Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1964

Změny v počtu obyvatel

Počet narozených dětí činil 4 a sice: Marie Freiová č. 9, Volko Josef č. 30, Jaroslav Výskot č. 50, Marie Trojanová č. 78. Během letošního roku zemřel Coufal Jan č. 3, Faltisek Viktor č. 75, Klempová Karolina č. 12, Dovrtělová Anna č. 32, Švéda František č. 48 a Klika Jaroslav č. 13. Všichni uvedení mimo Jaroslava Kliky zemřeli stářím. Nejstarší z nich byl Coufal Jan - 93 roků. Tragická smrt postihla Kliky Jaroslava č. 13, kterému pravděpodobně při seskakování z jedoucího traktoru sjela noha po písku a byl přejet vlečkou. Při převozu do nemocnice zemřel. Událost se stala ve večerních hodinách.

Z vesnice se odstěhoval Semian Michal s rodinu z č. 37 do Ostravy, Helebrant Oldřich s manželkou z č. 73 do Znojma. Nikdo se nepřistěhoval.

Během roku došlo ke dvěma sňatkům. Oženil se Mahr František, který bydlí s manželkou a otcem na č. 24 a Tunka František, který po adaptaci domku č. 40 bydlí s manželkou u rodičů.

JZD

V letošním roce pracují družstevníci druhý rok ve sloučeném celku. Poměry mezi sloučenými obcemi se nelepší. Stále nedochází k takové jednotě, jaké je třeba pro kolektivní hospodaření. Ve žních odchází dosavadní předseda s. Jindřich Dikovský. Odchází pro osobní nesrovnalosti s některými družstevníky. Již na počátku roku se odstěhoval do Krhovic a do Bezkova pouze dojížděl. O práci v JZD ztratil zájem.

Na členské schůzi dne 6.8.1963 byl zvolen novým předsedou Jedlička Mojmír, který bydlí v Kravsku a do místního JZD bude dojíždět.

Plánovaná odměna na PJ činí 5 Kčs. Tato výše byla dodržena. Poměry v JZD se nikterak nelepší. Hlavní příčinou je nejednotnost mezi funkcionáři a často nesprávná organizace práce.

Výstavba obce

Kromě udržování vzhledu obce a úpravy prostranství před památníke byly zhotoveny betonové schody se zábradlím proti č. 18 v celkové částce 1908 Kčs.

U studní, které obhospodařuje MNV byla provedena výměna dřevěných rumpálů za pumpy.

KSČ

V letošním roce se začíná projevovat určitá nechuť ke stranické práci. Členské schůze jsou málo navštěvovány a projevuje se apatičnost.

Základní devítiletá škola

Počet žáků, kteří navštěvují zdejší školu je 19. Škola zůstává jednotřídní. Stav v jednotlivých ročnících je následující: 1. ročník - 2 chlapci a 3 dívky, 2. ročník 1 dívka, 3. ročník 3 chlapci a 1 dívka, 4. ročník 2 chlapci, 5 ročník 5 chlapců a 2 dívky.

Pro nízký rozpočet nebyly konány žádné opravy.

Počasí

Letošní rok začal ustálenou zimou. Během měsíce ledna napadl nový sníh, který způsobil značné závěje. Na silnici k Mašovicím sahaly až po koruny zdatných třešní. Z toho důvodu také několik dní nejezdil autobus. Celková vrstva sněhu činila asi 70 cm. Mrazy se pohybovaly kolem 20°C. Největší dosáhly 30°C. Jaro se přihlásilo v normální dobu. Během jara spadlo velmi málo srářek a ještě méně jich bylo v létě, které bylo teplé, slunné a suché. Teploty se pohybovaly kolem 25 - 28°C. Podzim byl mírný s občasnými, ale ne vydatnými dešti, které nepřinesly žádanou vláhu. Zima začala mírnými mrazy bez sněhu.

Vodní nádrž, archeologické vykopávky

Počátkem jara bylo započato s hloubením vodní nádrže a stavbou hráze. Tato nádrž byla vybudována nad vesnicí při soutoku potoků z Behen a od Podmolí. Tato nádrž byla vybudována z podnětu JZD a sice za účelem závlahy okolních pozemků. Vybudování této nádrže si vyžádalo částku 140 000 Kčs.

Po odhrnutí ornice se objevila tmavá místa, na kterých našli místní občané zbytky střepů, kostí zvířat a popele. Byla kontaktována správa muzea ve Znojmě, která upozornila na tento objev katedru prehistorie filosofické fakulty v Brně, která během měsíce července a srpna provedla archeologický průzkum.

Uvádím výňatek ze zprávy. Jedná se sídliště horácké kultury (na Záhumeničkách). Dále byl proveden průzkum v trati Záhony (U cihelny), kde byla objevena rozlehlá osada s mladolatenskou keramikou a patrně železářskými pecemi. Dále byl průzkum učiněn ve Smohách (u hrobů), kde se jedná o opevněné sídliště elipsovitého půdorysu nevelkých rozměrů obehnané dobře patrným valem a příkopem. Tento objekt svou dokonalou zachovalostí a pravidelností tvaru vzbuzuje dojem středověkého stáří, sondáží tu však byly získány nečetné střepy spíše eneolitického charakteru. Více by objasnil podrobný průzkum všech 3 míst.