Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1961

Počet obyvatelstva, popisná čísla

Dle sčítání obyvatelstva, které proběhlo na celém území republiky k 1.4.1961 bylo v obci celkem 277 obyvatel. Z tohoto počtu je 132 mužů a 127 žen. 18 osob přihlášeno k přechodnému pobytu. K tomuto dni bylo v naší obci celkem 35 rodinných domků, 30 zemědělských usedlostí a 2 budovy, v nichž jsou umístěny kanceláře. Pro přehled uvádím popisná čísla a jejich obydlení.

1.není obsazeno
2.Frei Jan + Antonie
3.Coufal Antonín a Ludmila, rodiče: Coufal Jan, děti Antonín a Milan
4.Brechtová Marie a vnučka Libuše
5.Mrňa František a Marie
6.Kučera František a Františka, rodiče Antonie, syn Jan
7.Auer Jan a Ludmila, rodiče Jan a Terezie, Děti: Ludmila, Jan, Pavel, Jaromír
8.Plaček Josef a Anna, rodiče František a Marie, děti Anna a Drahomíra
9.Frei Josef st, Frei Josef a Marie
10.Šťávová Julie, děti Josef a Emilie; Iran Vladimír a Marie, dcera Marie
11.Brechtová Žofie, děti: Marie, Josef
12.Tejral Josef a Božena, rodiče Klempa Jakub a Karolína
13.Klika Jaroslav a Marie, děti: Jaroslav, Vítězslava, Václav, Marie. Dikovský Jindřich a Marie, syn Jindřich
14.Není - bývalo vedle č. 13, nyní zahrada.
15.Švéda Antonín a Antonie, rodiče: Jana
16.Škrdla František a Marie, děti František, Josef, Jiří, Antonín a Miroslav
17.Valášek Antonín a Marie, děti Dostoupilová Vladislava a Antonín Valášek
18.Stehlík Václav a Anna, Klika František a Marie, děti: Marie a František.
19.Štancl František a Marie
20.Není, zbořeno v r. 1945. bylo vedle č. 40. Nyní zahrada č. 40.
21.Není, zbořeno v r. 1961. Bylo vedle č. 22. nyní zahrada u č. 22
22.Šťáva František a Terezie, rodiče Jiří a Marie, děti František a Lubomír
23.Meduna Jindřich a Marie, syn Stanislav a Helena, děti: Stanislav, Helena, Marie.
24.Mahr Antonín, děti: Karel, František. Nájemník Polák Jaroslav a Marie, děti: Dana, Zdeněk, Jaroslav
25.Výskotová Marie - obecní dům.
26.Frei Antonín a Antonie, rodiče: Františka, děti: Antonín a František.
27.Molík Karel a Marie, dcera Marie
28.Klika Jaroslav a Marie, dcera Marie
29.MNV
30.Párova Marie, syn Jan a Anežka, děti: Jitka
31.Klika František a Marie, dcera Zdena. Podnájemníci: Dohnal Miloš a Zdena, děti: Zdeněk a Milena
32.Dovrtěl Jan a Anna, rodiče Josef a Anna, děti: Jan a Anna
33.Brada Jan a Hedvika, syn Josef Ševčík.
34.Kilhof Emil a Antonie, děti: Marie, Anna, Antonín, Václav.
35.Kilhof Emil - dříve stolařská dílna A. Molíka
36.Neobydleno
37.JZD prodádí demolici, pod č. 30.
38.Šetina Antonín a Marie, dcera Marie
39.Není, bývalo na zahradě u č. 42
40.Tunka Karel a Kristina, syn František.
41.Habr Ludvík a Marie
42.Auer Josef a Milada, syn Josef
43.Kuřítka Bedřich a Marie, syn Bedřich
44.Pohlová Marie
45.Havlík Ferdinand a Marie, syn Jaromír
46.Klika Matouš a Marie, syn Jaroslav
47.Klika Antonín a Marie, rodiče Auer Josef a Františka, děti: Antonín a Marie
48.Švéda František a Františka
49.Štimák Jiří a Jaroslava, matka Výskotová Marie, děti: Alena, Jaroslava, Jiřina
50.Výskot Josef a Františka, děti Jiří a Františka, syn (ženatý) Jaroslav a Věra, děti: Jaromír, Jaromír Tomaštík a Věra Výskotová.
51.Frei Jan
52.Klempa František a Růžena. Pokorný Josef a Mantiška, děti: Marie a Jaromír
53.Není
54.Auer Josef a Rozálie, sestra Marie
55.Výskot Karel a Marie, děti Anděla a Jaroslav
56.Není
57.Molík Karel a Hermína, děti Miroslav, Zdeněk, Marie, Jiří a Karel
58.Škola - Ludvík Josef a Marie, syn Karel.
59.Není, bývalo vedle kaple. Zůstala pouze stodola.
60.Není, bývalo u Freie č. 26.
61.Neobydleno
62.Koníček Jan a Josefa, syn Jaroslav
63.Mahrova Marie
64.Motáček Jan a Helena, děti: Marie, Jan, Čestmír
65.Brucknerová Amálie, děti: Alena, Jana, Marie
66.Šalamonová Františka. Procházka Josef a Františka, děti Leo Šalamon a Věra Procházková
67.Bloudíček Jan, Vybíralová Františka
68.Lendlerová Anežka, syn Ladislav
69.Molík Antonín a Marie, matka Kateřina, děti: Marie, Ludmila, Matra, Hana
70.Havlík Antonín a Věra, rodiče Antonín a Julie, děti: Antonín, Věra, Jaromíra
71.Cejpek Josef a Marie, děti: Lubomír a Vlastimír (bydlí v podnájmu)
72.Bartošek Jakub a Julie. Koníček Jan a Božena, děti: Jana, Jitka
73.Šťáva Antonín a Hermína. Helebrant Oldřich a Marie
74.Havlíková Albína
75.Plotová Marie, děti: Marie a Miluše, Faltisek Viktor
76.Pokorný František a Marie, děti: Vladislav, Miroslav.
77.Valášek Josef a Růžena, syn Josef
78.Frei Josef a Terezie, dcera Marie.

Změny v počtu obyvatel

Počet narozených dětí je celkem 4. A sice Milena Dohnalová č. 31, Jiřina Štimáková č. 49, Věra Výskotová č. 50, Vlastimil Cejpek č. 71
V tomto roce byly tři úmrtí. Nejtragičtější byla smrt Antonína Šetiny, který byl 20 let starý. Smrt způsobil nadměrným požitím léků. Dále pak po delší nemoci zemřel Karel Molík č. 57 ve věku 42 let. Stářím zemřela Marie Mahrová č. 63.

Z čísla 64 odstěhoval se i s rodinou Jan Motáček. Odstěhovali se do Znojma, kde koupili rodinný domek. Dále se odstěhoval Jan Pelech č. 1 do Mašovic, kde si postavil vlastní dům.

Během roku se oženil Frei Josef č. 9, který bydlí s manželkou na uvedeném čísle.
Dále pak Kilhof Emil ml. č. 34, který se odstěhoval do Znojma, Habr Ludvík (vdovec), Výskot Jaroslav č. 50, který bydlí s manželkou na uvedeném čísle a provdala se Tejralová Jiřina č. 12, která se odstěhovala za manželem.

Iran Vladimír se přestěhoval z čísla 10 na číslo 64, které koupil.

JZD

Družstevníkům byly vypláceny přídavky na děti v celkové částce 3865 Kčs. Dále pak v době nemoci dostával každý člen podporu a sice 70% průměrného výdělku za uplynulý rok. V letošním roce byla každému členu udělena dovolená. Za 25 odpracovaných dnů dostal 1 den dovolené a sice placené.

Do kulturního fondu byla přidělena částka 21 675 Kčs, která byla čerpána na nákup literatury a časopisů, na družstevní školu práce, na zájezdy a exkurze. Byl podniknut zájezd do Čech. Hlavně prohlídka Prahy a Lidic. Na rekreaci byli posláni 4 družstevníci.

V letošním roce byla provedena následující přestavba a výstavba. Byla přemístěna mostní váha od hasičské zbrojnice ke kravínu, provedeno dokončení snůškové haly, započato s úpravou kanceláří na č. 63, byla vybudována cesta ke kravínu, dokončena druhá porodna a provedeny přístavby na drůbežárně.

V době žní se začalo uvažovat o sloučení družstev Bezkov, Lukov a Podmolí. Na tomto sloučení spolupracovaly společně JZD, MNV a výbory KSČ všech uvedených obcí. První schůze k tomuto ustanovení byla konána 12.6. za účasti zástupců z JZD a rad MNV a výborů KSČ z všech obcí. Na této schůzi byly projednány otázky týkající se sloučení, se kterými byli občané seznámeni na veřejné schůzi dne 1.7., kde otázku sloučení objasnil poslanec národního shromáždění soudruh Katolický. Na této schůzi byli i občané z Podmolí a Lukova. Sloučení všech tří družstev bylo odhlasováno a byli na ní zvoleni členové přípravného výboru za obec Bezkov.

Byla vypsána soutěž pro název Družstva. Této se mohl zúčastnit každý člen z uvedených obcí. Celkem bylo podáno 42 návrhů, z nichž vítězně vyšel návrh „Stráž nad Dyjí“, který podal žák 5. postupného ročníku ZDŠ v Bezkově, Jan Motáček. Jako vítěz obdržel částku 300 Kčs. Do konce roku vypracovala slučovací komise přínosy z jednotlivých družstev a zjistila zásoby krmiv, fondů a stav stád a budov. Bylo rovněž stanoveno, který dobytek bude v jednotlivých střediscích umístěn. Nyní se čekalo pouze na uzavření roku v jednotlivých JZD a na ustavující schůzi nově sloučeného družstva.

MNV

V letošním roce se poprvé konaly volby soudců z lidu a soudců z povolání. Tyto byly provedeny dne 3.12.1961 v budově MNV. Za naši obec byl volen soudcem z povolání Ferdinand Kočár, zaměstnanec ONV Znojmo a soudcem z lidu byl volen Josef Cejpek, traktorista JZD Bezkov. Oba byli zvoleni plným počtem hlasů. Hlasování se zúčastnilo celkem 172 voličů, což je stoprocentní účast.

Výstavba obce

Od budovy požární zbrojnice byla přemístěna mostní váha do výrobního střediska JZD, které tuto odkoupilo. Tím odpadlo ježdění povozů přes silnici a na silnici ubylo slámy, hnoje a jiného odpadu, kterým byla vystlána. O přemístění této váhy se zasloužili členové požárního sboru, kteří tuto práci provedli.

Mimo to byl navezen materiál na opravu některých cest v celkovém nákladu asi 10 000 Kčs. Okolo památníku byl vybudován plot, který zhotovil Antonín Klika č. 47 a Stanislav Meduna č. 23 nákladem 1500 Kčs. Materiál z části zaopatřil MNV a část dalo JZD.

KSČ

Vesnická organizace KSČ má 10 členů a 5 kandidátů. I s registrovanými v závodech je celkem 29 členů.

Škola

Národní škola je jednotřídní. Počet žáků pro školní rok 1961/62 je celkem 22. Z toho 17 chlapců a 5 děvčat.

Během prázdnin byly provedeny následující opravy. Postavení příčky ve školním bytě. Do dvora byla nechána zhotovit nová vrata a sice plechová ke vjezdu ze dvora na zahradu.

V letošním školním roce dochází k novému názvu školy. Nyní má škola název: Základní devítiletá škola 1. - 5. ročník. Tento název byl zaveden od 1. února 1961.

Kulturní poměry

Během letošního roku byl nechán opravit promítací přístroj nákladem asi 2000 Kčs. S pravidelným promítáním nebylo započato. Promítá se pouze příležitostně, poněvadž návštěvnost představení je malá, jelikož se ve vesnici rozšiřuje počet televizorů.

Oslava VŘSR měla v letošním roce mimořádný význam, jelikož v předvečer 7. listopadu navštívilo naši obec 7 sovětských turistů.

Hmotná úroveň obyvatelstva

Hmotná úroveň obyvatelstva směřuje stále k lepšímu. V letošním roce byly podány tři žádosti o přidělení osobních aut.

Počasí

Zima byla mírná s mrazy kolem -15°C až -20°C a velmi malým množstvím sněhu, který neměl dlouhého trvání. Jarní deště byly vystřídány dlouhotrvajícím suchem, které trvalo až do žní. Léto poměrně chladné s řídkými dešti. Podzim byl opět suchý, což mělo vliv na okopaniny, u kterých se toto projevilo na výnosech. Deště přicházející teprve později. Poměrně dlouho nemohla býti provedena hluboká orba. Koncem prosince nastávají mrazy, které dosahují až 20°C.

Vysvěcení zvonu

Dne 11. června bylo provedeno vysvěcení nově zakoupeného zvonu, které provedl generální vikář Kratochvíl z Brna. Vysvěcení zvonu se zúčastnilo dalších 5 knězů, mezi nimi i děkan ze Štítar a dosti velký počet lidí. Přišli někteří i z okolních vesnic. Na pořízení zvonu byla provedena sbírka. Zvon stál asi 15 000 Kčs a jeho váha je 100 kg.

Poznámka z roku 2005: Na zvonu jsou dva nápisy a to „Ulil - Kovolit - Česká u Brna“ a „Pořízen nákladem občanů bezkovských v roce 1961“, dále je na něm reliéf Panny Marie.