Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1977

Letošní rok, rok 1977, druhý rok šesté pětiletky bude ve znamení sjezdů všech společenských organizací národní fronty, které určí další směry jejich činnosti na období pěti let.

Zvolením nových národních výborů v minulém roce, začíná další etapa práce těchto orgánů státní moci a správy. Vstupujeme do dalšího volebního období cílem, aby každý národní výbor pracoval ještě úspěšněji než v minulosti, aby věci šly ještě rychleji a lépe kupředu.

MNV

Rada MNV se sešla v tomto roce ke svým schůzím celkem 18 krát.

Ve sloučeném národním výboru Mašovice byli zvoleni tito občané: Havlík Antonín čp. 70, Klika František čp. 18, Štymák Jiří čp. 49, Jedličková Drahomíra čp. 80 a Valášková Danuše. Havlík Antonín zastává funkci uvolněného předsedy NV.

Mateřská školka

3. října tohoto roku byl zahájen provoz mateřské školky pro integrované obce Mašovice, Bezkov, Podmolí a Lukov. Ředitelkou mateřské školy je s. Dagmar Jurková, bývalá ředitelka MŠ v Mašovicích. Místoředitelkou je Zdeňka Gonzorčíková. Jako učitelky zde pracují. S. Jurková Olga z Mašovic, Marie Plucarová z Lukova. Jako kuchařka zde pracuje Věra Havlíková z Bezkova.

Při zahájení má školka celodenní provoz. Svačinky připravuje kuchařka sama. Oběd a odpolední svačinky jsou dováženy ze školní jídelny z Mašovic. Dovoz těchto obědů provádí sloučení JZD Citonice zdarma.

Změny v počtu obyvatel

Během roku se do Bezkova přistěhoval s. Simota Josef, bydlí na č. 70 v podnájmu. Dále se přistěhovali manželé Ladislav a Jitka Tesařovi, Tesař Ladislav z Lukova a Jitka rozená Krejčová z Podmolí. Bydlí v bytovce JZD čp. 80.

Odstěhovali se z čp. 69 Věra Zíbová do Hodonic, z čp. 24 Mahr Karel do domova důchodců v Jevišovicích, z čp. 34 se odstěhovali manželé Leopold a Božena Šalamonovi do Mramotic. Josef a Ivana Ševčíkovi z čp. 33 do Znojma. V tomto roce zemřeli dva občané: Františka Freiová z čp. 26, byla nejstarší občankou obce. Šťáva Antonín z čp. 73. Narodili se: Tesař Ladislav čp. 80, Klika Jiří čp. 47 a Výskotová Lenka čp. 79.

Sňatky byly následující: Šťáva František z čp. 22 si vzal Ladislavu Moravcovou z Brna. Jordánová Milena z čp. 38 si vzala Josefa Kubáka z Mašovic. Jaromíra Štymáková z čp. 49 si vzala Jaromíra Auera z čp. 7. Josef Ševčík z čp. 33 si vzal Ivanu Karbovou ze Znojma.

Zvelebení obce

V tomto roce byla provedena: rekonstrukce bývalé školy na mateřskou školku, vytrhání živého plotu před bývalou budovou školy, vybetonování soklů a usazení do něho pletiva, kanalizace od čp. 24 k čp. 75, kanalizace od čp. 32 na zahradu čp. 47, demolice obecního domku čp. 25, výsadba 100 ks třešní na všech trojích Hátech, výměna oken v poradně pro matky a děti na č. 29.

Společenské organizace

Ze společenských organizací nejlépe pracuje Československý svaz požární ochrany, který se podílí na všech politických a kulturních akcích v obci. Sdružuje ve svých řadách většinu mladých produktivních mužů z obce. V letošním roce byl založen kroužek mladých požárníků ze školní mládeže pod velením velitele ČSPO Rostislava Žáka. Tito chlapci dosahovali ve své činnosti pěkných výsledků. Dále dobře pracují Český červený kříž a lidová myslivost. Ostatní organizace stagnují.

Obchod a hostinec

V loňském roce byla otevřena nově vybudovaná prodejna se smíšeným zbožím. Vedoucí je tam s. Kabilková z Citonic. Vedoucí pohostinství je s. Habrová.

Lidová myslivost

Stav polní zvěře je rok od roku menší. Nejmenší stav vykazuje zvěř koroptví. Aby se udržela zvěř bažantí, je nutno každým rokem vysazovat. Velmi mnoho této zvěře zahyne při hnízdění, kdy se provádí 1. etapa jarních prací a tyto bažantí slepice zahynou pod těžkou mechanizací. Tímto způsobem hynou i mláďata zvěře zaječí. Vlivem mírné zimy přežily i slabé kusy zvěře srnčí a tak se u této stavy trochu zvyšují. V katastru se objeví i zvěř černá, která sem přiběhla.