Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1962

Změny v obyvatelstvu

Počet obyvatel se v letošním roce v podstatě nezměnil. Nově narozených dětí nebylo. Zemřel pouze Plaček František z č. 8. Z vesnice se odstěhoval Polák Jaroslav rodinou z č. 24, kde bydlel v podnájmu. Koníček Jan s rodinou z č. 72, který bydlel u rodičů manželky. Obě rodiny se odstěhovaly do Znojma. Škrdla František s rodinou z č. 16 do Mašovic. Toto popisné číslo zůstává neobydleno. Dále se odstěhoval Pahr Jan s rodinou z č. 30 do Olbramkostela. Tento, aby mohl zanechat práci v JZD byl nucen si za sebe najít náhradu, poněvadž vlastnil polovinu hospodářství. Tohoto majetku se zřekl ve prospěch svého nástupce, kterému byl tento předán notářsky. Na jeho polovinu na č. 30 se přistěhoval Volko Michal s manželkou Annou a dětmi Milanem a Martou Chrzasczovými, dále Věrou, Michalem, Květoslavou, Alenou a Dušanem. Na číslo 36 se přistěhoval Michal Semian s manželkou Annou a synem Pavlem. Během tohoto roku bylo uzavřeno uzavřeno 6 sňatků. Většina děvčat, která se provdala se z vesnice odstěhovala. Brucknerová Alena z č. 65 se po provdání odstěhovala do Citonic. Kilhofová Marie č. 34 se odstěhovala za manželem do Ostravy, Molíková Marie č. 69 se odstěhovala do Studénky okr. Nový Jičín. Kučera Jan se č. 6 se oženil a bydlí s manželkou u rodičů. Coufal Antonín se oženil s Klikovou Marií z č. 28 a bydlí na č. 28. Freiová Marie č. 72, která se po sňatku odstěhovala k manželovi se koncem roku přistěhovala i s manželem do Bezkova.

JZD

Koncem minulého roku a začátkem roku letošního se jednalo o sloučení JZD Bezkov, Podmolí, Lukov, kteréžto jednání se dostává do konečné fáze. Avšak počátkem ledna změnili družstevníci z Lukova své rozhodnutí a odmítli sloučení. Tím se zhoršuj situace v této otázce. V Bezkově dochází k tendenci - neslučovat se. Znovu nastává přesvědčování jednotlivých družstevníků. Předseda JZD s. Dikovský a předseda MNV s. Koníček navštěvují každou rodinu družstevníků. Svým přesvědčováním získali většinu družstevníků pro sloučení. Byli i takoví, kteří odmítli sloučení podepsat. Dne 10.1.1962 dochází k ustanovující chůzi JZD „Stráž nad Dyjí“, v němž je sloučeno JZD Bezkov a Podmolí. Schůze se zúčastnili zástupci OV KSČ, ONV, patronátních závodů a zástupci obou vesnic. Předsedou sloučeného družstva se stal Dikovský Jindřich.

Sloučené JZD obhospodařuje výměru 639,37 ha orné půdy. Počet členů činí 143. Plánovaná odměna na pracovní normu (dříve PJ) činí 16 Kčs. K vydělané mzdě byla asi do poloviny roku vyplácena prémie v částce 1,60 Kčs na každou odpracovanou normu. Mimo to na některé podzimní práce byly vypláceny zvláštní prémie. Při přisuzování a vyplácení dochází k nesrovnalostem a opožděnému vyplácení, takže tyto neplní poslání, které jim bylo určeno. Místo, aby byly pobídkou k práci, jsou příčinou k hádkám a nevraživosti. Celková částka vyplacena na prémiích činila 10923,50 Kčs.

Poměry v JZD se začínají horšit. Nastávají různice a to hlavně mezi funkcionáři, což se často odráží v pracovní morálce družstevníků. Často se projevuje i ne příliš dobrá organizace práce. Snad je i příčinou sloučení obou celků, ke kterému došlo celkem s malým nadšením družstevníků.

Byl zakoupen kombajn na sklizeň cukrovky. Tento stroj se však v letošním suchém období neosvědčil.

V červenci byly uskutečněny dva zájezdy a sice do jihozápadních Čech a do středního a severního Slovenska. Celkem se jich zúčastnilo 94 družstevníků. Na rekreaci bylo vysláno 13 družstevníků. Rekreace byla přidělena do Prahy, Vysokých Tater a 2 poukazy do zahraničí. Družstvo předplatilo pro své členy 21 vstupenek do divadla ve Znojmě. Tyto tzv. stálé vstupenky umožňují návštěvu divadla asi za 14 dní. Avšak i zde se neprojevuje velký zájem, takže často vstupenky propadají.

Výstavba obce

Bylo upraveno prostranství kolem památníku, kam ženy VŽ (výboru žen) vysázely růže. Doposud se nepodařilo nechat zhotovit plastiku na památník, což je jediným nedostatkem této akce. Během léta byla provedena oprava vodní nádrže ve vsi. Byly opraveny hráze, výtok a bylo vybetonováno dno. Tato práce byla provedena svépomocí občanů a bylo při ní odpracováno 410 brigádnických hodin.

Byly opraveny cesty u č. 46 a 47, od č. 24 k č. 17 a kolem čísla 75

Škola

Zůstává nadále jednotřídní. Počet žáků pro školní rok 1962/63 byl 18. Z toho 12 chlapců a 6 děvčat. Avšak během září se 2 žáci odstěhovali.

Ke konci školního roku 1961/62 byl dán ONV v rámci zkvalitnění vyučování návrh na zrušení místní školy a přeřazení žáků do Citonic nebo Mašovic, kde jsou dvoutřídní školy. Tento návrh byl projednán jak ve sdružení rodičů, tak na MNV a setkal se s naprostým nesouhlasem. Ke konečnému řešení této otázky nedošlo.

Kultura

Dne 8. července uspořádal Výbor žen spolu s výborem pro občanské záležitosti oslavu vítání nových občanů a oslavu narozenin nejstarších občanů. Bylo přivítáno celkem 6 dětí a to Štymáková Jiřina, Procházková Věra, Havlíková Jaromíra, Cejpek Vlastimil. Nejstaršími občany jsou Klempa Jakub č. 12 a Coufal Jan č. 3, kteří se dožili 92 roků.

Hmotná úroveň obyvatelstva

Hmotná úroveň obyvatel se stále zlepšuje, což se odráží jak v opravách rodinných domků, tak i zařizování bytů v oblékání a v koupi různých předmětů.

Počasí

Rok 1962 začal mírnými mrazy, které dosáhly nejvýše -15°C. Neměly však dlouhého trvání. Do jara se střídalo teplejší počasí s vlnou mrazů. Jaro bylo poměrně chladné a s malým počtem srážek. Na 1. května napadla asi 5 cm vrstva sněhu, který se držel během dopoledne. Během celého léta se střídalo teplejší počasí s chladným. Nejvyšší teploty dostoupily v druhé polovině července kolem 30°C. Během léta bylo velmi málo dešťů. Projevuje se značné sucho, které trvá i v podzimních měsících, které jsou chladné. Přeháňky se dostavují až v polovině října. Koncem října se mění ve sněhové. V druhé polovině listopadu zamrzlo a sníh, který napadl, zůstává ležet. Během prosince připadl další sníh a teplota se snižuje.

Chřipka

Na počátku roku se značně rozšířila chřipka, která postihla asi 2/3 obyvatel. Z tohoto důvodu byly také prodlouženy pololetní prázdniny.

Pošta

V letošním roce dochází ke zrušení pošty v Citonicích. Z tohoto důvodu byla v Bezkově zřízena poštovna. K jejímu zřízení došlo 1.6.1962. Umístěna je u Pokornů na č. 76, poněvadž paní Pokorná převzala doručovatelství. Poštovna je pobočkou pošty Znojmo 2.