Rok 1951 Rok 1952 Rok 1953 Rok 1954 Rok 1955 Rok 1956 Rok 1957 Rok 1958 Rok 1959 Rok 1960

1954

Rok 1954 měl svůj vlastní hospodářský plán. Po ukončení první pětiletky v r. 1953 stanovila vláda, že roky 1954 a 1955 budou přestávkou, kdy mají být vyrovnány chyby. Druhá pětiletka má tedy začít až v r. 1956.

Rok 1954 je rok dvojích voleb: Voleb do místních, okresních a krajských národních výborů.

První veřejná schůze MNV se konala 2.2. v kinosále za účasti 48 osob. Na programu byla všenárodní diskuse k zákonům o národních výborech a volebního zákona.

Volby

Volby do MNV, ONV a KNV se konaly současně v neděli 16. května 1954 v jediné volební místnosti, v kinosále.

V Bezkově byli zvoleni tito zástupci lidu: František Pokorný, poštovní úředník č. 76, Motáček Jan, úředním ONV č. 64, Karel Výskot, dělník č. 55, František Šťáva, tajemník MNV č. 22, Josef Valášek, zemědělec č. 77, Bedřich Kuřítka, zemědělec č. 43, František Škrdla, zemědělec č. 16, Antonín Valášek, zemědělec č. 17, Antonín Brdíčko, velitel místní posádky, č. 75

Na první schůzi MNV 21. května byl zvolen předsedou MNV Jan Motáček.

Vodní nádrž

Poslední úprava vodní nádrže byla provedena brigádníky, kteří odpracovali 150 hodin.

Zrušení referentského sytému

Po volbách v květnu byl zrušen referentský systém. Tříčlenná rada rozhoduje kolektivně o návrzích, které jí předkládají tyto komise: zemědělská, finanční a rozpočtová, kulturně osvětová.

STS

Státní traktorová stanice je stále na č. 11, brigadýrem se stal Antonín Švéda č. 15, bývalý předseda MNV. Bylo zde 5 kolových traktorů.

Knihovna, OB a škola

Knihovníkem a ředitelem OB (osvětové besedy) byl ředitel národní školy Josef Ludvík, který spolupracoval s kulturní komisí ONV. V r. 1954 byla umístěna knihovna a místnost osvětové besedy na výměnku č. 30 u Josefa Pára.

Do zdejší jednotřídky chodilo 10 chlapců a 12 děvčat, celkem 22 žáci.

Oplocení školní zahrady

Helena Kováříková se o pololetí provdala za učitele Rezka. Řed. Helena Rezková - Kovaříková učila zde do prázdnin. Od 1.9.1954 vyučovala s manželem v Šafově u Vranova. Za ní několikrát jednalo MNV o oplocení školní zahrady a připravilo oplocení tak, že nový ředitel školy Josef Ludvík, který sem do Bezkova přišel z Oleksovic, mohl v r. 1954 dokončit oplocení zahrady.

Sběr hmot

Za rok se sebralo ve škole 400 kg železa, 420 kg papíru, 80 kg hadrů a 250 lahví.

Počasí

Po dlouhotrvajícím studeném a deštivém jaru se konečně počasí ustálilo. Po většinu roku bylo sucho, zvláště na podzim. V lednu a únoru byly mrazy až -18°C. 23. prosince se přehnala nad Bezkovem veliká bouře s dlouhotrvajícím deštěm, což je v prosinci neobvyklé.