Rok 1971 Rok 1972 Rok 1973 Rok 1974 Rok 1975 Rok 1976 Rok 1977 Rok 1978 Rok 1979 Rok 1980

1978

V tomto roce nás dělí již třicet roků od slavných a vítězných dnů v únoru 1948, v nichž vrcholil zápas o svržení vykořisťovatelského státního zřízení, nastolení moci pracujícího lidu s rozhodujícím postavením dělnické třídy.

MNV

Plenární zasedání MNV se konalo šestkrát. Dvakrát v Bezkově, dvakrát v Lukově a dvakrát v Podmolí a řešilo hlavní otázky NV. Rada MNV se sešla osmnáctkrát a řešila všechny běžné otázky. Všechny schůze rady se konaly v Mašovicích za přítomnosti předsedů občanských výborů a předsedů komisí.

Zvelebení obce

V tomto roce bylo provedeno pro zvelebení obce: Výměna ocelového pletiva na zahradě MŠ, vybudování dvou vjezdů do MŠ na č. 58, vydláždění celého prostoru dvora a vjezdu za dvůr, oprava fasády a výměna ocelových vrat do skladu na budově čp. 29, oprava popukané zdi od kaple k Auerovým čp. 54, vytrhání živého plotu před kanceláří OV, vybudování předzahrádky před kanceláří občanského výboru, byla provedena obnova nátěru všech oken a dveří na č. 71, byly provedeny malířské práce ve všech místnostech na čp. 71, byl vybudován nástupní ostrůvek u autobusové čekárny.

Knihovna

V místní lidové knihovně se nezaznamenaly žádné změny. Knihovníkem je s. Josef Plaček z čp. 8. Knihovna je napojena na okresní lidovou knihovnu a tímto je zaručena obměna knižního fondu. V průběhu roku byla v knihovně celoroční výstavka nových knih, tuto připravoval sám knohovník a spolu se členy SSM uspořádal několik besed se čtenáři nad různými knihami.

Mateřská školka

Pro velký počet dětí se od 1. září 1978 otvírá třetí třída MŠ, která je umístěna v bývalé MŠ na čp. 71. V tomto školním areálu ovšem dosud zůstává místní lidová knihovna. Tato třetí třída má svoji hernu, svoji místnost na polední spánek a šatnu, která je umístěna před vchodem do místní lidové knihovny. Po dohodě s knihovníkem a předsedou MNV, byla tato knihovna přestěhována do bývalé zasedací místnosti MNV a z uvolněné místnosti byla vybudována jídelna. Učitelkami třetí třídy jsou s. Anna Hotařová z Mašovic a Marcela Bazalová ze Znojma - Hradiště. Jako uklízečka pracuje paní Vrbová Františka z Mašovic. Ještě před vánocemi nastupuje místo paní Vrbové paní Marie Kliková z č. 13 z Bezkova. Paní vrbová odchází střídat dovolené jako pomocná učitelka.

Změny v počtu obyvatel

Do vesnice se přistěhoval a natrvalo se usadil Vocilka František s manželkou Evou. Bydlí na čp. 69. Z obce se odstěhovali manželé Jaromír a Jaromíra Auerovi z čp. 49 a to do Znojma. Za manželkou do obce Mašovic se přistěhoval Šťáva Lubomír. Šťáva František z čp. 22 se přestěhoval do Brna. V tomto roce nezemřel v obci žádný občan. Sňatky uzavřeli následující dvojice: Kliková Marie čp. 18 si vzala Zaňáka Miroslava z Citonic a bydlí u rodičů. Meduna Stanislav a Věra Přibylová z Vracovic bydlí na čp. 24. Šťáva Lubomír a Jana Výskotová z Mašovic, Věra Havlíková a Simota Josef z Pacova, Havlík Antonín a Darina Dírerová z Martina ze Slovenska a bydlí v Martině.

Během roku se narodilo šest dětí a jsou to: Coufal Milan na čp. 3, Auer Roman na čp. 49, Pubalová Miroslava na čp. 75, Mondlová Iveta na čp. 48, Auer Zdeněk na čp. 7 a Tesařová Jitka na čp. 80.

Obchod a hostinec

Vedoucí hostince je nadále paní Habrová a vedoucí prodejny se smíšeným zbožím paní Kabilková z Citonic.

Lidová myslivost

Připravuje se slučování malých sdružení ve velké honební celky. Naše myslivecké sdružení se má sloučit se sdružením Milíčovice, Žerůtky a Citonice. Zároveň se sloučením mají býti upraveny hranice nových sdružení.

Ovocnářství

Vysázené ovocné stromky na obecních sadech v jarních měsících zaznamenaly pěkný vzrůst. Ovšem vlivem velkého sucha od měsíce května až do konce června, některé stromky uschly.

Celkové množství srážek bylo pod normál předešlých roků. Srážky za celý rok bylo 339,2 mm.