Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1964

Změny v počtu obyvatelstva

Do vesnice se přistěhoval Hegyi Antonín a manželkou Julianou a dětmi Antonínem, Alžbětou, Annou, Františkem, Marií a Helenou. Přistěhovali se na č. 16. Na č. 17 se přistěhoval Václav Veselý s manželkou Alenou a dcerou Alenou. Obě rodiny pracují v JZD. Z čísla 17 se odstěhoval Valášek Antonín s rodinou do Hrabětic. Počet narozených dětí v tomto roce byl 6 a sice: Kučera Jaroslav č. 6, Kliková Pavlína č. 18, Koníček Jaroslav č. 62, Mahr Jiří č. 24, Šťáva Jiří č. 22, Tunková Eva č. 40. Zemřel Klempa Jakub č. 12 ve stáří 94 roků. V současné době to byl nejstarší občan obce. Sňatky uzavřel: Koníček Jaroslav, který se přistěhoval k rodičům, Klika Jaroslav č. 46 a Molík Zdeněk č. 57, kteří se odstěhovali do Štítar a Auerová Ludmila č. 7, která bydlí u rodičů.

JZD

JZD s názvem „Stráž nad Dyjí“ obhopodařovalo k 31.12.1964 707,94 ha zemědělské půdy. Počet členů ke konci roku činil 140, z toho trvale činných pracovníků v JZD je 128. Záhumenky byly členům přidělovány ve výměře 0,50 ha. Plánovaná pracovní jednotka byla stanovena na 16 Kčs. Tato výše nebyla dodržena. Pracovní povinnost družstevníků byla stanovena následovně: muži 300 dnů, ženy 200 dnů, důchodce do 65 roků 120 dnů, ženy do 60 roků 100 dnů, ženy, které ošetřují děti školou povinné 80 dnů.

Pro zajímavost uvádím výdělky některých družstevníků. Je to výdělek bez naturálií a rodinných přídavků. Je brán průměrný měsíční příjem.
Frei Antonín ml., traktorista - 1550 Kčs
Frei Josef č. 9, řidič, nákl. auta - 1865 Kčs
Kučera František, traktorista - 1431 Kčs
Kučera Jan, traktorista - 1700 Kčs
Mahr František, traktorista - 1447 Kčs
Plaček Josef, traktorista - 1400 Kčs
Cejpek Josef, stavební skupina - 1470 Kčs
Klika František č. 18, traktorista - 1300 Kčs
Frei Jan č. 2, krmič skotu - 904 Kčs
Kuřítková Marie, krmička skotu - 757 Kčs
Coufal Antonín st., kočí 1200 Kčs
Coufalová Ludmila, krmička skotu - 965 Kčs
Klika Antonín č. 47, opravář - 1035 Kčs
Stehlík Václav, skladník - 1165 Kčs
Škrdla Karel, závozník - 1528 Kčs
Freiová Terezie, dojička - 873 Kčs
Volko Milan, závozník - 1354 Kčs
Šťáva Josef, traktorista - 1353 Kčs
Polášková Marie, krmička - 1222 Kčs
Kuřítka Bedřich, zootechnik - 1510 Kčs
Makovica Miloš, ekonom - 1232 Kčs
Meduna Stanislav, vedoucí dílen - 1800 Kčs
Ing. Vocilka Antonín, prov. náměstek - 2150 Kčs
Ing. Kolman Josef, předseda - 2200 Kčs

Poměry v družstvě se zhoršují. Vyvrcholují často osobní spory a rovněž dochází k nesrovnalosti mezi občany obou vesnic. V těchto různicích hleděl obyčejně každý družstevník na vlastní zájmy (často sledoval obhájení, nebo zíkání funkce), méně však již zájmy družstva. Do tohoto rámce zapadl dobře i sám předseda JZD Jedlička Mojmír, který řídil družstvo celkem bez zájmu. Práci v družstvu (řídil) zanedbával, dostavoval se pozdě do zaměstnání a občas propadl alkoholu. Tyto poměry vedly k znechucení práce ostatních a tak dochází k situaci, kdy každý je svým pánem a vedení družstva, aby zachránilo, co se zachránit dá, svolovalo na požadavky družstevníků, místo, aby vyžadovalo ukázněnost. Následkem uvolněného vedení odchází z JZD naší 7 mladých lidí, kterým nebyly splněny jejich podmínky. Tito byli uvolněni bez obtíží. Rozkolísavost mezi družstevníky se projevila i v nových volbách do funkcí. Hlasování byla spíš parodie, která se opakovala asi třikrát. Nebylo možno docílit správného součtu při sčítáni hlasů a to z toho důvodu, že někteří družstevníci hlasovali jak pro pana Kittnera, tak i pro p. Jedličky. Nakonec byl zvolen Jedlička Mojmír, pro kterého hlasovalo 40 družstevníků, 31 se zdrželo hlasování. Myslím, že tato schůze byla zrcadlem celého dění v družstvě, které se v letošním roce řadí mezi zaostávající.

V této době se projevuje nedostatek pracovních sil. Z tohoto důvodu přijímá družstvo nové pracovníky, kteří nejsou družstvu příliš dobrým přínosem a svým soukromým životem budí pohoršení.

Nový předseda byl představen a zvolen na schůzi 4.9.1964, je jím ing. Kolman Josef. Zároveň s ním byl družstvu doporučen ing. Vocílka Antonín, který zastával funkci provozního náměstka. Oba se ujali funkcí s plnou odpovědností a snaží se o zavedení pevného pořádku v družstvě.

Odvodnění pozemků

Výstavba si v letošním roce vyžádala částky 312 998 Kčs. Za tuto částku byla dokončena odchovna mladého dobytka a byly odvodněny pozemky ve výměře 19 ha. Jedná se o následující pozemky. Velké díly od Mašovic (2,7 ha), u střediska JZD, Díly u Smoh a Prostřední díly (7,9 ha), Příčný pod silnicí (3,4 ha), U hrázky (1,2 ha), Široký (3,8 ha). Dále byla na středisku JZD postavena sušička a vybudována mostní váha.

MNV

Práce MNV v letošním roce byla rozdělena na dvě období, jejichž mezníkem byly volby poslanců do všech stupňů NV, které proběhly dne 14.6.1964.

Na počátku letošního roku bylo dokončeno jednání ohledně sloučení obcí Bezkova a Podmolí v jeden správní celek. Předsedou MNV byl zvolen Šťáva František, tajemníkem Procházka Josef.

Zvelební obce

Z rozpočtu MNV byla pořízena oprava rozhlasu. Byl zvětšen počet amplionů, vyměněno vedení a zakoupena nová ústředna. Toto bylo pořízeno nákladem 13 200 Kčs. V akci Z bylo započato s budováním kanalizace (na povrchovou vodu - pozn.web.) bylo vykonáno dílo, jehož náklad na materiál a odborné práce činil 13 000 Kčs. Celkem zde bylo odpracováno 1237 brigádnických hodin. Dále byly upraveny některé cesty ve vesnici. Tato úprava si vyžádala nákladu 10 000 Kč.

Škola

Organizace školy zůstává jednotřídní s počtem 15 žáků (9 chlapců a 6 dívek). Krátce po začátku školního roku se přistěhovali dva žáci, takže se celkový počet zvýšil na 17.

Knihovna

Během letošního roku byla dána do pořádku místní lidová knihovna, která byla přemístěna z č. 7 do bývalé budovy MNV. Místnost byla vymalována, knihy přebaleny a zařazeny do patřičných oddílů. Tuto práci provedla děvčata z ČSM. Dále byla místnost vybavena linoleem, ubrusy a záclonami. Přes dobrou vybavenost knihovny, zlepšení knižního fondu se doposud nepodařilo zvýšit zájem čtenářů, který je stále poměrně malý.

Počasí

Zimní měsíce se vyznačovaly menším množstvím sněhu, avšak častými oblevami. Jaro nastalo v normální době. Bylo teplé s občasnými přeháňkami, hlavně v měsíci květnu. Letní měsíce byly teplé. Nejvyšší teplota dosáhla až 33°C a sice koncem měsíce července. V některých studních se projevuje nedostatek vody. Srpen byl již chladnější. Podzim začal teplým a suchým počasím. Teprve v druhé části podzimních měsíců přicházejí přeháňky, které se později mění v déle trvající deště. Zima začala s mírnými mrazy. Sníh počal padat teprve před vánocemi.

Oprava kaple

V letních měsících byla opravena kaple. Byla vyměněna krytina na celé střeše, venkovní zdi byly obíleny a byly natřeny okna a dveře. Oprava byla provedena nákladem asi 10 000 Kčs. Tuto částku hradil ze svých prostředků kostelní výbor.

Hasičská zbrojnice

V září došlo k úpravě na požární zbrojnici. Pro zchátralý stav byla odstraněna věžka, která sloužila k sušení hadic.