Rok 1981 Rok 1982 Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 Rok 1986 Rok 1987 Rok 1988 Rok 1989 Rok 1990

1986

Zápisy převzaté z tehdy společné kroniky Mašovic

XXVII. sjezd KSSS

Bylo by nedůstojné obyvatel této planety zničit život. Lidstvo má před sebou obrovské možnosti a stojí teprve u jejich počátků. Podobná slovav mnoha obměnách jsme mohlo vyslechnout na 27. sjezdu KSSS v kremelském sjezdovém paláci 25. února.

XVII. sjezd KSČ

Rovněž tak i v naší zemi přišel čas bilancí. Uplynulo 5 let práce a do Paláce Kultury v Praze se sjelo přes patnáct set delegátů, aby hodnotili a se poradili, jak nejlépe rozvíjet naši ekomonilu a všechny oblasti našeho života.

MNV volby

Třetí významnou událostí v tomto roce byly volby do zákonodárných orgánů a národních výborů, které se uskutečnily ve dnech 23. - 24. květka. Do volebních místností přicházeli mladí, aby poprvé volili, aby poprvé svým hlasem podpořili svou šťastnou budoucnost, volili i občané, kteří ještě pamatují časy, kdy prostý lid neměl do obecných věcí co hovořit.

V každé obci se konala předvolební schůze, na které byli představeni kandidáti. Schůze byly zahájeny kulturním programem, který přednesly děti ze základní školy pod vedením s. učitelek.

V Mašovicích se konaly volby v zasedací místnosti národního výboru, která byla vkusně vyzdobena panely ze života v obci a činnosti všech složek. ZO ČSŽ zpestřila výzdobu výstavou ručích prací svých členek. Při vstupu vítali voliče pionýři s drobnými upomínkovými dárky. Ty, co šli poprvé volit a nejstarší voličku obce paní Matyldu Landovou (89 let)přivítali kytičkou. Celé volby měly radostný a důstojný průběh.

Ustavující schůze se konala 18. června. Žáci ZŠ předvedli kulturní program a každému poslanci přewdali upomínkový dárek.

Rada MNV: Josef Švihálek – přededa, Karel Toman – místopředseda, Antonín Havlík – tajemník, Jaroslav Kříž, Jan Motáček, Ladislav Šula, Karel Traxler, Růžena Havránková – před. SPOZ, Antonie Kubáková – předs. fin. komise

Poslanci: Božena Brabencová – přes. och. veř. pořádku, Ladislav Pecha, Uranová Ludmila, Jan Auer, Vlasta Chladilová – předs. školské komise, Anna Kubová, Marie Tunková, Jaroslav Kozel, Lenka Jaszbereniyová, Antonín Holer – předs. zem. komise, Oldřich Fučík, Rostislav Žák, Josef Rosa, Ladislav Tesař, Pavel Jonáš – předs. stavebního aktivu, Václav Hotař, Bohumír Janoušek, Věra Medunová, Eva Kilhofová, Marie Vacatová, Jan Frey

Plenární zasedání se konalo 6x do roka. Schůze se konaly postupně ve všech čtvřech obcích. Projednávané body až na maličkosti a připomínky se neliší oproti předchozím rokům.

Rady MNV se konaly 3x až 4x mezi plenárními. Řešeny byly různé přípisy, nažízení z ONV, dále žádosti o připomínky občanů, stavební povolení atd.

V radách byly uzavírány závazky jednotlivých složek NF, hodnoceny tyto závazky a jejich plnění, přípravy na směny NF, zásobování obcí, vyhodnocována práce poslanců a rozbory hospodaření.

Akce Z v Bezkově

Oprava kulturního domu, byly provedeny veškeré nátěry a opravy střechy za 35000 Kčs.

Mateřská škola

Mateřskou školu navštěvovalo v roce 1985/86 celkem 56 dětí

I. třída16. dětís. Hotařová, s. Chaloupková
II. třída20 dětís. Jurková D, s. Tevoltová
III. třída20 dětís. Jurková O, s. Novotná I.

Ředitelkou byla s. Dagmar Jurková. Mateřská škola uspořádala oslavy MDŽ v kulturním domě v Bezkově s programem, který předvedly děti. Vystoupení dětí mělo veliký úspěch, bylo kladně hodnoceno předsedou MNV. V předvolebním období se učitelky zapojily a upravily výzdobu v kulturním domě v Bezkově.

JZD

Tento rok nebyl příznivý pro pěstování obilovin. Obilí bylo splněno jen na 72%, mák byl zaorán a u hrachu se pohybovaly výnosy na 85%. Zato však brambory, cukrovka a krmiva byly překročeny. Úkoly státního fondu byly splněny, ale v krmném fondu příděl splněn nebyl. Státní pojišťovna provedla úhradu nesplněné produkce, proto ekonomický ukazatel nebyl schodkovitý a zisk byl oproti plánu o 2600000 Kč, průměrná mzdana jednoho pracovníka byla 2673 Kč. V živočišné výrobě byla dosažena vysoká dojivost 4238 l na dojnici. Ve výkrmu žíru se zařadili denním přírůstkem 89 dkg na první místo v okrese. V chovu prasat bylo dosaženo na 1 prasnici 19,28 ks selat a v žíru prasat přírůstky 64 dkg na kus.

Přehled výnosů v rostlinné výrobě po ha.

Pšenice41,6 qKukuřice400 q
Ječmen51,9 qKrmná řepa705 q
Hrách31 qVojtěška425,6 q
Cukrovka318,3 qČervený jetel160,4 q
Brambory383 qHrozny11,2 q

Obyvatelstvo

Narození: Kuřítková Hana, Frey Petr

Úmrtí: Nikdo

Sňatky: Freiová Marie + Fabík Jiří z Citonic

Odstěhování:
Petrůsek Pavel + Anna + 1 dítě, Velký Karlov
Fabíková Marie, Šumná
Dvořáková Jitka + 1 dítě, Znojmo, Loucká
Zajíček Karel + Ivana + 2 děti, Znojmo, Pražská

Počasí

V měsíci lednu byly teploty nad normální, byly časté vichřice, ale málo sněhu, jen poprašek. V únoru napadlo hodně sněhu, byly závěje, značné mrazy, které se protáhly až do března, potom pozvolně tálo. V dubnu bylo teplo, až letní dni, ale 12. dubna napadl sníh. Konec dubna byl suchý. Květen byl teplý, začátek června deštivý. V červenci období chladna, 18.7. ve večerních hodinách velká bouřka. Začátkem srpna nastala vedra a sucho, které potrvalo až do října. Listopad byl sice sychravý, ale pořádně nenapršelo ani v prosinci. První sníh napadl 14. prosince