Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1967

Změny v počtu obyvatel

Do zdejší obce se přistěhoval Krištof Ladislav a manželkou a 2 dětmi na č. 16, Gaži Josef s manželkou a 6 dětmi na č. 17. Všechny tyto rodiny pracují v JZD. Dále se přistěhoval nový ředitel školy Zbýtovský Emil s manželkou na č. 58. Z vesnice se odstěhoval Veselý Václav s rodinou z č. 17 do Ivančic, Lendler Ladislav s rodinou do Znojma, Auerová Marie z č. 54 do Domova důchodců do Jevišovic.

Sňatky uzavřeli: Klika Antonín č. 47, který bydlí s manželkou u svých rodičů, Klika Jaroslav č. 13, který odešel do Olbramkostela a Molíková Marie č. 24, která nadále bydlí u rodičů.

Počet narozených dětí v letošním roce činil 4 a sice: Frei Josef č. 9, Jedličková Blanka č. 8, Trojan Jan č. 51, Visingerová Jarmila č. 13.

Během letošního roku zemřeli: Šťáva Jiří č. 22, Stehlík Václav č. 18, Mahr Antonín č. 24 a Brechtová Marie č. 4. všichni tito občané zemřeli již v pokročilém věku života.

JZD

Místní JZD bylo zařazeno do oblasti bramborářské. Při určování oblasti se přihlíží na bonitu půdy a na nadmořskou výšku katastru.

Věková hranice pracovníků v JZD je velmi vysoká. Do 25 let 9 členů, 26 - 45 32 členů, 46 - 60 41 členů a nad 60 let 22 členů. Poměry v družstvě se během roku do značné míry a doufejme, že i na delší čas, uklidnily, což se projevilo v pracovním elánu a na konec i v dosažených výsledcích, které odpoutaly naše družstvo z řady zaostávajících družstev.

Nejpronikavější vzestup v živočišné výrobě se jeví v produkci mléka, která přestává být ztrátová.

V letošním roce byla dokončena výstavba a vybavení dílen a sociálního zařízení nákladem 19 643 Kčs. Dále byla dokončena ocelová kolna nákladem 26 050 Kčs. Tato slouží k uskladnění píce. Byly dokončeny silážní jámy nákladem 105 665 Kčs. Částkou 95 157 Kčs byly provedeny meliorace v katastru směrem k Podmolí na Dílech a Příčných.

V letošním roce se začalo naplno s výstavbou 4 bytových jednotek, které se staví prostřednictvím bytového družstva.

Zvelebení obce

V dolní části obce u č. 5 - 9 bylo upraveno prostranství a provedena kanalizace. Kanalizace byla provedena rovněž od č. 10 k potoku k č. 15.

Největší a nevýznamnější akcí letošního roku bylo dobudování požární zbrojnice, která byla zřízena adaptací na č. 29. Materiálové výdaje a odborné práce činily 23 500 Kčs, avšak celková hodnota díla byla 67 000 Kčs. Při této akci bylo odpracováno 1725 brigádnických hodin. Při budování tohoto díla se projevila značná aktivita většiny členů požární ochrany; jejich nadšení bylo korunováno slavnostním otevřením nově vybudované požární zbrojnice, které bylo provedeno dne 28.5.1967. Tohoto se zúčastnily i okolní sbory. Na této slavnosti bylo zhodnoceno vykonané dílo, při němž bylo předáno čestné uznání nejobětavějším členům. A sice J. Cejpkovi, který odpracoval 192 hod, Antonínu Šťávovi - 178 hod, Jiřímu Štymákovi - 121 hodina, Josefu Procházkovi - 83 hod, Jar. Výskotovi - 58 hod. Po tomto aktu bylo provedeno ukázkové cvičení všech sborů, po kterém se všichni obyvatelé odebrali na Háty, kde byla uskutečněna lidová veselice. V dobré pohodě a z radosti nad dobře vykonanou prací zde lidé setrvali až do večera.

Škola

Stav žactva na počátku školního roku 1967/68 je 22, z toho 8 chlapců a 14 dívek.

V letošním roce dochází ke změně v obsazení ředitelského místa. Dosavadní ředitel školy Josef Ludvík, který působil na zdejší škole 13 roků, odchází po dohodě se školním inspektorem a na vedoucí místo nastupuje ředitel Emil Zbýtovský, který doposud působil v Ratíšovicích. K této změně dochází z toho důvodu, že v minulém roce byl uvloněn školní byt a nově ustanovený ředitel naléhavě potřeboval byt.

Osvětová beseda

Občané navštěvují akce pořádané OB ve velmi malém množství.

Myslivost

U nově vybudovaného rybníka se objevují lysky, divoké kačeny, racci a některé drobné ptactvo. Kmenový stav zvěře je následující: srnčí 20 ks, 140 zajíců, 75 bažantů, 100 koroptví a 40 kusů přebíhavé zvěře.

Masové organizace

Činnost masových organizací není nikterak výrazná. Nejlépe pracuje i nadále čs. svaz požární ochrany. V letošním roce byl ustaven Čs. svaz žen. Do výboru byly zvoleny následující ženy: Polášková M. předsedkyně, Procházková Fr. Cejpková M., Koníčková J., Mahrová M., Šťávová T. Tato organizace má prosazovat a uskutečňovat zájmy žen v naší obci.

Počasí

V letošním roce nedochází k žádným výkyvům v počasí. Jaro přichází v obvyklou dobu s přiměřenými jarními dešti. Léto bylo poměrně teplé a suché. Teprve časný podzim přinesl deštivé počasí, které se později ustálilo. Zima začala s mírnými mrazy a později i se sněhovými přeháňkami. Sníh však brzy roztál a konec roku byl poznamenán blátem.

Různé

Koncem letošního roku je ve zdejší obci 5 aut