Rok 1961 Rok 1962 Rok 1963 Rok 1964 Rok 1965 Rok 1966 Rok 1967 Rok 1968 Rok 1969 Rok 1970

1965

Změny v počtu obyvatel

Během letošního roku se do vesnice nikdo nepřistěhoval, ani nikdo z ní neodstěhoval. Počet narozených dětí činil 5 a to všechna děvčata. A sice: Monika Albertová č. 8, Hana Freiová č. 9, Eva Hegyiová č. 16, Ludmila Mondlová č. 48, (jméno nezaznamnáno. - pozn. web.) č. 30.

V letošním roce zemřeli 3 občané. Františka Švédová č. 48, Marie Auerová č. 47 a Bloudíček Jan č. 67. Všichni zemřeli stářím.

Sňatky byly uzavřeny následující: Anna Kilhofová č. 34 se Provdala za Jiřího Krejčího a odstěhovala se do Ivanovic u Brna. Anna Plačková č. 8 se provdala za Josefa Albetra a bydlí u rodičů. Marie Pokorná č. 52 se provdala za Jana Duška a bydlí u rodičů.

JZD „Stáž nad Dyjí“

V letošním roce byly JZD vráceny pozemky v katastru zv. Šobes ve výměře 16,40 ha, nacházející se kolem řeky Dyje, které po dlouhá léta nebyly obdělávány, poněvadž byl k nim ztížen přístup z důvodů bezpečnostních opatření na státní hranici.

Poměry v družstvu se počínají lepšit. Dochází k uklidnění mezi družstevníky, ovšem až na některé osobní nesváry, které se často odrážejí v celkovém dění družstva. Že tyto nepřispívají k zlepšení situace, není třeba říkat. Přesto se ale projevuje nekompromisní a přísné a přímé jednání vedoucích funkcionářů, až se toto mnohým družstevníkům nezamlouvá. Chytají se každé příležitosti, aby mohli vyjádřit svoji nespokojenost, která nebývá vždy na místě.

Nepříznivá vegetační doba se projevila i v celkové výši hektarových výnosů a na celkovém plnění dodávek. Podíl na nižších hektarových výnosech mělo i krupobití, které hlavně postihlo katastr v Podmolí a částečně i v Bezkově. V letošním roce byla rozšířena pastva mladého dobytka, k čemuž přispělo získání Šobesu, kde bylo využito příhodných podmínek.

Zvelebení obce

V akci Z byla dokončena úprava chodníku nad provedenou kanalizací. Na tomto úseku byly položeny dlaždice v délce 225 m, takže tato část má konečný vzhled.

V letošnín roce byly konány přípravy k adaptaci budovy č. 29, kde se počítá s vybudováním požární zbrojnice. K tomuto účelu byla vypracována dokunemtace nákladem 400 Kčs. S prací má býti započato v příštím roce.

Škola

Organizace školy se nemění. Navštěvuje ji celkem 20 žáků, z toho 10 chlapců a 10 dívek.

V letošním orce byla provedena výměna dřevěné podlahy ve třídě parketami. Dále bylo provedeno obložení stěny u umyvadel obkladačkami. Rovněž podlaha u umyvadel byla opatřena dlažbou.

Kulturní život

V letošním roce byla soustředěna veškerá pozornost na oslavy 20 výročí osvobození naší vlasti. V rámci těchto oslav byl ve výroční dny v květnu pořádán lampiónový průvod na hřiště, kde byla zapálena partyzánská vatra. Program obstarala školní mládež.

V době oslav 20. výročí byla uspořádána v kinosále výstava zachycující ve fotografiích a diagramech život v naší obci za uplynulé období 20. let na úseku MNV, JZD, školství a ostatních organizacích. Celkem ji zhlédlo asi 280 občanů. Byla navštívena i některými občany z okolních vesnic. Setkal se s dobrým ohlasem.

Kino

V letošním roce se opět počalo s promítáním. Promítá se pravidelně 1x za měsíc. Přesto, že úhrada za půjčovné je nižší, není promítání nikterak rentabilní. Kdyby nebyla představení navštěvována mládeží, byl by provoz kina pasivní.

Velmi málo jsou navštěvovány i taneční zábavy. Jedinným kulturním požitkem pro většinu obyvatel je dívání na televizi, kterou mnoho občanů sleduje denně a nezajímá je žádné dění na vesnici.

Masové organizace

Z masových organizací nejlépe pracuje Československý svaz požární ochrany, který se podílí na kulturní, výchovné a organizátorské práci. Sdružuje většinu mladých mužů z vesnice. V letošním roce byl vytvořen kroužek mladých požárníků ze školní mládeže. Tito chlapci dosáhli hned v prvním roce své činnosti dobrých výsledků a byli vyhodnoceni okresním výborem ČSPO.

Dále poměrně dobře pracuje Československý červený kříž a Svaz zahrádkářů a chovatelů drobného zvířectva. Ostatní spolky většinou stagnují.

Lidová myslivost

Stav polní zvěře je celkem dobrý, hlavně u srnčí zvěře. Stav zajíců byl poněkud menší, což způsobilo nepříznivé počasí. Pro lepší stav bažantů zakoupila myslivecká společnost větší množství bažantů. Velmi malý stav zvěře vykazují koroptve. Ze škodné zvěře jsou nejrozšířenější lišky.

Počasí

Začátek letošního roku patřil mírné zimě s menším množstvím sněhu. Jaro bylo včasné, avšak poměrně chladné a deštivé. Deštivé počasí trvalo od poloviny dubna asi do poloviny června. Skoro denně pršelo a teplota byla poměrně nízká. Ani léto nebylo nikterak teplé. Během letních měsíců bylo pouze několik opravdu teplých dní. Rovněž podzim byl deštivý a chladný. Mrazy se objevily počátkem listopadu. Brzy také zamrzlo, avšak bez sněhu. Listopad byl chladný s nízkými teplotami až -10°C. V polovině prosince mrazy polevily a nastala obleva. Vánoce byly ve znamení jarního počasí. Teplota dosahovala až +7°C.

Různé

Koncem zimy se objevují hejna severských ptáků - jíkavců.