Usedlosti se dědily z pokolení na pokolení a tak vztah k soukromému majetku zapustil hluboko kořeny. A proto nebylo pro ně snadné, aby to, co získali po mnoho generací, předali k užívání všem. A tak ti, co nejvíce lpěli na svém majetku i ti, kteří nechtěli připustit přednost socialistického hospodaření před soukromým, odmítali vstup do JZD. Avšak podmínky pro soukromé hospodaření byly stále horší. Zhoršily se zejména tím, že po osvobození naší vlasti v r. 1945 byl v naší zemi budován průmysl, který odčerpal mnoho sil ze zemědělství. Odchází dosti synů a dcer rolníků, kteří hledají lehčí život v práci ve městě. A tak zemědělci zůstává pouze jeho rodina, se kterou obhospodařuje své zemědělství. Hospodaří se nejhůře těm, kteří mají malý počet vlastních pracovních sil. A tak dříve ti největší zemědělci se dostávají do stále těžší situace. Nestačí plnit státní dodávky a když je splní, zůstává jim poměrně málo na vlastní živobytí. Některým nejsou povoleny pro neplnění dodávek domácí zabijačky. Mnoho zemědělců zůstává dlužno i peněžní dávky, jako daně, poplatky STS aj. U mnohých to činí až 20 000 Kčs, což je na hodnotu Kčs značná částka. A tak pro tyto zemědělce byl vstup do JZD ulehčením. Nebyli mezi těmi prvními všichni, kteří by hledali při vstupu do JZD vysvobození. Byli mezi nimi i dobří hospodáři. A tak se vytvořil u nás první kolektiv lidí, kteří byli schopni stát se průkopníky socialistické myšlenky. Tito zemědělci se sešli 25.11.1955 na MNV, kam se dostavili zástupci ONV, aby založili JZD. Na této schůzi byly projednány otázky příprav k založení JZD a byl zvolen přípravný výbor s platností do ustavující schůze JZD 3. typu.

Mezi dobou ustanovení přípravného výboru a krátce po jeho založení podali přihlášky i další zemědělci a tak ustanovující chůze nedala na sebe dlouho čekat, poněvadž založení družstva dostalo rychlý spád. 5. prosince se schází všichni ti, kteří podali přihlášky, aby založili družstvo. Na této schůzi byly schváleny všechny přihlášky, takže JZD mělo při založení celkem 35 členů se 185 ha členské půdy a s 35 ha půdy dispoziční tj. půda obecní a půda, která nemá hospodáře.

Na této schůzi bylo odhlasováno, že přípravný výbor bude říditi nadále JZD až do výroční schůze, která byla určena na únor příštího roku. Touto ustanovující schůzí se zařadila i naše obec mezi ty, v níž je socialistický sektor. Ve stejnou dobu bylo založeno JZD v sousedních Citonicích.

Při sklizni pomáhaly traktory STS. Zvláště to byly traktory a samovazy, které sklízely úrodu. I při orbě zemědělci využívali výhod strojů, takže podmítku i hlubokou orbu si nechává mnoho z nich provádět STS.

Doprava

Hromadnou dopravu obstarává již po několik roků autobus ČSAD, který na lince Znojmo - Čížov projíždí pravidelně několikrát denně naší vesnicí. Dováží jak dělníky do práce, tak i obyvatelstvo na nákupy. Rozšiřuje se i koupě motorek. Vlakové spojení je po několik desetiletí ze zastávky Citonice. Poštovní spojení obstarává poštovní úřad Citonice, odkud pravidelně denně roznáší listonoš dopisy, noviny apod.

Obchod a hostinec

Prodejna obchodu je umístěna na stálé stejném místě a to u p. Habra. K prodeji je k dispozici jedna místnost,která celkem nevyhovuje, poněvadž je malá, tím přeplněna zbožím, které je ze vedeno v těch nejběžnějších sortimentech denní potřeby. Speciální zboží se zde nevede. Obrat v tomto roce činil 438 642 Kčs.

Hospoda byla po jejím znovuotevření poměrně dosti navštěvována, avšak tyto návštěvy postupně ochabovaly.

Peněžnictví

Hlavním zdrojem příjmů většiny obyvatelstva jsou zemědělské produkty. Tyto dostávají zemědělci propláceny prostřednictvím okresní Spořitelny, která má pobočku v naší obci.

Veřejné oslavy

Tyto se provádějí téměř vždy v kinosále (sál v hostinci) za přítomnosti občanů. Pořádají se ke všem významným událostem, které jsou spjaty s historií našeho národa, nebo (častěji-pozn.web.) se současným děním.

Škola

Škola zůstává již po mnoho roků jednotřídní s počtem 26 žáků na počátku školního roku 1955/56.

Počasí

Počasí nezaznamenalo v tomto roce žádných velkých výkyvů. Zima probíhala celkem mírně až na několik dní, kdy rtuť teploměru klesla až na -20°C. Jaro i léto byly normální a poměrně dosti srážkami.

Slepičí mor

V tomto roce se vyskytl u slepic mor, jehož následkem bylo vyhynutí značné části slepic. Mnoha zemědělcům museli odstranit všechny slepice. Často bylo možno vidět pošlé slepice pohozeny na polích a jinde. Teprve po radikálním zásahu zvěrolékaře a po zlepšení prostředí se tato nemoc zastavila.