Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1979

MNV

Plenární zasedání MNV se sešlo 6x. Dvakrát v Bezkově, dvakrát v Lukově a dvakrát v Podmolí. Rada MNV se sešla 18x a řešila běžné otázky. Všechny schůze se konaly v Mašovicích.

Zvelebení obce

V tomto roce se pokračovalo na zvelebování obce a zpříjemňování prostředí a bylo provedeno: generální oprava hřbitovní zdi, márnice, hlavní brány a vybudování boční branky na odnášení odpadů ze hřbitova. Bylo provedeno obnovení nátěrů plechových střech na budově občanského výboru čp. 71, kulturního domu a požární zbrojnice na čp. 29. Bylo provedeno osazení obrubníků a čtvrtrour u místní komunikace od čp. 29 k čp. 32. Byla provedena obnova nátěru penetrace místních komunikací a to od Žákových čp. 67 k Horákovým čp. 81, spojnice před hostincem a Molíkovýma čp. 57, od Horákovýh na spojnici u Medunových čp. 24, od Pytlíkových čp. 30 na spojnici ke středisku JZD. Byla provedena oprava fasády a střechy na autobusové čekárně.

Mateřská školka

Do mateřské školky jsou přijímány již děti od svého dva a půl roku věku, jestliže je prokázáno, že matka je zaměstnána dítě je samostatné. (Odporuje dnešní „ideologii“ pro vytvoření vazby mezi matkou a dítětem. - pozn. 2001)

Změny v počtu obyvatel

Do obce se přistěhovala Freiová Ludmila na čp. 26, manželka Antonína Freie. Dále se do obce přistěhoval Jaroslav Koníček z Liberce, bydlí u svého dědečka Jana Koníčka na čp. 62.

Z obce se odstěhovali Havlík Antonín z čp. 70 do Martina na Slovensko, manželé Josef a Věra Simotovi z čp. 70 do Mašovic. Dovrtěl Jan z čp. 32 do Hrušovan u Brna. Dovrtělová Anna z čp. 32 do Brna, dále se odstěhovali manželé Vladimír a Vlasta Sohnatingerovi z čp. 38 do Znojma.

V tomto roce se narodily čtyři děti a to: Simota Jan na čp. 70, Kubáková Markéta na čp. 38, Vocílka František na čp. 69 a Zaňák Pavel na čp. 18. Do stavu manželského vstoupili: Frei Antonín z čp. 26 si vzal Ludmilu Bumbálkovou z Jihlavy. Medunová Helena z čp. 23 si vzala Luďka Helešice ze Znojma, oba manželské páry bydlí u rodičů. Dovrtěl Jan si vzal Zdeňku Kolegorovou z Hrušovan u Brna a jeho sestra Anna Dovrtělová si vzala Zdeňka Zlámala z Brna.

Během roku zemřeli: Auer Jan z čp. 7, Medunová Marie čp. 23, Freiová Antonie z čp. 26. Výskotová Marie z čp. 49. Klempová Růžena z čp. 52. Všichni tito občané zemřeli stářím.

Lidová myslivost

V tomto roce dochází ke slučování honiteb ve větší ekonomické celky. Naše myslivecké sdružení bylo sloučeno ve větší celek s mysliveckým sdružením Milíčovice, Citonice a Lukov. Tento celek byl ustanoven dne 17.3.1979 a jeho předsedou se stal Meduna Stanislav čp. 23.

Ovocnářství

Úroda ovoce byla pěkná. Špatnou organizací výkupu různých soc. organizací je trapná skutečnost, že sborem polovina třešní a švestek zůstala nesklizena.

JZD

Rok 1979 byl svými abnormalitami pro JZD krajně nepříznivý. Velký přelom teplot hned na počátku roku, velmi nízké teploty a holomrazy v měsíci lednu způsobily vymrznutí veškerých ozimů, včetně řepky. Z celkové výměry pšenice zbylo pouze 197 ha, tj. 15% a to ještě porosty naprosto nevyhovující a neskýtající záruku dobré sklizně. U řepky bylo vymrznutí na 100%. Následkem skutečnosti bylo nutno skoro celou plochu pšenice a celou plochu řepky znovu oset ječmenem nebo luštěninami.

Tak se stalo, že místo 679 ha ječmene muselo býti zaseto 1807 ha a místo 135 ha hrachu 187 ha. Vzhledem k této velké ploše a zhoršeným deštivým počasím koncem měsíce března a začátkem dubna a ke stávající mechanizaci se protáhlo setí jařin až do 21.4.

Extrémě horká tropická vedra skoro celý květen až do 6. června bez deště, způsobila, že kromě seté jařiny při metání zaschly a po deštích začaly podrůstat a to hlavně na Mašovicku. Výše položené plochy a později seté jařiny sucho a výroba obilí byla naplněna z 88,2%.

Ve skutečnosti bylo vyrobeno 616 tun sena, 1263 tun senáže, 14 500 tun siláže kukuřičné, 4459 siláže skrojkové, 2252 tun siláže řízkové, 3130 tun vojtěškové moučky, 8700 tun bylo skrmeno přímo.

Přehled výsledků živočišné výroby:
Mléko: Bezkov - plán roku 217 000 l, skutečnost 222 084 l.
Užitkovost: dojnice 7,41 l na kus a den, prasnice - 16,70 selat na prasnici za rok, Býci - 0,57 kg přírůstku na kus a den, telata - 0,63 kg přírůstku na kus a den.
Produkce v Kčs: Plán 4 341 000 Kčs, skutečnost 3 510 000 Kčs. Tj. 80,8%